Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

20 april 2017
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • O.C. Tellegen (VVD)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • B. Becker (VVD)
 • H. van der Molen (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • Z. Özdil (GroenLinks)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.P. Kwint (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Op 9 mei a.s. staat het werkbezoek aan de Onderwijsraad gepland. De volgende leden hebben zich reeds aangemeld voor het werkbezoek: Kwint, Özdil, Westerveld, Bisschop, Rog, Van der Molen, Bruins (o.v.b.).

 2. 2

  Voor het AO Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning voor mbo-studenten wordt zowel de minister als de staatssecretaris van OCW uitgenodigd. Het AO wordt gepland op 31 mei a.s.

 3. 3

  De commissie besluit de brief over passende ondersteuning voor alle mbo-studenten (31524-309) te behandelen in bovengenoemd algemeen overleg.

 4. 4

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Onderzoek naar opname SieboldHuis in cultuurstelsel OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op motie van de leden Bruins en Ypma over voorstellen om de eindtoets minder bepalend te laten zijn (Kamerstuk 27923-240)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering motie van de leden Jasper van Dijk en Mohandis over het maximeren van het collegegeld voor een tweede studie (Kamerstuk 34550-VIII-20)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van een schriftelijk overleg over groepsgrootte in het funderend onderwijs in 2016

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Advies van de Commissie vraagfinanciering mbo: Doorleren werkt. Samen investeren in nieuwe zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering van de motie van het lid Bruins over doorrekening van scenario's voor verlaging van de opheffingsnormen voor dunbevolkt en dichtbevolkt gebied (Kamerstuk 34512-20)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift brief aan Stichting Schoolleidersregister PO

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Introductiepakket Algemene Rekenkamer op thema: Rijk in uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie om informatie over de consequenties van het aanhouden van het examendossier

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Besluit van 16 maart tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met de herijking van de bekwaamheidseisen voor leraren en docenten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie (Kamerstuk 31288-578)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  QuickScan effecten Wet Werk en Zekerheid op vervanging in het primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rondetafelgesprek Passende ondersteuning in het mbo (in besloten gedeelte)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Benoemen rapporteurs voor verantwoordingsdebat (juni 2017) het begrotingsonderzoek voor OCW-begroting 2018 (oktober/november 2017).

  De leden Van der Molen en Wiersma melden zich aan als rapporteur voor het verantwoordingsdebat (juni 2017). Het ld Ozdil meldt zich aan als rapporteur voor de OCW-begroting 2018 (oktober/november 2018).