Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vkc Economische Zaken d.d. 25 oktober 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie Economische Zaken op 25 oktober 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Verzoek LTO Nederland, namens 'Humuscoalitie', tot aanbieding manifest voorafgaand aan hoorzitting/rondetafelgesprek Bodemvruchtbaarheid d.d. 26 oktober 2016
4
Uitstel beantwoording vragen commissie over de wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot gewasbescherming in glastuinbouw en open teelt (Kamerstuk 27858, nr. 368)

Te behandelen:

5
Tweede nota van wijziging wetsvoorstel Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

Te behandelen:

7
Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren in verband met de herziening van het heffingenstelsel ten behoeve van de kosten van de bestrijding en het weren van besmettelijke dierziekten, zoönosen en zoönoseverwekkers (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds)

Te behandelen:

18
Notitie BOR / staf commissie inzake de begroting Economische Zaken 2017, onderdeel landbouw en natuur
20
34532 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

Te behandelen:

21
Toelichting bij de Nota van wijziging bij het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (Kamerstuk 34 532)

Te behandelen:

22
Reactie op verzoek commissie om het advies van de Landsadvocaat over het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten per ommegaande naar de Kamer te sturen

Te behandelen:

24
Verzoek van het lid Geurts de staatssecretaris van Economische Zaken te een rappel te zenden inzake de resterende antwoorden op schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 oktober 2016

Te behandelen:

25
(dertig) leden debatten

Details

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M)
2. Debat over het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
(staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)
4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema) (staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van de fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijn)
5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (staatssecretaris EZ, minister VWS) 
6. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (staatssecretaris EZ en minister VWS) (agenderen na ommekomst van de brief over de berichtgeving over onhygiënische toestanden en slappe controles bij kippenslachterijen door Omroep Gelderland op 3 oktober 2016 n.a.v. de RvW d.d. 4 oktober 2016)
7. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (minister EZ)
8.  Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (staatssecretaris EZ, minister VWS)
9. Debat (voorafgegaan door een brief) over biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (staatssecretaris EZ)
10 Debat over de berichtgeving dat Nederlandse rozenkwekers naar Afrika vertrekken (Lodders) (staatssecretaris EZ)
11.Debat over uitspraken van de staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel  (Geurts) (staatssecretaris EZ)
12. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
13. Debat (voorafgegaan door een brief) over proefboringen naar gas in natuurgebied Schiermonnikoog (Van Tongeren) (minister EZ)
14. Debat over kerncentrale Borssele (Jan Vos) (minister EZ)
15. Debat  over lekkage uit de strategische oliereserve (Van Tongeren) (minister EZ)
16. Debat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (minister EZ)
17. Debat over de zoutwinning in Twente (Van Tongeren)  
18. Debat over het bericht dat de energiegegevens van meer dan 2 miljoen huishoudens zijn gestolen (Van Veldhoven) (minister EZ en minister V&J)
19. Debat over de kosten van een schoner milieu en duurzame energie (Van Veldhoven) (minister EZ)  
20. Debat over de evaluatie van het Energieakkoord (Bosman) (minister EZ) 
21. Debat, voorafgegaan door een brief,  over verhoogde grondwaterstand door de gaswinning  (NOS, 30 september 2016) (Van Veldhoven) (minister EZ):
22. Dertigledendebat over het bericht "Oekraïnse plofkippenfabriek strijkt neer en Veenendaal" (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
23. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
24. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (minister EZ)
25. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (minister EZ)
26. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie per direct uit het convenant weidegang stapt (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
28
34550 XIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van EZ-begroting, onderdeel economie, energie en innovatie voor het jaar 2017

Te behandelen:

29
Lijst van commissie activiteiten EZ tot aan het kerstreces
31
Procedurevergaderingen commissie Economische Zaken 2017 tot aan het verkiezingsreces, op dinsdagen van 16.00 uur tot 17.15 uur.

Details

Besluit: De procedurevergaderingen worden ingepland op dinsdag 24 januari, dinsdag 7 februari, en dinsdag 21 februari 2017.
32
Uitnodiging voor een gesprek met leden van de Franse Senaat over regeldruk op maandag 14 november
33
Uitnodiging Parlement van Slowakije voor vergadering van voorzitters van commissies voor Economische Zaken over Energie-Unie d.d. 1-2 december 2016
39
Uitvoering motie van het lid Pechtold c.s. over zorgen dat het tijdspad voor sluiting van kolencentrales in lijn is met de ambities uit het Parijsakkoord (Kamerstuk 34 550, nr. 14)

Te behandelen:

41
Inplannen datum voortzetting algemeen overleg Energie (van 5 oktober 2016) en algemeen overleg Elektrisch rijden

Details

Besluit: Middels een emailprocedure zal een voorstel gedaan worden voor de inplanning van beide algemeen overleggen

Noot: Middels een e-mailprocedure op woensdag 26 oktober jl. is besloten om de voortzetting van het algemeen overleg Energie in te plannen op donderdag 24 november a.s. van 16.00 tot 18.00 uur en het algemeen Elektrisch rijden in te plannen op dinsdag 29 november a.s. van 16.30 tot 19.30 uur