Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

23 november 2016
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.A. Vermeij (PvdA)
 • R.P.G. (Remco) Bosma (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • H.J.M. Leenders (PvdA)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • E. Ziengs (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitnodigingsbrief Internationale Grüne Woche 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verzoek Landbouwraad van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Egypte, namens delegatie van Egyptisch Parlement, om een gesprek te plannen met de vaste commissie voor Economische Zaken in de week van 6-8 december 2016.

 4. 4

  Reactie op verzoek commissie inzake het wetsvoorstel Wijziging van de meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (Kamerstuk 34 532)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voortgangsrapportage Plant- en Diergezondheidspakket

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche: Raadsverordening voor vaststelling steun en restituties voor landbouwproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verhouding octrooirecht en kwekersrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Betaalschema van de regelingen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op brief van het Klassiek Paarden Stamboek (KPST) te Lienden d.d. 6 september 2016 inzake erkenning van het "Klassiek Gelderlander paardenras"

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Huidige situatie rondom vogelgriep bij wilde watervogels in Nederland en de rest van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken rondom vogelgriep in Europa en Nederland en de aanscherping van de landelijke maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017,onderdeel Landbouw en Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Publicatie Monitor Duurzaam Voedsel 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van de commissie op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie over uitbreiding van de Antwerpse haven

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Inplanning van het algemeen overleg NVWA

  Besluit: Het algemeen overleg NVWA zal plaatsvinden op donderdag 15 december 2016 en zal met een uur worden verlengd naar 14:00 tot 18:00 uur.
  Besluit: Met het oog op het algemeen overleg zal de staatssecretaris worden verzocht de herijking van het Plan van Aanpak NVWA uiterlijk vrijdag 9 december 2016 aan de Kamer te sturen.
  Besluit: Schriftelijk overleg voeren over de brief van de staatssecretaris d.d. 18 november 2016 over Internationale vergelijking kosten keuring en toezicht NVWA en toets aan Maat Houden (Kamerstuk 33835, nr. 48) met als inbrengdatum maandag 5 december 2016. Met het oog op het algemeen overleg NVWA op donderdag 15 december 2016 zal de staatssecretaris worden verzocht de antwoorden uiterlijk op vrijdag 9 december 2016 aan de Kamer te doen toekomen.
 16. 16

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 14 en 15 november 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzoek, namens #laarzenactie groep, tot aanbieding petitie m.b.t. oproep om duidelijkheid over derogatie

 18. 18

  Verzoek Biohuis en De Natuurweide tot aanbieding petitie 'Red de Biokoe'

 19. 19

  Verzoek van het lid Ouwehand om de staatssecretaris van Economische Zaken een reactie te vragen op een bericht in de Limburger 'Meer dorpen zonder het te weten besmet met Q-koorts'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstel van beantwoording diverse Kamervragen en (commissie)verzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  (Dertigleden) debatten


  1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M)
  2. Debat over het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
  (staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)
  4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema) (staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van de fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijn)
  5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (staatssecretaris EZ, minister VWS) 
  6. Debat over voedselveiligheid (Smaling) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  7. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (minister EZ)
  8.  Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (staatssecretaris EZ, minister VWS)
  9. Debat (voorafgegaan door een brief) over biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (staatssecretaris EZ)
  10 Debat over de berichtgeving dat Nederlandse rozenkwekers naar Afrika vertrekken (Lodders) (staatssecretaris EZ)
  11.Debat over uitspraken van de staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel  (Geurts) (staatssecretaris EZ)
  12. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  13. Debat (voorafgegaan door een brief) over proefboringen naar gas in natuurgebied Schiermonnikoog (Van Tongeren) (minister EZ)
  14. Debat over kerncentrale Borssele (Jan Vos) (minister EZ)
  15. Debat  over lekkage uit de strategische oliereserve (Van Tongeren) (minister EZ)
  16. Debat over het toekomstig energiebeleid  (Van Tongeren) (minister EZ)
  17. Debat over de zoutwinning in Twente (Van Tongeren)  
  18. Debat over het bericht dat de energiegegevens van meer dan 2 miljoen huishoudens zijn gestolen (Van Veldhoven) (minister EZ en minister V&J)
  19. Debat over de kosten van een schoner milieu en duurzame energie (Van Veldhoven) (minister EZ)  
  20. Debat, voorafgegaan door een brief  over verhoogde grondwaterstand door de gaswinning (Van Veldhoven) (minister EZ)
  21. Debat, voorafgegaan door een brief over de verslechterende situatie bij het Europees Octrooibureau (Gesthuizen) (staatssecretaris EZ)
  22. Debat, voorafgegaan door een brief over de situatie rondom DELTA N.V. in Zeeland (Vos) (minister EZ)
  23. Dertigledendebat over het bericht "Oekraïnse plofkippenfabriek strijkt neer in Veenendaal" (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
  24. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
  25. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (minister EZ)
  26. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (minister EZ)
  27. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie per direct uit het convenant weidegang stapt (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
 22. 22

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Lijst van commissie activiteiten Economische Zaken tot aan het kerstreces

 24. 24

  Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 oktober 2016, over het bericht ‘Gronings grondwater gestegen door aardbevingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapportages aardbevingsproblematiek Groningen en proces actualisatie meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitvoering van de motie van de leden Jan Vos en Van Tongeren over geen proefboringen en gaswinning Schiermonnikoog

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het rapport ‘Zon voor iedereen’ van de stichting Z.O.N. (Zonnestroom Ondernemers Nederland)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  34497 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Wijzigingsregeling horizontermijnen ten aanzien van subsidiemodule ‘Risico’s dekken voor aardwarmte’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitgaven schadeafhandeling Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Informatie tussenvonnis in zaak DELTA

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitkomsten overleg aandeelhouders DELTA

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Toezegging kabinetsreactie op het SER-advies Sociale Ondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Fiche: Mededeling en verordening Connectiviteit voor een competitieve digitale eengemaakte markt;

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Fiche: Herziening regelgevend kader voor elektronische communicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Nadere EU-regelgeving roaming

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Implementatie richtlijn kostenreductie breedband

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Hoofdlijnen wetsvoorstel algemene gelding duurzaamheidsinitiatieven

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen betreffende privileges en immuniteiten van het Eengemaakt Octrooigerecht

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Ontwerpbesluit houdende verlenging van de werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Najaarsrapportage regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Uitkomsten ADR-onderzoek privé e-mailaccount

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op het verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 november 2016, over het voorstel van bpost aan PostNL voor de combinatie van beide bedrijven en over de uitlatingen van de minister-president hierover

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Kabinetsreactie op twee onderzoeksrapporten en een white paper over wind op zee (onderzoeksrapporten Stichting Vrije Horizon over windenergie, aangeboden door Lindblom)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voorstel van het lid Bosman tot samenvoegen van debatten inzake Mijnbouw en Energiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  AO Energieraad op woensdag 30 november van 14.30 tot 16.00 uur desgewenst omzetten in een schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  AO Telecomraad op woensdag 30 november van 13.00 tot 14.30 uur desgewenst omzetten in een schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzoek van het lid Amhaouch om een inbrengdatum vast te stellen voor het verslag over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Agnes Mulder (CDA) en Mei Li Vos (PvdA) tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (Wet uiterste betaaltermijnen van zestig dagen voor grote ondernemingen) (34559)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om een kabinetsreactie te vragen op het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving PBL "De slimme meter, uitgelezen energie(k)?"

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek van het lid Remco Bosma (VVD) om een besloten technische briefing te houden over de toezichtsrol en de wijze van toezicht in het medialandschap voorafgaand aan het algemeen overleg Telecommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verzoek Linking Partners BV, namens expert-commissie van Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland, tot aanbieding manifest 'Het nationaal verdienvermogen en de cruciale rol van de regio’s' d.d. 6 december 2016

 52. 52

  Verzoek van het lid Remco Bosma (VVD) om de brief ‘Stand van zaken inzake wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie’ (Kamerstuk 30821, nr. 34) apart te behandelen

  Te behandelen:

  Loading data