Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

19 januari 2017
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • D.A. van der Ree (VVD)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • L. Ypma (PvdA)
 • J.G.P. Vermue (PvdA)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Besluit tot deelname in de gemeenschappelijke regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Werkprogramma Erfgoedinspectie 2017-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift brief uitkomsten juridisch onderzoek transparantie ex artikel 2.15 Mediawet 2008 en artikel 68 Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Advies Raad voor Cultuur en Raad voor het openbaar bestuur over informatiebeheer in ketensamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 in verband met een andere bekostigingswijze van de Open Universiteit en enige technische wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Dyslexieverklaringen in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Groepsgrootte in het funderend onderwijs in 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderwijsontwikkeling voortgezet onderwijs Maastricht

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op huisvestingsvoorstel PO-Raad, VO-Raad en VNG inzake de verantwoordelijkheden bij de bekostiging van renovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Monitor sociale veiligheid in en rond scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie naar aanleiding van het KIS-rapport over stagediscriminatie in het mbo (Kamerstuk 31 524, nr. 300)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer Vastgoed universiteiten; Deel 1: Financieel toezicht op de sector

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Structurele maatregel schoolkosten 16- en 17-jarige mbo-studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op casus ongelijke kansen examenleerlingen VO

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over versterking medezeggenschapscultuur in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over een klacht ten aanzien van het handelen van Veilig Thuis, van de St. Dominicusschool te Utrecht en de Raad voor de Kinderbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstelbrief toezending evaluatie materiële instandhouding PO

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Advies Onderwijsraad verfijning vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie inzake meenemen behaalde deelcertificaten staatsexamen naar regulier examen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toezegging tussenrapportage Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toestemming deelname van de heer Jonk aan rondetafelgesprek over de rol van eindtoetsen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Doorstroom vmbo-havo

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verkenning: prioriteiten voor investeringen in wetenschap en innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beleid voor wetenschappelijk talent

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Brief van het lid Rog inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  EU-voorstel: mededeling Investeren in de jongeren van Europa - COM (2016) 940

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de eerste helft van 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Overzicht nog te agenderen (dertigleden)debatten

  Ter informatie

  Te agenderen debatten
  21. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (staatssecretaris OCW)

  Te agenderen dertigledendebatten
  --
 34. 34

  Antwoorden op het schriftelijk overleg inzake Onderzoeken naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Het onderzoek van ResearchNed inzake schakeltrajecten HBO-WO voor algemeen overleg inzake voortgang Strategische Agenda, Prestatie-afspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data