Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

2 februari 2017
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • I.S.H. de Caluwé (VVD)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • J. Taverne (VVD)
 • H. Fokke (PvdA)
 • M. Amhaouch (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  Geplande activiteiten van de commissie
  08-02-2017     Algemeen overleg Beleidsdoorlichting burgerschap, BRP en reisdocumenten
  15-02-2017     Gesprek met de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (geannuleerd)   
  15-02-2017     Verzamel algemeen overleg
  16-02-2017     Procedurevergadering

  Ongeplande activiteiten van de commissie
  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet; Algemeen overleg Aanstellingswijze burgemeester; Algemeen overleg IVD-aangelegenheden;
  Algemeen overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”;
  Algemeen overleg Discriminatie; Verzamel algemeen overleg (Antwoorden op nadere vragen commissie over de toepassing van artikel 68 Grondwet)

  De commissie wil de volgende plenaire debatten nog voor het verkiezingsreces laten plaatsvinden: 

  34 588             Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..           
  34 508             Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van
                          precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut.           
  34 516             Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een
                          algemene  bepaling. 
  33 989             Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot   verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de
                          onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim.
  34 464             Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet.
  34 529             Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van
                          ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet). 
  34 626             Wijz. wet schadeloosstelling  (kan evt. een hamerstuk zijn) 
  34 592             Herindeling Franekeradeel e.a.
  34 593             Samenvoeging Bellingwedde en Vlagtwedde
  34 594             Samenvoeging Hoogezand-Sappemeer e.a.
  34 595             Samenvoeging Rijnwaarden en Zevenaar 
  34 654             Evaluatiewet Wet Normering topinkomens (kan evt. een hamerstuk zijn)

  Ten aanzien van de volgende plenair geagendeerde debatten  zal bij de aanvragers worden gevraagd of zij deze op de plenaire agenda willen handhaven.
  - Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) 
  - Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) 
   
 3. 3

  Reactie op de evaluatie van de Wet openbare manifestaties

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toezegging tijdpad implementatie initiatiefwetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 december 2016, over het manipuleren van verkiezingen door hacks en nepnieuws

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman alsmede tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met enkele rechtspositionele aanpassingen van meer technische aard

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Rapportage actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op de motie van het lid Van Dam over gedeelde waarden en onderlinge verbondenheid in de samenleving

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel toezending kabinetsbrief 'Transparantie van het wetgevingsproces’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar aanleiding van de wetsevaluatie (Evaluatiewet WNT)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Aanbieding publicatie "De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor systemen" van (Rob)

 16. 16

  Advies Raad voor Cultuur en Raad voor het openbaar bestuur over informatiebeheer in ketensamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lijst nieuwe EU-voorstellen BiZa 11 - 25 januari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 januari 2017, over het bericht ‘Met potlood stemmen onveilig: verkiezingsuitslag eenvoudig te hacken’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

  Te behandelen:

  Loading data