Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

25 januari 2017
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • M. Agema (PVV)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitstel BNC-fiche inzake een Europees Solidariteitscorps

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Advies met bijbehorende risicobeoordeling over een veilige inname van vitamine B6 uit vitaminepreparaten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Potters, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 december 2016, over het bericht ‘verstandelijk beperkte Tamara zat onterecht opgesloten in zorginstelling Philadelphia’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 december 2016, over de toekomst van de langdurige wijkverpleging

  Aangevraagd door het lid Bruins Slot namens het lid Keijzer (CDA) tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 december 2016.

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoek rubbergranulaat

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Gezamenlijk advies van de NZa en het Zorginstituut Nederland over het maatwerkprofiel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoek naar risico’s rubbergranulaat in kunstgrasvelden en rubbertegels

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Versnellen uitvoeringstoets betreffende toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Gezondheidsraadadvies ‘Zorgvuldig omgaan met desinfectantia’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Advies van de Gezondheidsraad over prenatale screening

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Pakketadvies Zorginstituut: ‘Horen vitaminen, mineralen en paracetamol 1000 mg (nog) thuis in het te verzekeren pakket?’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zakenbrief moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitwerking voornemen verzelfstandiging Intravacc

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijzigingsbesluit Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant in verband met verlenging van de werkingsduur

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Inhoudelijke reactie signaleringsbrief 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Status vergoeding van twee geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Monitor NZa contractering MSZ

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Convenant displayban tabaksproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitvoering nader gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Volp over witte vlekken in de eerstelijnsopvang voor kwetsbare ouderen (Kamerstuk 34 550 XVI, nr. 94)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beantwoording vragen van de commissie over de Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting ‘Bevordering werking van het stelsel’ begrotingsartikel 2.3

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Antwoorden op vragen commissie inzake Beleidsdoorlichting van artikel 4.3 ‘Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling’ (Kamerstuk 32 772, nr. 18)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Antwoord op vragen commissie over de Evaluatie beleidsregel “Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties” (Kamerstuk 32 620, nr.179)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verkennend onderzoek naar “Tarieven vervoer van en naar de dagbesteding Wlz” van de Nederlandse Zorgautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Advies Nederlandse Sportraad inzake BTW op sportopleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  De Compound in Assen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Ontwerpbesluit, houdende wijziging van lijst I en lijst II, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op lijst I van de middelen a-PVP, acetylfentanyl en 4-FA en plaatsing op lijst II van het middel fenazepam

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beleidsdoorlichting artikel 4.5 van de VWS-begroting over de zorg, jeugdzorg en publieke gezondheidszorg in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Antwoorden op vragen commissie over het beleidskader van de ACM voor de zorg (Kamerstuk 29 689, nr. 757)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Antwoord op vragen commissie over de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als eerste test bij prenatale screening (Kamerstuk 29 323, nr. 104)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rapport Intra-arteriële behandeling bij het acute herseninfarct

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Brief NZa naar aanleiding van monitor geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  NZa onderzoek mystery callers overstapseizoen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Planning reactie manifest ‘Scherp op Ouderenzorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Antwoord op vragen commissie over de voorhang verdaging toepassing macrobeheersinstrument (mbi) medisch specialistische zorg 2014 (Kamerstuk 29 248, nr. 295)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Kwaliteitskader en manifest: de volgende stap in de kwaliteitverbetering van de verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over voorwaarden voor veilig voorschrijven en het resultaat van de pilot meldingeninformatie Verpleging en Verzorging (V&V)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzamelbrief naar aanleiding van toezeggingen, gedaan tijdens het Wetgevingsoverleg Jeugd, op 14 november 2016 (Kamerstuk 34 550 XVI, nr. 116)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Nederlandse kandidatuur Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voortgang van de nationale e-healthweek die op 21 januari a.s. start en informatie over de Versnellingsroute (Fast track) e-health

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2017-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op verzoek commissie om een reactie op het Volkskrant artikel ‘Arts kiest vaker pillen gesponsorde farmaceut’

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Oplevering onderzoek realisatiecijfers sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 34 620 XVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Toezeggingen tijdens AO maatschappelijk opvang van 30 november 2016 over een tweetal zaken rondom de maatschappelijke opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Rapport PGB huisbezoeken van Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voortgang portaal, pgb-Wlz en pgb-Zvw

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Ontwerpbesluit houdende regels omtrent de algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Stand van zaken diverse moties bij behandeling van de wetsvoorstellen voor de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Kamerstuk 33990)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Onderzoek naar de Treeknormen ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Ontwikkelingen in de zorg voor en ondersteuning aan mensen met psychische aandoeningen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Evaluatie proef staand vergaderen

 56. 56

  Verzoek om stand van zaken n.a.v. de toezegging van de staatssecretaris van VWS om een onderzoeksadvies te vragen aan de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving over (de willekeur aan) huidige leeftijdsgrenzen.

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Het lid Bouwmeester verzoekt naar aanleiding van de Engelstalige onderwerpduiding bij brief agpt. 18 in de toekomst Nederlandse terminologie te gebruiken