Debat geweest
7 december 2017 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken d.d. 7 december 2017
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 7 december 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstelen op de brievenlijst)

Te behandelen:

2
Geplande activiteiten van de commissie:

Details

07-12-2017 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
07-12-2017 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
07-12-2017 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
07-12-2017 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
07-12-2017 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
07-12-2017 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
07-12-2017 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
13-12-2017 Algemeen overleg Basisregistratie Personen en paspoorten
14-12-2017 Algemeen overleg ICT ontwikkelingen
20-12-2017 Algemeen overleg Aanpassing statuut Europese politieke partijen
21-12-2018 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
14-02-1018 Algemeen overleg Discriminatie
21-02-2018 Algemeen overleg Democratische vernieuwing

Ongeplande acvititeiten van de commissie:

Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester (zal worden aangehouden i.v.m. de behandeling van het wetsvoorstel Deconstitutionalisering TK 34716)
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden (voorafgaande aan het algemeen overleg zal een besloten technische briefing worden georganiseerd met de CTIVD)
Technische briefing met de CTIVD
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Algemeen overleg Lijkbezorging
Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
Nota overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur" (bij de fracties van PvdA en CU zal worden geïnformeerd of zij verdere behandeling van de initiatiefnota opportuun achten en zo ja, hoe zij de behandeling voor zich zien.)
Kennismakingsgesprek met de Raad voor het Openbaar bestuur
Werkbezoek AIVD (zal worden gepland in januari 2018)
Kennismakingsgesprek met de Raad van State (het kennismakingsgesprek zal worden gepland)
4
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Te behandelen:

5
Kabinetsreactie op het rapport 'Het inkomen van de Koning': De totstandkoming en ontwikkeling van het financieel statuut van het koninklijk huis (1972)

Te behandelen:

11
Uitvoering van de motie van het lid Bergkamp over advies van de Raad voor het openbaar bestuur en de Algemene Rekenkamer over de voortgang van decentralisaties in het sociaal domein (Kamerstuk 34725-XVI-13)

Te behandelen:

26
Activiteiten op het gebied van Wonen en Ruimte

Details

Geplande activiteiten:
7 december 2017 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
11 december 2017 Wetgevingsoverleg Wonen en Ruimtelijke Ordening
21 december 2017 Algemeen overleg  Staat van de Volkshuisvesting 2017 en de Staat van de Woningmarkt 
18 januari 2018 Algmeen oveleg Ruimtelijke Ordening (kan om agendatechnische redenen niet naar de ochtend worden verschoven)

Ongeplande activiteiten:
AO Huuraangelegenheden
AO Bouwregelgeving en energiebesparing (in te plannen eind januari 2018)
AO Woningcorporaties
AO Renovatie Binnenhof (voorheen Rijksdienst)
AO Masterplannen rijksgebouwen (voorheen Rijksdienst)
AO Bevolkingsdaling en krimp (de bewindslieden van BiZa en LNV is verzocht in een brief de taakafbakening en de raakvlakken t.a.v. dit beleidsonderdeel toe te lichten.)
32
Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen)

Te behandelen:

34
Brief van het Presidium over voorstellen van een commissie om een ander overheidsorgaan advies of voorlichting te vragen over een onderwerp, via het Presidium door te geleiden naar de Kamer

Te behandelen:

36
Stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2018 Europese Commissie
41
Verzoek de Nationale ombudsman om gesprek met vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en tevens uitnodiging voor werkbezoek
42
Bepaling data werkbezoeken herindelingen
43
Aangemelde rondvraagpunten:

Details

*          Verzoek SP-fractie:
Inzake de volledigheid van de vrijgegeven broncode van de operatie BRP.
Besluit: is plenair afgehandeld
 
*          Verzoek Nevin Özütok  (GrL):
Inzake compensatie voor ambtenaren van de premiestijging ABP. Zie zaak 2017Z17283
 
*          Verzoek Nevin Özütok  (GrL):
Voorstel tot het organiseren van een rondetafelgesprek over de positie van gemeenteraadsleden.
Zie zaak: 2017Z17320
 
*          Verzoek Van Raak (SP)
Verzoek om, na ontvangst van het wetsvoorstel tot intrekking van de Wet raadgevend referendum, een hoorzitting met staatsrechtdeskundigen te houden over het voornemen geen referendum mogelijk te maken over het afschaffen van het referendum.
Besluit: wordt nu niet gehonoreerd
 
*          Verzoek Van der Molen (CDA)
Voorstel een brief te vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Burgemeester Brunssum wil dubieuze wethouders sneller kunnen wegsturen’ (NRC Next, 1 december 2017).
Zie zaak: 2017Z17284


 

Te behandelen:

44
Rondvraagpunt van het lid Middendorp met verzoek om brief stas. BZK over uitgave 100 miljoen aan 3 ICT-mislukkingen

Te behandelen:

46
Rondvraagpunt van het lid Voortman over de werkwijze van rondetafelgesprekken

Details

De leden ontvangen per mail een stappenplan over de werkwijze bij rondetafelgesprekken.