Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Economische Zaken d.d. 8 februari 2017
Agenda procedurevergadering
Download Procedurevergadering

Agendapunten

1
Brievenlijst
3
Afschrift brief Brancheorganisatie Akkerbouw over de uitvoering van het programma onderzoek, innovatie en gegevensverstrekking inzake verbindendverklaring financiële bijdrage

Te behandelen:

14
Voorstel opzet rondetafelgesprek naar aanleiding van het rapport ‘Ammoniak in Nederland’
15
Verzoek van het lid Geurts uiterlijk vrijdag 10 februari 2017 een reactie van de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen op het bericht ‘Duitsland omzeilt afwaardering vrije uitloop ei’

Te behandelen:

16
Verzoek van het lid Geurts om een kabinetsreactie te vragen op het bericht ‘Ministerie blokkeert collectief onderzoek akkerbouw’ voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2017

Te behandelen:

17
Verzoek van het lid Van Gerven om het Onderzoeksrapport van het Rathenau Instituut over alternatieven voor dierproeven op apen n.a.v. de motie Jasper van Dijk (kamerstuk 28 286, nr. 83) uiterlijk donderdag 16 februari naar te Kamer te zenden

Te behandelen:

18
Verzoek van het lid Geurts om op korte termijn een technische briefing met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te houden over maatregelenpakket fosfaatreductie 2017, invoering fosfaatrechten en voortgang uitbetalen toeslagrechten.

Te behandelen:

19
Verzoek van het lid Lodders om de staatssecretaris van EZ te herinneren aan zijn toezegging, gedaan tijdens de begrotingsbehandeling (onderdeel Landbouw en Natuur), dat de Kamer uiterlijk 15 februari 2017 een brief zal ontvangen met een inventarisatie van belemmeringen door regeldruk die nieuwe technieken in de precisielandbouw in de weg zitten

Te behandelen:

20
Verzoek van het lid Lodders om de staatssecretaris de tijdens de begrotingsbehandeling (onderdeel Landbouw en Natuur) toegezegde brief over het agroloket voor de boeren, tuinders en vissers waar knelpunten als gevolg van regeldruk kunnen worden gemeld aan de Kamer te doen toekomen

Te behandelen:

21
(Dertigleden)debatten

Details

 
 1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, stas. EZ en stas I&M) - Aangevraagd  27 november 2013.
 2. Debat over het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver) (staatssecretaris EZ en minister VWS) - Aangevraagd 7 oktober 2014. 
 3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (stas. I&M en stas. EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer) - Aangevraagd 21 mei 2014.
 4. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (staatssecretaris EZ, minister VWS) - Aangevraagd 21 mei 2014 
 5. Debat over voedselveiligheid (Smaling) (staatssecretaris EZ en minister VWS) - Aangevraagd 16 juni 2015
 6. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (minister EZ) - Aangevraagd 3 november 2015
 7. Debat over biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (staatssecretaris EZ) - Aangevraagd 5 april 2016
 8. Debat over uitspraken van de staatssecretaris EZ over Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (staatssecretaris EZ) - Aangevraagd 24 mei 2016
 9. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (staatssecretaris EZ en minister VWS) - Aangevraagd 31 mei 2016
 10. Debat over mijnbouw (Van Tongeren) (minister EZ) - Aangevraagd 23 november 2016
 11. Debat over de situatie bij het Europees Octrooibureau (Gesthuizen) (staatssecretaris EZ) - Aangevraagd 15 november 2016
 12. Debat, voorafgegaan door een brief over de situatie rondom DELTA N.V. in Zeeland (Vos) (minister EZ) - Aangevraagd 17 november 2016
 13. Debat over het niet uitvoeren motie-Smaling/Jan Vos (31 239, nr. 246) Drentse Veenkoloniën (Smaling) (minister EZ) - Aangevraagd 24 januari 2017
 14. Dertigledendebat over bericht "Oekraïnse plofkippenfabriek strijkt neer in Veenendaal" (Van Gerven) (stas EZ) - Aangevraagd 31 mei 2016
 15. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (staatssecretaris EZ, minister V&J) - Aangevraagd 28 april 2015
 16. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (minister EZ) - Aangevraagd 21 juni 2016
 17. Dertigledendebat over  bericht dat Milieudefensie uit het convenant weidegang stapt (Van Gerven) (staatssecretaris EZ) - Aangevraagd 28 juni 2016
 18. Dertigledendebat over het bericht dat  kabinet wist van het afwijzen van fosfaatplan (Geurts) (staatssecretaris EZ) - Aangevraagd 6 december 2016
Besluit: De leden worden opgeroepen na te gaan welke (dertigleden)debatten van de plenaire agenda afgevoerd kunnen worden. Het streven van het Presidium is de nieuwe Kamer met een schone lei te laten beginnen.
22
Lijst van commissieactiviteiten Economische Zaken tot aan verkiezingsreces
24
Voorstel data procedurevergadering tot aan het zomerreces 2018 (op dinsdagen om 16.00 uur)

Details

 
28 maart 2017 (onder voorbehoud), 11 april 2017, 16 mei 2017, 30 mei 2017, 13 juni 2017, 27 juni 2017, 12 september 2017, 26 september 2017, 10 oktober 2017, 24 oktober 2017, 7 november 2017, 21 november 2017, 5 december 2017, 19 december 2017, 23 januari 2018, 6 februari 2018, 20 februari 2018, 6 maart 2018, 20 maart 2018, 3 april 2018,17 april 2018, 22 mei 2018, 5 juni 2018, 19 juni 2018 en 3 juli 2018.
 
26
Verzoek MKB-Nederland tot aanbieding voorstellen m.b.t. MKB-toets d.d. 21 februari 2017
29
Beantwoording vragen commissie over de Voortgangsrapportage Energieakkoord 2016 en uitvoering Urgenda-vonnis (Kamerstuk 30 196, nr. 503), de Energieagenda (Kamerstuk 31 510, nr. 64), de uitkomsten van de energiedialoog (Kamerstuk 30 196, nr. 484), de uitvoering motie van het lid Pechtold c.s. over zorgen dat het tijdspad voor sluiting van kolencentrales in lijn is met de ambities uit het Parijsakkoord (Kamerstuk 31 793, nr. 16) en de Evaluatie Energieakkoord en Nationale Energieverkenning 2016 (Kamerstuk 30 196, nr. 479)

Te behandelen:

33
Resultaten van de uitvoering van de motie van de leden Van Veldhoven en Jan Vos over de gemeten dalingen en de mogelijke gevolgen ervan (Kamerstuk 31239-240)

Te behandelen:

34
42
Stafnotitie Procedurevoorstel position papers passendheid en houdbaarheid Mededingingswet in relatie tot zzp'ers
48
54
Verzoek Provincie Groningen tot aanbieding petitie m.b.t. gaswinning in Groningen op 15 februari 2017