Debat geweest
13 april 2017 | 11:00 - 12:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - 13 april 2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 13 april 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 30 maart 2017 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
7
Verslagen voor de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van de zelfstandige bestuursorganen De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Te behandelen:

11
Geannoteerde agenda over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de vergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC), die op 21 en 22 april 2017 plaatsvindt in Washington D.C.

Te behandelen:

15
Reactie op verzoek commissie over de aflevering van Brandpunt van 6 december 2016 over naast uitbuiting, ook mogelijke vormen van fraude bij horecaondernemingen

Te behandelen:

17
Kennisgeving van een aanwijzing als massaal bezwaar met betrekking tot de omzetbelasting inzake het privégebruik van de auto van de werkgever

Te behandelen:

19
23
Uitkomst inventarisatie deelname werkgroep vacature Algemene Rekenkamer; verdere proces
24
Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

25
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
26
Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
27
Concept jaarrapportage Regeling Grote Projecten 2016
28
Focusonderwerp begrotingsjaar 2017
29
Periodiek overleg en gesprek over de financiële positie van de Algemene Rekenkamer

Details

Besluit:  Het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer en het gesprek over de financiële positie van de Algemene Rekenkamer combineren op donderdag 20 april of dinsdag 9 mei 2017.
Noot:
 • Het periodiek overleg met het college van de Algemene Rekenkamer van 31 januari 2017 vond door omstandigheden geen doorgang. Na het vaststellen van een nieuwe datum voor het periodiek overleg wordt de deelname geïnventariseerd, waarbij leden desgewenst onderwerpen kunnen aandragen voor de gezamenlijke agenda.
 • In de procedurevergadering van 29 maart 2017 heeft de commissie naar aanleiding van een verzoek van mevrouw Leijten (SP) besloten de financiële positie van de Rekenkamer te agenderen voor het volgende periodiek overleg, en om dit onderwerp daarna desgewenst te betrekken bij het Verantwoordingsdebat 2017. Van de zijde van de Algemene Rekenkamer kwam het verzoek dit onderwerp vóór het periodiek overleg te bespreken in een apart besloten gesprek.
 • Na de procedurevergadering van vandaag is in overleg met de Algemene Rekenkamer het periodiek overleg gepland op dinsdag 9 mei 2017 van 17.30-19.00, met als een van de agendapunten de financiële positie van de Algemene Rekenkamer.
31
Portugees voorstel voor groene kaart inzake belastingheffing en financiële transparantie in de EU; verdere behandeling
33
Gesprek met de president van de Nederlandsche Bank over het DNB-jaarverslag 2017

Details

Besluit: Ter informatie.
Noot:
 • In de procedurevergadering van 30 maart 2017 is besloten om de heer Knot, president van De Nederlandsche Bank, vóór het meireces uit te nodigen voor een openbaar gesprek n.a.v. de publicatie van het DNB-jaarverslag. Helaas is het om agendatechnische redenen niet mogelijk gebleken om een gesprek vóór het meireces te plannen.
 • Op maandag 15 mei 2017 is een besloten werkbezoek aan DNB gepland. Inventarisatie voor deelname aan dit werkbezoek (en aan het werkbezoek aan de AFM dat dezelfde dag plaatsvindt) volgt.
34
Voorstel voor de agenda's van enkele nog te voeren algemeen overleggen

Details

Besluit: De (voorlopige) agenda's van de nog te voeren algemeen overleggen worden vastgesteld zoals voorgesteld in de noot.
Noot:


AO Uitvoerings- en handhavingsproblematiek Wet DBA - 1 juni 2017
 • De - nog te ontvangen - derde Voortgangsrapportage Wet DBA (wordt verwacht in april 2017)
  • Het kabinet zal worden verzocht in de voortgangsrapportage uitgebreid aandacht te schenken aan het verzoek in de aangenomen motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over handhaving in de richting van opdrachtgevers die evident kwaadwillig handelen (34036, nr. 58).
  • Over de verdere wijze van behandeling van de aangekondigde brief t.g.v. het rapport van de ambtelijke werkgroep over de resultaten van het onderzoek naar de herijking van de criteria “vrije vervanging” en “gezagsverhouding” zal na ontvangst van die brief in een procedurevergadering nader worden besloten (zie de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 13 april 2017; 34036, nr. 62).
 • 31311-180 - Brief regering d.d. 21-02-2017
  staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 februari 2017, over het artikel ‘Nieuwe wet kost 122.000 zzp'ers omzet’ uit Trouw van maandag 13 februari 2017

AO Belastingdienst - 8 juni 2017 (nieuwe datum!)
 • De - nog te ontvangen - 19e halfjaarsrapportage Belastingdienst (wordt verwacht in april 2017)
 • De - nog te ontvangen - voortgangsrapportage Investeringsagenda 2017 (wordt verwacht in april/mei 2017)
 • 31066-344 - Brief regering d.d. 14-02-2017
  staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - Toezegging naar aanleiding van het debat op 9 februari 2017 over de Belastingdienst
 • De - nog te ontvangen - stukken met betrekking tot de reportage van Zembla op 1 februari 2017 over de Belastingdienst (wordt verwacht in mei 2017)
 • 34196-29 - Brief regering d.d. 27-05-2016
  staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - Besluitvorming over uitsluitend digitaal verzenden van definitieve toeslagbeschikkingen
 • 34196-27 - Brief regering d.d. 10-05-2016
  staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 april 2016, over het bericht ‘Ombudsman hekelt einde blauwe envelop in kritisch rapport’

Fiscaal verzamel-AO - nog te plannen
 • 31066-324 - Brief regering d.d. 15-12-2016
  staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Vergeten toeslagen’
 • 31935-36 - Brief regering d.d. 15-12-2016
  staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - Beleidsdoorlichting uitvoering toeslagen door Belastingdienst
 • 2017Z03455 - Brief regering d.d. 02-03-2017
  staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - Reactie op brief van een burger inzake aandacht voor geschil met ministerie van Financiën over restitutie belasting toegevoegde waarde (BTW) op niet geleverd product
 • 31066-349 - Brief regering d.d. 13-03-2017
  staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - Uitstel toezending reactie over de situatie waarin pleegkinderen kwalificeren als partner voor de toeslagen
 • De - nog te ontvangen - brief van de staatssecretaris van Financiën over de voorgenomen oplossing voor de situatie waarin pleegkinderen kwalificeren als partner voor de toeslagen (de staatssecretaris is verzocht om deze brief uiterlijk half mei aan de Kamer toe te sturen)
37
Stafnotitie - Jaarplanning Financiën; Financiën KVKO-voorlopercommissie; werkprogramma rijksuitgavenonderwerpen