Debat geweest
29 juni 2017 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie BiZa d.d. 29 juni 2017
Agenda procedurevergadering
Download 2e Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 29 juni 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
2
Geplande en ongeplande activiteiten commissie

Details

29-06-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
29-06-2017  Technische briefing Risicobeheersing Impuls eID
03-07-2017  WGO Raming der voor de Tweede Kamer in 2018 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming
                      van de ontvangsten
04-07-2017  petitieaanbieding i.v.m. aanbieding eindrapport m.b.t. Tweede Kamerverkiezingen 
06-07-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
06-07-2017  Inbreng voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming
                      van bepalingen inzake het correctief referendum (TK 34724)
07-09-2017  Procedurevergadering
21-09-2017  Procedurevergadering
05-10-2017  Procedurevergadering
26-10-2017  Procedurevergadering
09-11-2017  Procedurevergadering
23-11-2017  Procedurevergadering
07-12-2017  Procedurevergadering
21-12-2017  Procedurevergadering

Ongeplande activiteiten van de commissie

Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
Algemeen overleg ICT ontwikkelingen
Algemeen overleg eID
Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
Algemeen overleg Democratische vernieuwing
Algemeen overleg Evaluatie Kamerverkiezingen
Algemeen overleg Lijkbezorging
Verzamel algemeen overleg
Algemeen overleg Basisregistratie Personen (Brp)
Technische briefing Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid
Werkbezoek AIVD (zal in de 1e of 2e maandag na het zomerreces worden gepland)
Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
Kennismakingsgesprek Raad van State
7
34730-III Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

8
34730-I Verslag houdende een lijst van vraag en antwoord over Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

10
Afronding behandeling van het voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (Kamerstuk 32334)

Te behandelen:

13
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 34730-VII)

Te behandelen:

15
Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie)

Te behandelen:

17
Verzoek van het lid Van Raak (SP) om de minister BZK om een reactie te vragen op de mededeling van de minister over het gegeven dat gemeenten geen BIT-advies kunnen vragen bij grote gemeentelijke ICT-projecten

Te behandelen: