Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

17 januari 2017
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • A. Schut-Welkzijn (VVD)
 • B. van 't Wout (VVD)
 • K. Yücel (PvdA)
 • P. Ulenbelt (SP)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de herijking en harmonisatie van enige kwaliteitseisen voor kindercentra en peuterspeelzalen, de innovatie van die kwaliteitseisen en het aanpassen van enige eisen aan de kwaliteit van voorschoolse educatie (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Tijdelijk experiment meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Goedkeuring van het op 11 juni 2014 te Genève tot stand gekomen Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (Trb. 2015, 32 en Trb. 2015, 194)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Maatregelen voor eerlijk werk

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Brief onderzoek ‘Niets is wat het lijkt: Eritrese organisaties en integratie’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eerste monitor Wet aanpak schijnconstructies

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Evaluatie Wet Bezava

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsdoorlichting artikel 5 begroting SZW Werkloosheid (WW en IOW)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Schouten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 december 2016, over het bericht dat de verkenner met een tijdelijk oplossing is gekomen voor de problemen van invalkrachten in het bijzonder onderwijs met de Wet werk en zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Loondoorbetaling bij ziekte

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie op de vraag of alle scholen in het primaire onderwijs vanaf 1 januari 2017 kunnen werken met de bepaling zoals opgenomen in de brief van 21 december 2016 zonder dat daar aanvullende voorwaarden aan verbonden zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Loonstrookjes en koopkracht 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitstel toezending beleidsdoorlichting over artikel 13 van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Integratie en maatschappelijke samenhang) en uitstel beantwoording vragen van het lid Karabulut over het bericht dat jongeren op basis van huidskleur of afkomst veelvuldig worden geweerd aan de deur in het uitgaansleven

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  RIVM-rapport "Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers"

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitwerking actieplan Perspectief voor vijftigplussers

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Evaluatie Sociaal Medische indicatie (SMI)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Voortman c.s. over een overzicht van de indicatoren uit het landelijk model risicoprofiel (Kamerstuk 31322, nr. 314)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  SUWI-jaarplannen 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Impuls regionale samenwerking GGZ en Werk&Inkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Tijdpad van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Grensoverschrijdende pensioenregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijke afgescheiden vermogens

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzamelbrief aan gemeenten 2016-2

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  EU-voorstel: Herziening coördinatie sociale zekerheid COM (2016) 815 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Besluit: Ter informatie
  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling) 
  1. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34 494)
  Plenaire debatten
  1. Debat over de kabinetsreactie op het IBO 'Zelfstandigen zonder personeel' (aangevraagd door het lid Voortman (GroenLinks) d.d. 6 oktober 2015)
  2. Debat over de ongelijkheid in Nederland (aangevraagd door het lid Klaver (GroenLinks) d.d. 15 december 2015)
  3. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen voor werknemers van DuPont (aangevraagd door het lid Tanamal (PvdA) d.d. 12 april 2016)
  4. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (aangevraagd door het lid Yucel (PvdA) d.d. 25 mei 2016)
  5. Debat over discriminatie en racisme in Nederland Minister van VenJ samen met Minister SZW (aangevraagd door het lid Marcouch (PvdA)/Voortman (GroenLinks) d.d. 25 mei 2016),  is reeds ingepland voor Kerstreces (RvW 23 november 2016)
  6. Debat over de werking van de Wet Werk en zekerheid (aangevraagd door het lid Weyenberg (D66) d.d. 30 juni 2016)
  7. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (aangevraagd door het lid Heerma (CDA) d.d. 6 september 2016)
   Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (aangevraagd door het lid Siderius (SP) d.d. 26 januari 2016)
  2. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale Ombudsman over schuldhulpverlening (aangevraagd door het lid Schouten (ChristenUnie) d.d. 17 mei 2016)
  3. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (aangevraagd door het lid Van 't Wout (VVD) d.d. 25 mei 2016)
  4. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval buiten de openbaarheid heeft gehouden (aangevraagd door het lid Moors (VVD) d.d. 9 juni 2016)
  5. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP) d.d 21 juni 2016)
  6. Dertigledendebat over de uitspraak van de minister-president over de Wet Werk en Zekerheid (aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP) d.d. 13 september 2016)
  7. Dertigledendebat over het bericht dat de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd (aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP) d.d. 1 november 2016)
  8. Dertigledendebat over het bericht dat beunhazen zich storten op de inburgeringsmarkt (aangevraagd door het lid Van Meenen (D66) d.d. 22 november 2016)
  VAO's
  1. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 24/11, lid De Graaf (PVV))
 30. 30

  Uitnodiging 5th OECD Parliamentary Days 8-10 Februay 2017 Parijs

 31. 31

  Uitkomst e-mailinventarisatie - Deelname briefing Algemene Rekenkamer onderzoeksrapport over Inburgeringsbeleid op 24 januari 2017 van 16.30 tot 17.30 uur

  Besluit
  • In verband met onvoldoende aanmeldingen zal de (aangeboden) briefing van de Algemene Rekenkamer geen doorgang vinden.
 32. 32

  Uitkomst e-mailinventarisatie - Deelname gesprek SER - toelichting op signalering over arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen op 25 januari 2017 van 13.00 tot 14.00 uur

  Besluit: Gesprek plannen
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Marcouch (PvdA), Karabulut (SP), Heerma (CDA) en Van Meenen (D66)
 33. 33

  Uitkomst e-mailinventarisatie - Deelname briefing Algemene Rekenkamer onderzoeksrapport over UWV op 31 januari 2017 van 17.30 tot 18.30 uur

  Besluit: Gesprek plannen. Het tijdstip van het gesprek wordt aangepast naar van 17.00 tot 18.00 uur (aansluitend aan de procedurevergadering)
  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Schut-Welkzijn (VVD) Kerstens (PvdA), Ulenbelt (SP), Heerma (CDA) en Van Weyenberg (D66)