Debat geweest
30 maart 2017 | 14:30 - 15:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Financiën - 30 maart 2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - 30 maart 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 15 februari 2017 wordt vastgeseld.

Details

Bij agendapunt 32 is m.b.t. twee EU-voorstellen besloten om het BNC-fiche af te wachten: COM(2016) 852 (wetsvoorstel inzake regelgevend kader financiële diensten) en COM (2016) 854 (wetsvoorstel inzake bankentoezicht en financiële stabiliteit). Op 19 december 2016 heeft de minister van Financiën de Kamer de kabinetsreactie op het door de Europese Commissie op 23 november jl. gepresenteerde pakket voorstellen om risico’s te verminderen in de Europese bankensector toegestuurd (22112, nr. 2261). Tot het pakket behoren de twee bovengenoemde EU-voorstellen. De toegestuurde kabinetsreactie vervangt de reguliere BNC-fiches. Over de brief van de minister is schriftelijk overleg gevoerd (zie agendapunt 44).
2
Brievenlijst
21
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 februari 2017, over het artikel ‘Nieuwe wet kost 122.000 zzp'ers omzet’ uit Trouw van maandag 13 februari 2017

Te behandelen:

23
Reactie op brief van een burger inzake aandacht voor geschil met ministerie van Financiën over restitutie belasting toegevoegde waarde (BTW) op niet geleverd product

Te behandelen:

29
34
Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
35
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
37
Brief over de behandeling van de verantwoording over 2016 en de eerste suppletoire begrotingen 2017
38
Aankondiging publicatie Algemene Rekenkamer - Rijk in uitvoering

Details

Besluit: Ingaan op het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een technische briefing over de publicatie te geven en dit aanbod doorgeleiden naar de overige commissies die het betreft.
Noot: De Rekenkamer is voornemens eind maart of begin april 2017 een overzicht aan de Kamer te sturen van onderwerpen op diverse terreinen die de komende jaren naar het oordeel van de Rekenkamer om aandacht vragen. Het doel van de publicatie is om Kamerleden die nieuw zijn (op hun portefeuille) op compacte wijze op de hoogte te brengen van informatie die is gebleken uit onderzoeken van de Rekenkamer. Een vergelijkbaar overzicht is in 2012 aan de Kamer verzonden onder de titel "Vooropnames" (Kamerstuk 33412, nr. 1). De Rekenkamer biedt aan de commissie Financiën en aan de overige Kamercommissies aan om desgewenst een technische briefing te verzorgen naar aanleiding van deze publicatie.
40
Verslag van een Interparlementaire conferentie over het Europees semester voor economische beleidscoördinatie en bestuur

Te behandelen:

47
Openbaar gesprek met De Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal Planbureau (CPB) over macro-economische risico's voor het financiële stelsel; apart blok over WRR-rapport "Samenleving en financiële sector in evenwicht"

Details

Besluit: Er wordt nagegaan of het gesprek kan worden gepland in week 24 of 25.

Besluit: Besloten wordt de heer Arnoud Boot, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, uit te nodigen voor een toelichting op het WRR-rapport "Samenleving en financiële sector in evenwicht". Het gesprek wordt in verband hiermee uitgebreid met een apart blok.

Besluit: Naar aanleiding van dit agendapunt wordt besloten om vóór het meireces de heer Knot, president van De Nederlandsche Bank, uit te nodigen voor een openbaar gesprek n.a.v. de publicatie van het DNB-jaarverslag.
49
Voorstel van mevrouw Aukje de Vries (VVD) om een reactie te vragen aan de staatssecretaris van Financiën op het bericht "Free-market groups urge repeal of Obama-era offshore tax law"

Te behandelen: