Agendapunten

 1. GRECO tussenrapportage

  Te behandelen:

 2. Uitvoering van de motie van het lid Oskam c.s. over middelen vrijmaken om rechtbanken in krimpregio's open te houden

  Te behandelen:

 3. Evaluatie verhoging competentiegrens kantonrechter 2011

  Te behandelen:

 4. Jaarplan Rechtspraak 2017

  Te behandelen:

 5. Reactie op het artikel in het Nederlandse Juristenblad ‘Van schikking naar strafbeschikking? Een eerste balans’.

  Te behandelen:

 6. Jaarverslag Rechtspraak 2016

  Te behandelen:

 7. Zesde voortgangsrapportage over programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI)

  Te behandelen:

 8. Evaluatie van de Wet griffierechten burgerlijke zaken

  Te behandelen:

 9. Eindevaluatie prejudiciële procedure bij de Hoge Raad

  Te behandelen:

 10. Eindrapport van de commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart

  Te behandelen:

 11. Zevende voortgangsrapportage over programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak (KEI)

  Te behandelen:

 12. Jaarplan Rechtspraak 2018

  Te behandelen:

 13. Onderzoek en vervolg programma KEI

  Te behandelen:

 14. Reactie op de motie van het lid Van Nispen inzake de registratie van nevenfuncties van rechters

  Te behandelen:

 15. Reactie evaluatie herziening gerechtelijke kaart

  Te behandelen:

 16. Stand van zaken inzake e-court

  Te behandelen:

 17. Financiering rechtspraak

  Te behandelen:

 18. Reactie op het manifest “Eerlijke griffierechten” van het Verbond van Credit Management Bedrijven

  Te behandelen:

 19. Scenario's voor het verlagen van griffierechten voor MKB-ers en de (financiële) gevolgen hiervan en reactie op het manifest “eerlijke griffierechten” van het Verbond van Credit Management Bedrijven

  Te behandelen: