Debat geweest
23 november 2017 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 23 november 2017
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 23 november 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
2
Geplande activiteiten van de commissie:

Details

07-12-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
11-12-2017 Wetgevingsoverleg Wonen en Ruimtelijke Ordening
14-12-2017 Algemeen overleg ICT ontwikkelingen
21-12-2017 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Ongeplande activiteiten van de commissie:

Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester (zal worden aangehouden i.v.m. de behandeling van het wetsvoorstel Deconstitutionalisering TK 34716)
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden (voorafgaande aan het algemeen overleg zal een besloten technische briefing worden georganiseerd met de CTIVD)
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Algemeen overleg Lijkbezorging
Algemeen overleg Democratische vernieuwing (zal in het voorjaar van 2018 ingepland worden)
Algemeen overleg Discriminatie
Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
Algemeen overleg Basisregistratie Personen en paspoorten
Nota overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur” (bij de fracties van PvdA en CU zal worden geïnformeerd of zij verdere behandeling van de initiatiefnota opportuun achten en zo ja, hoe zij de behandeling voor zich zien.)
Kennismakingsgesprek met de Raad voor het Openbaar bestuur
Werkbezoek AIVD (zal worden gepland in januari 2018)
Kennismakingsgesprek met de Raad van State (het kennismakingsgesprek zal worden gepland)
Algemeen overleg Aanpassing statuut politieke partijen
Algemeen overleg Masterplannen rijksgebouwen
Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
4
Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 november 2017, over het onderzoek over de opbouw van de vergoedingen van de leden van het Koninklijk Huis

Te behandelen:

8
Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot het verrichten van DNA-onderzoek in het kader van de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Besluit DNA-onderzoek Wiv 2017) (Kamerstuk 31415-17)

Te behandelen:

16
31
Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Nijmegen tot aanwijzen van de gebieden Zwanenveld, Teersdijk en Ackerbroekweg in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

Te behandelen:

38
Geplande en ongeplande activiteiten Wonen en Ruimtelijke ordening

Details

Geplande activiteiten:
RTG Nederlandse bouwopgave d.d. 6 december 2017
WGO Wonen en Ruimte d.d. 11 december 2017
AO Staat van de Volkshuisvesting 2017 en de Staat van de Woningmarkt d.d. 21 december 2017

Ongeplande activiteiten:
AO Bouwregelgeving en energiebesparing
AO Woningcorporaties

AO Bevolkingsdaling en krimp
De bewindslieden van BZK en LNV zal worden gevraagd de commissie in een brief de raakvlakken in hun bevoegdheidsverdeling ten aanzien van dit beleidsterrein toe te lichten.
41
Benoemingscommissie CTIVD/TIB

Details

De benoemingscommissie bestaat uit de volgende leden: Van Oosten (VVD) (voorzitter), Van Raak (SP), Özütok (GL), Van der Molen (CDA) en Jetten (D66).
42
Data werkbezoeken in het kader van de gemeentelijke herindelingen

Details

De commissie heeft besloten tot een werkbezoek met hoorzitting voor de herindelingen onder nummer TK 34805 (Groningen, Haren en ten Boer) en TK 34806 (Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen). Deze bezoeken zullen na het Kerstreces plaatsvinden.

 
43
Zaken die worden overgedragen door de oorspronkelijke commissies I&M en EZ naar uw commissie en die op deze agenda nog niet zijn genoemd.

Details

Deze zaken worden geagendeerd voor de volgende procedurevergadering zodat de leden per onderwerp een besluit kunnen nemen.
44
Voorstellen staf
45
Rondvraagpunt van het lid Ronnes n.a.v. de brief inzake Toezegging inzake beleid gemeenten bij verzoeken tot berging vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog

Te behandelen: