Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 31 januari 2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vkc SZW d.d. 31 januari 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
4
Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden en Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1794 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Richtlijnen 98/59/EG en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft (PbEU 2015, L 263)

Te behandelen:

5
Verdrag betreffende de voorkoming en de beperking van de beroepsrisico’s veroorzaakt door kankerverwekkende stoffen en factoren die dit proces beïnvloeden (Verdrag nr. 139, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar negenenvijftigste zitting); Genève, 24 juni 1974 (Trb. 1975, 103), Verdrag betreffende de bescherming van werknemers tegen beroepsrisico’s in het werkmilieu als gevolg van luchtverontreiniging, lawaai en trillingen (Verdrag nr. 148, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar drieënzestigste zitting); Genève, 20 juni 1977 (Trb. 1978, 26), Verdrag betreffende veiligheid bij het gebruik van chemische stoffen bij de arbeid (Verdrag nr. 170, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar zevenenzestigste zitting); Genève, 25 juni 1990 (Trb. 1990, 152 en Trb. 1993, 31)

Te behandelen:

16
EU-voorstel herziening verordening coördinatie sociale zekerheid
18
EU-stafnotitie - Behandelvoorstel agenda algemeen overleg over Raad WSB van 3 maart 2017 op 22 februari 2017
20
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Details

Besluit: Op uitdrukkelijk verzoek van de voorzitter van de commissie zullen de leden bekijken of door hun aangevraagde debatten kunnen worden afgevoerd of worden gekoppeld/samengevoegd aan/bij een nog te voeren algemeen overleg
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling) 
 1. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34 494)
Plenaire debatten
 1. Debat over de kabinetsreactie op het IBO 'Zelfstandigen zonder personeel' (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks) d.d. 6 oktober 2015)
 2. Debat over de ongelijkheid in Nederland (aangevraagd door het lid Klaver (GroenLinks) d.d. 15 december 2015)
 3. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen voor werknemers van DuPont (aangevraagd door het lid Tanamal (PvdA) d.d. 12 april 2016)
 4. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (aangevraagd door het lid Yucel (PvdA) d.d. 25 mei 2016)
 5. Debat over discriminatie en racisme in Nederland Minister van VenJ samen met Minister SZW (aangevraagd door het lid Marcouch (PvdA)/Voortman (GroenLinks) d.d. 25 mei 2016),  is reeds ingepland voor Kerstreces (RvW 23 november 2016)
 6. Debat over de werking van de Wet werk en zekerheid (aangevraagd door het lid Weyenberg (D66) d.d. 30 juni 2016)
 7. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (aangevraagd door het lid Heerma (CDA) d.d. 6 september 2016)
 8. Debat over het bericht 'Is een AOV een wassen neus' (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66) d.d. 24 januari 2017)
 Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (aangevraagd door het lid Siderius (SP) d.d. 26 januari 2016)
 2. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale Ombudsman over schuldhulpverlening (aangevraagd door het lid Schouten (ChristenUnie) d.d. 17 mei 2016)
 3. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (aangevraagd door het lid Van 't Wout (VVD) d.d. 25 mei 2016)
 4. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval buiten de openbaarheid heeft gehouden (aangevraagd door het lid Moors (VVD) d.d. 9 juni 2016)
 5. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP) d.d 21 juni 2016)
 6. Dertigledendebat over de uitspraak van de minister-president over de Wet werk en zekerheid (aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP) d.d. 13 september 2016)
 7. Dertigledendebat over het bericht dat de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd (aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP) d.d. 1 november 2016)
 8. Dertigledendebat over het bericht dat beunhazen zich storten op de inburgeringsmarkt (aangevraagd door het lid Van Meenen (D66) d.d. 22 november 2016)
VAO's
 1. VAO Participatiewet (AO d.d. 26/1/17, lid Karabulut (SP)