Debat geweest
25 januari 2017 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 25 januari 2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 25 januari 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

6
Reactie op het verzoek van het lid Potters, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 december 2016, over het bericht ‘verstandelijk beperkte Tamara zat onterecht opgesloten in zorginstelling Philadelphia’

Te behandelen:

7
Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 december 2016, over de toekomst van de langdurige wijkverpleging

Details

Aangevraagd door het lid Bruins Slot namens het lid Keijzer (CDA) tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 december 2016.

Te behandelen:

23
Uitvoering nader gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Volp over witte vlekken in de eerstelijnsopvang voor kwetsbare ouderen (Kamerstuk 34 550 XVI, nr. 94)

Te behandelen:

25
Antwoorden op vragen commissie inzake Beleidsdoorlichting van artikel 4.3 ‘Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling’ (Kamerstuk 32 772, nr. 18)

Te behandelen:

26
Antwoord op vragen commissie over de Evaluatie beleidsregel “Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties” (Kamerstuk 32 620, nr.179)

Te behandelen:

30
Ontwerpbesluit, houdende wijziging van lijst I en lijst II, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op lijst I van de middelen a-PVP, acetylfentanyl en 4-FA en plaatsing op lijst II van het middel fenazepam

Te behandelen:

33
Antwoord op vragen commissie over de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als eerste test bij prenatale screening (Kamerstuk 29 323, nr. 104)

Te behandelen:

38
Antwoord op vragen commissie over de voorhang verdaging toepassing macrobeheersinstrument (mbi) medisch specialistische zorg 2014 (Kamerstuk 29 248, nr. 295)

Te behandelen:

40
Reactie op het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over voorwaarden voor veilig voorschrijven en het resultaat van de pilot meldingeninformatie Verpleging en Verzorging (V&V)

Te behandelen:

41
Verzamelbrief naar aanleiding van toezeggingen, gedaan tijdens het Wetgevingsoverleg Jeugd, op 14 november 2016 (Kamerstuk 34 550 XVI, nr. 116)

Te behandelen:

47
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 34 620 XVI)

Te behandelen:

52
Stand van zaken diverse moties bij behandeling van de wetsvoorstellen voor de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Kamerstuk 33990)

Te behandelen:

55
Evaluatie proef staand vergaderen
56
Verzoek om stand van zaken n.a.v. de toezegging van de staatssecretaris van VWS om een onderzoeksadvies te vragen aan de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving over (de willekeur aan) huidige leeftijdsgrenzen.

Te behandelen:

57
Het lid Bouwmeester verzoekt naar aanleiding van de Engelstalige onderwerpduiding bij brief agpt. 18 in de toekomst Nederlandse terminologie te gebruiken