Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 15 november 2016
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vkc SZW d.d. 15 november 2016 te 13.30 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36 /EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU2014, L94)

Te behandelen:

3
Tweede nota van wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen

Te behandelen:

4
Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

Te behandelen:

5
Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de herijking en harmonisatie van enige kwaliteitseisen voor kindercentra en peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitseisen en het aanpassen van enige eisen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang)

Te behandelen:

6
Goedkeuring van het op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemene Verdrag inzake sociale zekerheid, zoals gewijzigd en ondertekend op 30 september 1996 en op 24 juni 2002, en de op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van het op 3 november 1972 te Rabat ondertekende Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende, en op 30 september 1996 en 24 juni 2002 herziene en ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid, zoals herzien door de Akkoorden ondertekend op 30 september 1996, 22 juni 2000 en 24 juni 2002 (Trb. 2016, 67 en Trb. 2016, 101)

Te behandelen:

26
EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel agenda algemeen overleg Sociale Raad 30 november 2016
27
EU-stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2017 Europese Commissie
28
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Details

Besluit: Ter informatie
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling) 
 • Plenaire behandeling van de SZW-begroting 2017 (geagendeerd voor 6, 7 en 8 december 2016)
 • Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (34414, Wet flexibilisering ingangsdatum AOW), ingepland op 16 november a.s.
 • Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34 494), ingepland op 15 november a.s.
Plenaire debatten
 • Debat over de kabinetsreactie op het IBO 'Zelfstandigen zonder personeel' (aangevraagd door het lid Voortman d.d. 6 oktober 2015)
 • Debat over de ongelijkheid in Nederland (aangevraagd door het lid Klaver d.d. 15 december 2015)
 • Debat over gezondheidsschade die is opgelopen voor werknemers van DuPont (aangevraagd door het lid Tanamal d.d. 12 april 2016)
 • Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (aangevraagd door het lid Yucel (PvdA) d.d. 25 mei 2016)
 • Debat over discriminatie en racisme in Nederland Minister van VenJ samen met Minister SZW (aangevraagd door het lid Marcouch (PvdA)/Voortman (GL) d.d. 25 mei 2016)
 • Debat over de werking van de Wet Werk en zekerheid (aangevraagd door het lid Weyenberg (D66) d.d. 30 juni 2016)
 • Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties ( aangevraagd door het lid Heerma d.d. 6 september 2016)
   Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
 • Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (aangevraagd door het lid Siderius (SP) d.d. 26 januari 2016)
 • Dertigledendebat over het rapport van de Nationale Ombudsman over schuldhulpverlening (aangevraagd door het lid Schouten (CU) d.d. 17 mei 2016)
 • Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (aangevraagd door het lid Van 't Wout (VVD) d.d. 25 mei 2016)
 • Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval buiten de openbaarheid heeft gehouden (aangevraagd door het lid Moors (VVD) d.d. 9 juni 2016)
 • Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (Aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP) tijdens de  van 21 juni 2016)
 • Dertigledendebat over de uitspraak van de minister-president over de Wet Werk en Zekerheid (aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP d.d. 13 september 2016)
 • Dertigledendebat over het bericht dat de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd (aangevraagd door het lid Ulenbelt SP d.d. 1 november 2016)
VAO's
 • VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 27/10), ingepland op di 15 november a.s.
29
Aanbod SER voor toelichting op verkenning 'Mens en digitale technologie'
30
Aanbod SER voor toelichting op advies 'Een werkende combinatie'
31
Brief van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven inzake het ingediende burgerinitiatief Basisinkomen 2018

Te behandelen:

32
Uitnodiging TFN voor werkbezoek
34
Verzoek Save the Children Nederland tot aanbieding petitie en rapport m.b.t. armoede onder kinderen d.d. 29 november 2016
35
Aanbieden mogelijkheid technische briefing procesgang/cijfers inburgering door ministerie van SZW
36
Verzoek minister van SZW te rappelleren ten aanzien van de ten behoeve van de verdere behandeling van de initiatiefnota van het lid Klein "Zeker Flexibel: over anders denken over werk en sociale zekerheid met een onvoorwaardelijk basisinkomen" (34393) gevraagde reactie op berekening financiering basisinkomen

Te behandelen: