Debat geweest
1 februari 2017 | 15:30 - 16:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 1 februari 2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - 1 februari 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 18 januari 2017 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
3
Voorstel van wet van de leden Groot en Gesthuizen tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)

Te behandelen:

4
Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2015 (Kamerstuk 28 165, nr. 256)

Te behandelen:

10
Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het debat over de Najaarsnota van 21 december 2016, over een reactie op zijn berekening van de kosten van het ECB-opkoopbeleid voor de Nederlandse pensioenfondsen

Te behandelen:

18
Kabinetsreactie op het Rapport van de Commissie onderzoek Belastingdienst (hierna: Commissie): Onderzoek naar de besluitvormingsprocedures binnen de Belastingdienst

Te behandelen:

21
Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
22
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
25
Groene kaart Portugese parlement inzake belastingheffing en financiële transparantie in de EU
27
Nieuwe datum voor gesprek met de president van de Europese Centrale Bank (ECB) over het monetaire beleid van de ECB

Details

Besluit: Openbaar gesprek organiseren op woensdag 10 mei 2017.
Noot:
Het gesprek was eerder gepland op wioensdag 8 februari 2017.
30
Uitnodiging Rabobank Nederland voor werkbezoek aan kantoor Gooi en Vechtstreek in Hilversum over derivatendossier
31
Stafnotitie - Beleidsdoorlichting artikel 1 (onderdeel uitvoering toeslagen) op de begroting van Financiën en Nationale Schuld (IX)
32
Overzicht (dertigleden)debatten

Details

 
 • Het Presidium heeft de vaste Kamercommissies verzocht om in hun procedurevergaderingen de (dertigleden)debatten die op hun beleidsterrein liggen te bespreken. Het Presidium streeft ernaar dat er bij het aantreden van de nieuwe Kamer (23 maart 2017) zo min mogelijk (dertigleden)debatten nog op het overzicht staat vermeld (schone lei). De Kamercommissies worden verzocht na te gaan of (dertigleden)debatten op hun beleidsterrein kunnen worden afgevoerd, samengevoegd, op commissieniveau kunnen worden afgedaan, enz.

  Geagendeerd op langetermijnagenda
   
 • 7, 8 en 9 februari (week 6)
  - VAO Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2015 (AO d.d. 25/01)
  - VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 25/01)

  Aangemeld, maar nog niet geagendeerd
   
 • 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
 • 34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

  Te agenderen debatten
   
 • 23. Debat over de vermogensrendementsheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (minister Financiën, staatssecretaris Financiën, staatssecretaris SZW)
 • 60. Debat over financiering van terrorisme via fraudecarrousels (Omtzigt) (minister V&J, staatssecretaris Financiën)

  Te agenderen dertigledendebatten/interpellaties
   
 • 11. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
 • 16. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (staatssecretaris Financiën)
 • 18. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
34
Rondvraag