Agendapunten

 1. Uitgangspunten wetgeving Generieke Digitale Infrastructuur

  Te behandelen:

 2. Voortgangsrapportage Digitaal 2017

  Te behandelen:

 3. Digiprogramma 2016-2017

  Te behandelen:

 4. Continuering Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

  Te behandelen:

 5. Bundeling middelen voor digitale overheid

  Te behandelen:

 6. Reactie op een openbare consultatie in het kader van de herziening van het Europees Interoperabiliteitskader

  Te behandelen:

 7. Beleidsprioriteiten die kaderstellend zijn voor het ICT-projectenportfolio

  Te behandelen:

 8. Reactie op de motie van het lid Koser Kaya over meer inzicht voor burgers in welke persoonsgegevens uit overheidsdatabanken zijn opgevraagd

  Te behandelen:

 9. Geactualiseerde Businesscase Inloggen in het BSN domein

  Te behandelen:

 10. Taakopdracht Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid

  Te behandelen:

 11. Digiprogramma 2017

  Te behandelen:

 12. Voortgang programma eID

  Te behandelen:

 13. Voortgangsrapportage Digitaal 2017

  Te behandelen: