Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

30 maart 2017
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • T.C. de Groot (D66)
 • R.M. Leijten (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • M.J. van Rooijen (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 15 februari 2017 wordt vastgeseld.

  Bij agendapunt 32 is m.b.t. twee EU-voorstellen besloten om het BNC-fiche af te wachten: COM(2016) 852 (wetsvoorstel inzake regelgevend kader financiële diensten) en COM (2016) 854 (wetsvoorstel inzake bankentoezicht en financiële stabiliteit). Op 19 december 2016 heeft de minister van Financiën de Kamer de kabinetsreactie op het door de Europese Commissie op 23 november jl. gepresenteerde pakket voorstellen om risico’s te verminderen in de Europese bankensector toegestuurd (22112, nr. 2261). Tot het pakket behoren de twee bovengenoemde EU-voorstellen. De toegestuurde kabinetsreactie vervangt de reguliere BNC-fiches. Over de brief van de minister is schriftelijk overleg gevoerd (zie agendapunt 44).
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Herstelwet financiële markten 2017 (34634)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorlopige stand overheidsontvangsten 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Schriftelijk overleg over Jaarrapportage 2015 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB); Rapport Bereikbaarheidsmonitor 2016

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de motie van het lid Nijboer c.s. over meer hoogleraren zonder nevenfuncties in de accountancysector

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Methodebesluit Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor Gasunie Transport Services

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afschrift brief van de AFM over toegestane bandbreedte bij beoordeling rentederivaten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Begrotingsmutaties ministerie van Financiën 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Schriftelijk overleg over Outlook 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Reactie op brief Adfiz, namens CANON, inzake de diplomaplicht in relatie tot het algemeen pensioenfonds, analyse vakbekwaamheidbouwwerk en volmacht

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Investering Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) België

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de uitvoering van de Wabeke-aanbeveling met betrekking tot beleggingsverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Tegemoetkoming wettelijke rente uitkeringen depositogarantiestelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Leidraad AFM berekening vergoeding bij vervroegde aflossing

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Halfjaarlijkse notificatie van Nederland aan de Europese Commissie over het EMU-saldo en de EMU-schuld

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezegging naar aanleiding van het debat op 9 februari 2017 over de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 februari 2017, over het artikel ‘Nieuwe wet kost 122.000 zzp'ers omzet’ uit Trouw van maandag 13 februari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Schriftelijk overleg over Pensioenen en de Europese kapitaalmarktunie en over de Analyse Hoge Raad arrest inzake DB-pensioenregeling

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Reactie op brief van een burger inzake aandacht voor geschil met ministerie van Financiën over restitutie belasting toegevoegde waarde (BTW) op niet geleverd product

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstel toezending reactie over de situatie waarin pleegkinderen kwalificeren als partner voor de toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verdwijnen van de blauwe envelop

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Beleidsdoorlichting artikel 5 begroting IX: Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekering; Gevolgen voor het beleid van de NCP-uitspraak inzake rol ADSB bij de verstrekking van twee exportkredietverzekeringen voor twee baggerprojecten in Suape, Brazilië

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Schriftelijk overleg over de hoofdlijnen van het multilateraal instrument BEPS (Kamerstuk 25 087, nr. 135)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Schriftelijk overleg over reactie op motie van het lid Merkies c.s. over volledige country-by-country reporting

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen (onderdeel Financiën)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reikwijdte van artikel 30 van de Wet op de parlementaire enquête 2008 (Wpe 2008) en jurisprudentie die daarop betrekking heeft

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rapport Zicht op belastingverlichtende regelingen; Een inventarisatie van fiscale regelingen die de belastingontvangsten van het Rijk beperken

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Advies van de werkgroep marginale kosten van belastingheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Schriftelijk overleg over de evaluatie van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking die volgen uit het Uniform Subsidiekader (USK)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  -
 35. 35

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 36. 36

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Aankondiging publicatie Algemene Rekenkamer - Rijk in uitvoering

  Besluit: Ingaan op het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een technische briefing over de publicatie te geven en dit aanbod doorgeleiden naar de overige commissies die het betreft.
  Noot: De Rekenkamer is voornemens eind maart of begin april 2017 een overzicht aan de Kamer te sturen van onderwerpen op diverse terreinen die de komende jaren naar het oordeel van de Rekenkamer om aandacht vragen. Het doel van de publicatie is om Kamerleden die nieuw zijn (op hun portefeuille) op compacte wijze op de hoogte te brengen van informatie die is gebleken uit onderzoeken van de Rekenkamer. Een vergelijkbaar overzicht is in 2012 aan de Kamer verzonden onder de titel "Vooropnames" (Kamerstuk 33412, nr. 1). De Rekenkamer biedt aan de commissie Financiën en aan de overige Kamercommissies aan om desgewenst een technische briefing te verzorgen naar aanleiding van deze publicatie.
 38. 38

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 20 en 21 februari 2017 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag van een Interparlementaire conferentie over het Europees semester voor economische beleidscoördinatie en bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen vaste commissie FIN

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Nederlandse consultatiereactie op EIOPA-discussiedocument over herstel en afwikkeling van verzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Schriftelijk overleg over kabinetsreactie op voorstellen van de Europese Commissie inzake risicoreducerende maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Witboek over de toekomst van Europa (onderdeel Economische en Monetaire Unie)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Consultatiereactie Mid-term review Kapitaalmarktunie

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Openbaar gesprek met De Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal Planbureau (CPB) over macro-economische risico's voor het financiële stelsel; apart blok over WRR-rapport "Samenleving en financiële sector in evenwicht"

  Besluit: Er wordt nagegaan of het gesprek kan worden gepland in week 24 of 25.

  Besluit: Besloten wordt de heer Arnoud Boot, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, uit te nodigen voor een toelichting op het WRR-rapport "Samenleving en financiële sector in evenwicht". Het gesprek wordt in verband hiermee uitgebreid met een apart blok.

  Besluit: Naar aanleiding van dit agendapunt wordt besloten om vóór het meireces de heer Knot, president van De Nederlandsche Bank, uit te nodigen voor een openbaar gesprek n.a.v. de publicatie van het DNB-jaarverslag.
 47. 47

  Voorstel van mevrouw Leijten (SP) om een AO te houden over de financiële positie van de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Voorstel van mevrouw Aukje de Vries (VVD) om een reactie te vragen aan de staatssecretaris van Financiën op het bericht "Free-market groups urge repeal of Obama-era offshore tax law"

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voorbereiding gesprek president Europese Centrale Bank

  Te behandelen:

  Loading data