Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

15 juni 2017
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
2e Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunt*)

Bijlagen

Deelnemers

 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  21-06-2017  WGO Jaarverslag en Rapport Algemene Rekenkamer portefeuille Binnenlandse Zaken 2016
  22-06-2017  Algemeen overleg Discriminatie
  29-06-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  29-06-2017  Technische briefing Risicobeheersing Impuls eID
  03-07-2017  WGO Raming der voor de Tweede Kamer in 2018 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
  06-07-2017  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Ongeplande activiteiten van de commissie

  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
  Algemeen overleg Gedeelde waarden (motie Van Dam)
  Algemeen overleg ICT ontwikkelingen
  Algemeen overleg eID
  Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
  Algemeen overleg Democratische vernieuwing
  Algemeen overleg Evaluatie Kamerverkiezingen
  Algemeen overleg Lijkbezorging
  Verzamel algemeen overleg
  Algemeen overleg Basisregistratie Personen (Brp)
  Technische briefing Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid
  Werkbezoek AIVD (zal in de 1e of 2e maandag na het zomerreces worden gepland)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Kennismakingsgesprek Raad van State
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag van de Koning 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Openbare raadpleging over de bescherming van klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Meicirculaires 2017 gemeentefonds en provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Resultaten onderzoek transparantie en kostendekkendheid gemeentelijke leges en tarieven waaronder paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2016 (Kamerstuk 34725-IIB-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016 (Kamerstuk 34725-VII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Bevindingen bij het verzamelen van gegevens voor de Databank verkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering Open data beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitvoering nader gewijzigde motie van de leden De Caluwé en Koser Kaya over creatieve ICT-vernieuwers bij de overheid (Kamerstuk 34550-VII-37) en stand van zaken van diverse moties rondom de digitale overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Tweede quick scan impact Wet open overheid (Woo)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Discriminatiecijfers 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afschrift brief Kiesraad aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties m.b.t. evaluatie-advies Tweede Kamerverkiezing d.d. 15 maart 2017

 23. 23

  Adviesaanvraag Raad van State

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beantwoording vraag commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij de Koning (I) (Kamerstuk 34725-I-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij de Staten-Generaal (IIA) (Kamerstuk 34725-IIA-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) (Kamerstuk 34725-IIB-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2018 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 juni 2017 over stand van zaken uitslagen Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanpassing lijst van controversiële onderwerpen (zal worden betrokken bij agendapunt 23 betreffende de brief van het lid Van der Staaij over Adviesaanvraag Raad van State)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanpassing geplande activiteiten van de commissie: WGO Raming Tweede Kamer 2018 (zal worden betrokken bij de behandeling van agendapunt 27 ‘Raming der voor de Tweede Kamer in 2018 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten’)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek van het lid Van Raak (SP) om de minister BZK om een reactie te vragen over de aangenomen motie op het VNG-congres over haast maken met digitaal stemmen (tellen)

  Te behandelen:

  Loading data