Debat geweest
20 december 2016 | 16:00 - 17:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken d.d. 20 december 2016
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op 20 december 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Reactie op het verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 december 2016, over signalen dat er sprake zou zijn van aanpassing van het sectorakkoord inzake fosfaatrechten

Te behandelen:

4
Uitvoering van de motie van de leden Rudmer Heerema en Geurts over het overdragen aan de provincie Flevoland van het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen (Kamerstuk 32 563, nr. 58)

Te behandelen:

9
Antwoorden op vragen commissie over internationale vergelijking kosten keuring en toezicht NVWA en toets aan Maat Houden (Kamerstuk 33 835, nr. 48)

Te behandelen:

22
Reactie op verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 december 2016, over het bericht ‘Kabinet wist al op 7 juli van afwijzing fosfaatplan’

Te behandelen:

23
Verzoek van het lid Geurts (CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken om de Kamer tijdig en voorafgaand aan de presentatie in het Nitraatcomité dit jaar (Kamerstuk 34532, nr. 27, p. 10) te informeren over het eindrapport van de ex-post en ex-ante evaluatieonderzoeken in het kader van de Evaluatie Meststoffenwet en over het concept actieprogramma nitraatrichtlijn

Te behandelen:

24
Verzoek van het lid Geurts (CDA) om een brief van de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen over de uitvoering van de knelgevallenregeling (aangenomen amendement Geurts c.s. nr. 34532, nr. 85), onderdeel van het wetsvoorstel invoering fosfaatrechten.

Te behandelen:

25
(Dertigleden) debatten

Details

 1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M)
 2. Debat over het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
 3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)
 4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema) (staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van de fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijn)
 5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (staatssecretaris EZ, minister VWS) 
 6. Debat over voedselveiligheid (Smaling) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
 7. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (minister EZ)
 8. Debat over biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (staatssecretaris EZ)
 9. Debat over de berichtgeving dat Nederlandse rozenkwekers naar Afrika vertrekken (Lodders) (staatssecretaris EZ)
 10. Debat over uitspraken van de staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (staatssecretaris EZ)
 11. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
 12. Debat over mijnbouw (Van Tongeren) (minister EZ)
 13. Debat over het toekomstig energiebeleid  (Van Tongeren) (minister EZ)
 14. Debat over de situatie bij het Europees Octrooibureau (Gesthuizen) (staatssecretaris EZ)
 15. Debat, voorafgegaan door een brief over de situatie rondom DELTA N.V. in Zeeland (Vos) (minister EZ)
 16. Debat over het gebruik van privémail door bewindspersonen (Verhoeven) (minister EZ)
 17. Dertigledendebat over het bericht "Oekraïnse plofkippenfabriek strijkt neer in Veenendaal" (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
 18. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
 19. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (minister EZ)
 20. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (minister EZ)
 21. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie per direct uit het convenant weidegang stapt (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
 22. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet wist van het afwijzen van het fosfaatplan (Geurts) (staatssecretaris EZ)
   
27
Lijst van commissie activiteiten Economische Zaken tot aan verkiezingsreces
28
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Te behandelen:

29
Uitnodiging Shell Nederland BV voor werkbezoek aan windpark Egmond aan Zee d.d. 23 december 2016
44
Reactie op motie van het lid Van Tongeren c.s. over een top tien-positie op de index voor sociaal ondernemerschap (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 47)

Te behandelen:

45
Reactie op het amendement van de leden Bruins en Dik-Faber over een fonds voor wetenschappelijk onderzoek voor technologische innovatie in de visserij (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 112) en het amendement van het lid Bruins over een Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 117)

Te behandelen:

55
Verzoek van het lid Aukje de Vries (VVD) om het algemeen overleg Marktwerking en Mededinging (16 februari 2017, 14.00-16.00 uur) te verplaatsen in verband met overlap met het algemeen overleg commissie Financiën over carrouselfraude

Te behandelen:

56
Verzoek van het lid Geurts het Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (34 559) aan te melden voor de plenaire behandeling.

Te behandelen: