Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 december 2016
16:00 - 17:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.A. Vermeij (PvdA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • R. van der Velde (PvdA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • R.P.G. (Remco) Bosma (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • H.J.M. Leenders (PvdA)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • F. Koser Kaya (D66)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • J.H. Geselschap (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 december 2016, over signalen dat er sprake zou zijn van aanpassing van het sectorakkoord inzake fosfaatrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op amendementen ingediend bij het de Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering van de motie van de leden Rudmer Heerema en Geurts over het overdragen aan de provincie Flevoland van het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen (Kamerstuk 32 563, nr. 58)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Transparantie voedselketen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Appreciatie van het rapport “Improving market outcomes”

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van de aangenomen moties uit het VAO Landbouw en Visserij Raad (Kamerstuk 21501-32, nrs. 951, 952 en 956)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Bemiddelaar pachtherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over internationale vergelijking kosten keuring en toezicht NVWA en toets aan Maat Houden (Kamerstuk 33 835, nr. 48)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vertrouwelijk rapport van KPMG inzake verantwoordingsinformatie NWVA

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie Trendanalyse Biotechnologie 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgangsrapportage Plan van aanpak Dierproeven en alternatieven

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot gewasbescherming in glastuinbouw en open teelt (Kamerstuk 27858, nr. 368)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken rondom vogelgriep in Europa en Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Initiatiefnota van het lid Koser Kaya over een duurzame toekomst voor vis en visser (Kamerstuk 34 256, nr. 2)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Herijkt Plan van Aanpak NVWA: ‘NVWA 2020’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 12 en 13 december 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 14 en 15 november 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Q-koorts deskundigenberaad

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken antibioticabeleid in de dierhouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Update situatie vogelgriep in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 december 2016, over het bericht ‘Kabinet wist al op 7 juli van afwijzing fosfaatplan’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek van het lid Geurts (CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken om de Kamer tijdig en voorafgaand aan de presentatie in het Nitraatcomité dit jaar (Kamerstuk 34532, nr. 27, p. 10) te informeren over het eindrapport van de ex-post en ex-ante evaluatieonderzoeken in het kader van de Evaluatie Meststoffenwet en over het concept actieprogramma nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek van het lid Geurts (CDA) om een brief van de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen over de uitvoering van de knelgevallenregeling (aangenomen amendement Geurts c.s. nr. 34532, nr. 85), onderdeel van het wetsvoorstel invoering fosfaatrechten.

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  (Dertigleden) debatten

  1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M)
  2. Debat over het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)
  4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema) (staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van de fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijn)
  5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (staatssecretaris EZ, minister VWS) 
  6. Debat over voedselveiligheid (Smaling) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  7. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (minister EZ)
  8. Debat over biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (staatssecretaris EZ)
  9. Debat over de berichtgeving dat Nederlandse rozenkwekers naar Afrika vertrekken (Lodders) (staatssecretaris EZ)
  10. Debat over uitspraken van de staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (staatssecretaris EZ)
  11. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  12. Debat over mijnbouw (Van Tongeren) (minister EZ)
  13. Debat over het toekomstig energiebeleid  (Van Tongeren) (minister EZ)
  14. Debat over de situatie bij het Europees Octrooibureau (Gesthuizen) (staatssecretaris EZ)
  15. Debat, voorafgegaan door een brief over de situatie rondom DELTA N.V. in Zeeland (Vos) (minister EZ)
  16. Debat over het gebruik van privémail door bewindspersonen (Verhoeven) (minister EZ)
  17. Dertigledendebat over het bericht "Oekraïnse plofkippenfabriek strijkt neer in Veenendaal" (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
  18. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
  19. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (minister EZ)
  20. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (minister EZ)
  21. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie per direct uit het convenant weidegang stapt (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
  22. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet wist van het afwijzen van het fosfaatplan (Geurts) (staatssecretaris EZ)
    
 26. 26

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Lijst van commissie activiteiten Economische Zaken tot aan verkiezingsreces

 28. 28

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitnodiging Shell Nederland BV voor werkbezoek aan windpark Egmond aan Zee d.d. 23 december 2016

 30. 30

  Uitslag van de tweede tender windenergie op zee voor kavels III en IV van het windenergiegebied Borssele

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Energieagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Invulling nieuwe waardevermeerderingsregeling Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rapport Sweco ongelijkmatige bodemdaling landbouwpercelen en planning onderzoek meetinstrumenten aardbevingen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Eerste uitkomsten inspecties gebouwen in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Onderzoeksresultaten en maatregelenpakket inzake na-ijlende effecten van de steenkolenwinning in Limburg

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  BNC-fiches voorstellen energie-unie Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over tot wanneer de Kamer de mogelijkheid heeft de invulling van de SDE+ 2017 te beïnvloeden

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Visie op de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Vastgestelde Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling gebied Hollandse Kust

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Fiche: Mededeling Ruimtestrategie voor Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2016 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Fiche: besluit Deelname van de EU aan PRIMA

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op motie van het lid Van Tongeren c.s. over een top tien-positie op de index voor sociaal ondernemerschap (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 47)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op het amendement van de leden Bruins en Dik-Faber over een fonds voor wetenschappelijk onderzoek voor technologische innovatie in de visserij (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 112) en het amendement van het lid Bruins over een Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 117)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op nieuw ingediend amendement (Kamerstuk 34550 XIII, nr. 122) op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Toestemming deelname aan het rondetafelgesprek op 16 november 2016 over het aanbestedingsproces scanwerkzaamheden Nationaal Archief

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Uitstel tweede kabinetsreactie op het rapport “Welvaart in kaart” van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verlenging subsidiemodule MKB-innovatiestimulering Topsectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Brainport Eindhoven

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Ontwikkelingen rond bpost en PostNL

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Uitwerking Aanvullend Actieplan Mkb-financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Nota Frequentiebeleid 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Uitkomst van de gesprekken tussen het kabinet en de aandeelhouders van DELTA over een nieuw op te richten Zeeuws nutsbedrijf

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek van het lid Aukje de Vries (VVD) om het algemeen overleg Marktwerking en Mededinging (16 februari 2017, 14.00-16.00 uur) te verplaatsen in verband met overlap met het algemeen overleg commissie Financiën over carrouselfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzoek van het lid Geurts het Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (34 559) aan te melden voor de plenaire behandeling.

  Te behandelen:

  Loading data