Debat geweest
2 februari 2017 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Binnenlandse Zaken d.d. 2 februari 2017
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken d.d. 2 februari 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

Geplande activiteiten van de commissie
08-02-2017     Algemeen overleg Beleidsdoorlichting burgerschap, BRP en reisdocumenten
15-02-2017     Gesprek met de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (geannuleerd)   
15-02-2017     Verzamel algemeen overleg
16-02-2017     Procedurevergadering

Ongeplande activiteiten van de commissie
Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet; Algemeen overleg Aanstellingswijze burgemeester; Algemeen overleg IVD-aangelegenheden;
Algemeen overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”;
Algemeen overleg Discriminatie; Verzamel algemeen overleg (Antwoorden op nadere vragen commissie over de toepassing van artikel 68 Grondwet)

De commissie wil de volgende plenaire debatten nog voor het verkiezingsreces laten plaatsvinden: 

34 588             Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..           
34 508             Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van
                        precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut.           
34 516             Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een
                        algemene  bepaling. 
33 989             Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot   verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de
                        onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim.
34 464             Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet.
34 529             Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van
                        ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet). 
34 626             Wijz. wet schadeloosstelling  (kan evt. een hamerstuk zijn) 
34 592             Herindeling Franekeradeel e.a.
34 593             Samenvoeging Bellingwedde en Vlagtwedde
34 594             Samenvoeging Hoogezand-Sappemeer e.a.
34 595             Samenvoeging Rijnwaarden en Zevenaar 
34 654             Evaluatiewet Wet Normering topinkomens (kan evt. een hamerstuk zijn)

Ten aanzien van de volgende plenair geagendeerde debatten  zal bij de aanvragers worden gevraagd of zij deze op de plenaire agenda willen handhaven.
- Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) 
- Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) 
 
15
Aanbieding publicatie "De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor systemen" van (Rob)
18
Reactie op verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 januari 2017, over het bericht ‘Met potlood stemmen onveilig: verkiezingsuitslag eenvoudig te hacken’

Te behandelen:

19
Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

Te behandelen: