Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

23 november 2017
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • E. Ziengs (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • A. van den Bosch (VVD)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • J. Middendorp (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie:

  07-12-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  11-12-2017 Wetgevingsoverleg Wonen en Ruimtelijke Ordening
  14-12-2017 Algemeen overleg ICT ontwikkelingen
  21-12-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Ongeplande activiteiten van de commissie:

  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester (zal worden aangehouden i.v.m. de behandeling van het wetsvoorstel Deconstitutionalisering TK 34716)
  Algemeen overleg IVD-aangelegenheden (voorafgaande aan het algemeen overleg zal een besloten technische briefing worden georganiseerd met de CTIVD)
  Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
  Algemeen overleg Lijkbezorging
  Algemeen overleg Democratische vernieuwing (zal in het voorjaar van 2018 ingepland worden)
  Algemeen overleg Discriminatie
  Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
  Algemeen overleg Basisregistratie Personen en paspoorten
  Nota overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur” (bij de fracties van PvdA en CU zal worden geïnformeerd of zij verdere behandeling van de initiatiefnota opportuun achten en zo ja, hoe zij de behandeling voor zich zien.)
  Kennismakingsgesprek met de Raad voor het Openbaar bestuur
  Werkbezoek AIVD (zal worden gepland in januari 2018)
  Kennismakingsgesprek met de Raad van State (het kennismakingsgesprek zal worden gepland)
  Algemeen overleg Aanpassing statuut politieke partijen
  Algemeen overleg Masterplannen rijksgebouwen
  Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 november 2017, over het onderzoek over de opbouw van de vergoedingen van de leden van het Koninklijk Huis

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verlenging diverse subsidieregelingen Minister van BZK per 1 januari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toezegging evaluatie Landelijke Aanpak adreskwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op moties ingediend tijdens het Algemeen Overleg Discriminatie van 22 juni 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot het verrichten van DNA-onderzoek in het kader van de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Besluit DNA-onderzoek Wiv 2017) (Kamerstuk 31415-17)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Geactualiseerde planningsbrieven 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over Basisregistratie Personen (Kamerstuk 27859-114)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toezegging gedaan tijdens het debat over de regeringsverklaring inzake beinvloeding van depublieke opinie door statelijke actoren

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de impactanalyse Wet open overheid (Woo) (Kamerstuk 33328-39)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie inzake een klacht tegen de wijze waarop DigiD is georganiseerd

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 september 2017, over de digitale berichtenbox Mijnoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 oktober 2017, over het bericht ‘Dit is de geluksmachine voor Haagse topambtenaren’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ontwerp-wetsvoorstel, advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport bij wetsvoorstel uitbreiding personele reikwijdte Wet normering topinkomens (WNT-3)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Asscher, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 november 2017, over de beïnvloeding van de publieke opinie door statelijke actoren

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 15 november 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitkomsten van de verantwoording en accountantscontrole bij gemeenten over het verslagjaar 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapport 'Wat verdient een overheids of onderwijswerknemer ten opzichte van de markt?'

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland en Nieuwkruisland

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Nijmegen tot aanwijzen van de gebieden Zwanenveld, Teersdijk en Ackerbroekweg in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Algemeen overleg Huuraangelegenheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Reactie op motie van het lid Voortman over instelling van een werkgroep voor gebouwgebonden financiering van energiebesparingsrenovaties

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Staat van de Woningmarkt 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Renovatie paleis Huis ten Bosch

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Geplande en ongeplande activiteiten Wonen en Ruimtelijke ordening

  Geplande activiteiten:
  RTG Nederlandse bouwopgave d.d. 6 december 2017
  WGO Wonen en Ruimte d.d. 11 december 2017
  AO Staat van de Volkshuisvesting 2017 en de Staat van de Woningmarkt d.d. 21 december 2017

  Ongeplande activiteiten:
  AO Bouwregelgeving en energiebesparing
  AO Woningcorporaties

  AO Bevolkingsdaling en krimp
  De bewindslieden van BZK en LNV zal worden gevraagd de commissie in een brief de raakvlakken in hun bevoegdheidsverdeling ten aanzien van dit beleidsterrein toe te lichten.
 39. 39

  Algemeen overleg Ruimtelijke Ordening

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Fiche: Mededeling Europese Commissie over EU-grensregio’s

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Benoemingscommissie CTIVD/TIB

  De benoemingscommissie bestaat uit de volgende leden: Van Oosten (VVD) (voorzitter), Van Raak (SP), Özütok (GL), Van der Molen (CDA) en Jetten (D66).
 42. 42

  Data werkbezoeken in het kader van de gemeentelijke herindelingen

  De commissie heeft besloten tot een werkbezoek met hoorzitting voor de herindelingen onder nummer TK 34805 (Groningen, Haren en ten Boer) en TK 34806 (Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen). Deze bezoeken zullen na het Kerstreces plaatsvinden.

   
 43. 43

  Zaken die worden overgedragen door de oorspronkelijke commissies I&M en EZ naar uw commissie en die op deze agenda nog niet zijn genoemd.

  Deze zaken worden geagendeerd voor de volgende procedurevergadering zodat de leden per onderwerp een besluit kunnen nemen.
 44. 44

  Voorstellen staf

 45. 45

  Rondvraagpunt van het lid Ronnes n.a.v. de brief inzake Toezegging inzake beleid gemeenten bij verzoeken tot berging vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog

  Te behandelen:

  Loading data