Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

2 februari 2017
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • J.G.P. Vermue (PvdA)
 • T.E. Siderius (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Frictiekostenregeling regionale publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Vermue over onderzoek welk bedrag uit het niet verplichte bedrag in de rode Brim/Sim ingezet kan worden voor de groene monumenten (Kamerstuk 34 550 VIII, nr. 102)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Monitor Bibliotheekwet 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nadere reactie op het verzoek van de commissie naar aanleiding van het verzoek Stichting ALO tot aanpassing Subsidieregeling Praktijkleren

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het amendement van de leden Lucas en Jadnanansing over de maker movement (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 28)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wetenschap met impact

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang open science

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal over het wetsvoorstel Aanpassingswet studiefinanciering BES (Kamerstuk 34 331)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding voorpublicatie "Totale investeringen in wetenschap en innovatie (TWIN) 2015-2021 van Rathenau Instituut

 11. 11

  Uitvoering van de motie van het lid Rog over een onderzoek naar studiekeuzechecks en matchingsprocedures (Kamerstuk 31 288, nr. 501)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nulmeting portfolio-analyse instituten NWO en KNAW

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Numerus fixus bij technische universiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over het tussenbericht van de Inspectie van het Onderwijs: selectie van voltijd masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs en studentenstromen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stelselrapportage 2016 Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op huisvestingsvoorstel PO-Raad, VO-Raad en VNG inzake de verantwoordelijkheden bij de bekostiging van renovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie inzake brief C.H.O.I. Keuzegids en NVS-NVL m.b.t. falende informatie over arbeidsmarktperspectieven

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport herziening gewichtenregeling fase 2: resultaten voor scholen en gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over het onderzoek van ResearchNed inzake schakeltrajecten hbo-wo voor het algemeen overleg inzake voortgang Strategische Agenda, Prestatieafspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie om uitzondering voor afleggen colloquium doctum voor toelating tot universiteit op 19 jarige leeftijd

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Onderwijsagenda Caribisch Nederland 2017-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoek naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Notitie van de fractie D66 over Gelijke kansen in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Evaluatie materiële instandhouding primair onderwijs 2010-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op brief van een burger m.b.t. aanmeldprocedure voortgezet onderwijs en tegenstrijdige informatie van school

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Fusietoets

  Voorstel: bevestiging van vraag 'Is het op 18 januari 2017 geplande algemeen overleg definitief geannuleerd?'. Daarmee zijn de stukken voor kennisgeving aangenomen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Brede brugklassen in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Tussenevaluatie Wet Eindtoetsing PO

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Reactie op de Initiatiefnota van het lid Bruins: ‘Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes (en ook voor juffen en meesters)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake verkenning regelgeving invoer cultuurgoederen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Fiche: Mededeling investeren in jongeren van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Opbrengsten Emancipatiebeleid 2013-2017 en reactie op Emancipatiemonitor 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Planningsbrief 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data