Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

15 november 2016
13:30 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.I. van der Burg (VVD)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • N.P.M. Klein (Klein)
 • A. Schut-Welkzijn (VVD)
 • P. Ulenbelt (SP)
 • R.A. Vermeij (PvdA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • B. van 't Wout (VVD)
 • K. Yücel (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36 /EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU2014, L94)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Tweede nota van wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de herijking en harmonisatie van enige kwaliteitseisen voor kindercentra en peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitseisen en het aanpassen van enige eisen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Goedkeuring van het op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemene Verdrag inzake sociale zekerheid, zoals gewijzigd en ondertekend op 30 september 1996 en op 24 juni 2002, en de op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van het op 3 november 1972 te Rabat ondertekende Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende, en op 30 september 1996 en 24 juni 2002 herziene en ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid, zoals herzien door de Akkoorden ondertekend op 30 september 1996, 22 juni 2000 en 24 juni 2002 (Trb. 2016, 67 en Trb. 2016, 101)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Intrekken Wet variabele pensioenuitkering (Kamerstuk 34 344)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen over toepassing Wet BEU in de door Israël bezette gebieden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Afschrift van de reactie op een brief derden met een vraag over of eigenaar gastouderbedrijf ook gastouder mag zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitstel toezending van de 1e Monitor “Capaciteit en werkvoorraad verzekeringsartsen”

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Inzet van John de Wolf als boegbeeld in de strijd tegen werkloosheid onder 50-plussers

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Tweede Voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstel presentatie bevindingen feitenonderzoek Dupont

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de brief inzake een klacht over de aanvraag van een IOAZ uitkering

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapportage over 1e monitor 'Capaciteit en werkvoorraad verzekeringsartsen UWV’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Monitor Arbeidsmarkt oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verhoging AOW-leeftijd in 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op aanvullende vragen inzake IORP-richtlijn en afwijking bepalingen in de Pensioenwet (Kamerstuk 33 931, nr. 17)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  ICT project van SVB: vAKWerk advies Bureau ICT Toetsing (BIT)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang kansen voor alle kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek van het lid Ulenbelt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 november 2016 over het bericht dat de bijstandsuitkering van migranten stopgezet kan worden

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 13 oktober 2016 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in derde kwartaal 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Besluit: Ter informatie
  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling) 
  • Plenaire behandeling van de SZW-begroting 2017 (geagendeerd voor 6, 7 en 8 december 2016)
  • Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (34414, Wet flexibilisering ingangsdatum AOW), ingepland op 16 november a.s.
  • Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34 494), ingepland op 15 november a.s.
  Plenaire debatten
  • Debat over de kabinetsreactie op het IBO 'Zelfstandigen zonder personeel' (aangevraagd door het lid Voortman d.d. 6 oktober 2015)
  • Debat over de ongelijkheid in Nederland (aangevraagd door het lid Klaver d.d. 15 december 2015)
  • Debat over gezondheidsschade die is opgelopen voor werknemers van DuPont (aangevraagd door het lid Tanamal d.d. 12 april 2016)
  • Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (aangevraagd door het lid Yucel (PvdA) d.d. 25 mei 2016)
  • Debat over discriminatie en racisme in Nederland Minister van VenJ samen met Minister SZW (aangevraagd door het lid Marcouch (PvdA)/Voortman (GL) d.d. 25 mei 2016)
  • Debat over de werking van de Wet Werk en zekerheid (aangevraagd door het lid Weyenberg (D66) d.d. 30 juni 2016)
  • Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties ( aangevraagd door het lid Heerma d.d. 6 september 2016)
     Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
  • Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (aangevraagd door het lid Siderius (SP) d.d. 26 januari 2016)
  • Dertigledendebat over het rapport van de Nationale Ombudsman over schuldhulpverlening (aangevraagd door het lid Schouten (CU) d.d. 17 mei 2016)
  • Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (aangevraagd door het lid Van 't Wout (VVD) d.d. 25 mei 2016)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval buiten de openbaarheid heeft gehouden (aangevraagd door het lid Moors (VVD) d.d. 9 juni 2016)
  • Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (Aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP) tijdens de  van 21 juni 2016)
  • Dertigledendebat over de uitspraak van de minister-president over de Wet Werk en Zekerheid (aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP d.d. 13 september 2016)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd (aangevraagd door het lid Ulenbelt SP d.d. 1 november 2016)
  VAO's
  • VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 27/10), ingepland op di 15 november a.s.
 27. 27

  Aanbod SER voor toelichting op verkenning 'Mens en digitale technologie'

 28. 28

  Aanbod SER voor toelichting op advies 'Een werkende combinatie'

 29. 29

  Brief van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven inzake het ingediende burgerinitiatief Basisinkomen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitnodiging TFN voor werkbezoek

 31. 31

  Verzoek om brief van minister van SZW over bericht dat payroller gelijk is aan uitzendkracht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Verzoek Save the Children Nederland tot aanbieding petitie en rapport m.b.t. armoede onder kinderen d.d. 29 november 2016

 33. 33

  Aanbieden mogelijkheid technische briefing procesgang/cijfers inburgering door ministerie van SZW

 34. 34

  Verzoek minister van SZW te rappelleren ten aanzien van de ten behoeve van de verdere behandeling van de initiatiefnota van het lid Klein "Zeker Flexibel: over anders denken over werk en sociale zekerheid met een onvoorwaardelijk basisinkomen" (34393) gevraagde reactie op berekening financiering basisinkomen

  Te behandelen:

  Loading data