Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

25 oktober 2016
16:00 - 17:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.A. Vermeij (PvdA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • R.P.G. (Remco) Bosma (VVD)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • T.R. van Dekken (PvdA)
 • H.J.M. Leenders (PvdA)
 • A. Bosman (VVD)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J.C. (Jan) Vos (PvdA)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verzoek LTO Nederland, namens 'Humuscoalitie', tot aanbieding manifest voorafgaand aan hoorzitting/rondetafelgesprek Bodemvruchtbaarheid d.d. 26 oktober 2016

 3. 3

  Reactie op verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 september 2016, over de misstanden bij diertransporten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot gewasbescherming in glastuinbouw en open teelt (Kamerstuk 27858, nr. 368)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Tweede nota van wijziging wetsvoorstel Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 31 mei 2016, over het bericht ‘Veel meer doden door Q-koorts dan gedacht’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren in verband met de herziening van het heffingenstelsel ten behoeve van de kosten van de bestrijding en het weren van besmettelijke dierziekten, zoönosen en zoönoseverwekkers (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het bericht dat tuinders nog altijd gif lozen in sloten in Delfland en op de uitzending van Radio Reporter van 3 april 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding Voortgangsrapportage Programma Aanpak Stikstof (PAS) 1 juli 2015-1 juli 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitkomsten ordening duurzaamheidskeurmerken voor voedsel

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleid nationale teeltbevoegdheid: afwegingskader

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Inwerkingtreding equivalente maatregelen in de akkerbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstelbrief inzake het verzoek om een kabinetsreactie op het bericht 'Halve dierentuin in lamsvlees'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Tussenbalans programma Nationale Parken

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Landschapsbrief

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken invoering van de Wet natuurbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Fiche: Verordening meerjarenplan Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toekomst decentraal aalbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  34532 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toelichting bij de Nota van wijziging bij het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (Kamerstuk 34 532)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie om het advies van de Landsadvocaat over het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten per ommegaande naar de Kamer te sturen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzoek van het lid Graus het Veterinair Forensisch team uit te nodigen voor een presentatie .

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek van het lid Geurts de staatssecretaris van Economische Zaken te een rappel te zenden inzake de resterende antwoorden op schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  (dertig) leden debatten

  1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M)
  2. Debat over het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
  (staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)
  4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema) (staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van de fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijn)
  5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (staatssecretaris EZ, minister VWS) 
  6. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (staatssecretaris EZ en minister VWS) (agenderen na ommekomst van de brief over de berichtgeving over onhygiënische toestanden en slappe controles bij kippenslachterijen door Omroep Gelderland op 3 oktober 2016 n.a.v. de RvW d.d. 4 oktober 2016)
  7. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (minister EZ)
  8.  Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (staatssecretaris EZ, minister VWS)
  9. Debat (voorafgegaan door een brief) over biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (staatssecretaris EZ)
  10 Debat over de berichtgeving dat Nederlandse rozenkwekers naar Afrika vertrekken (Lodders) (staatssecretaris EZ)
  11.Debat over uitspraken van de staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel  (Geurts) (staatssecretaris EZ)
  12. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  13. Debat (voorafgegaan door een brief) over proefboringen naar gas in natuurgebied Schiermonnikoog (Van Tongeren) (minister EZ)
  14. Debat over kerncentrale Borssele (Jan Vos) (minister EZ)
  15. Debat  over lekkage uit de strategische oliereserve (Van Tongeren) (minister EZ)
  16. Debat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (minister EZ)
  17. Debat over de zoutwinning in Twente (Van Tongeren)  
  18. Debat over het bericht dat de energiegegevens van meer dan 2 miljoen huishoudens zijn gestolen (Van Veldhoven) (minister EZ en minister V&J)
  19. Debat over de kosten van een schoner milieu en duurzame energie (Van Veldhoven) (minister EZ)  
  20. Debat over de evaluatie van het Energieakkoord (Bosman) (minister EZ) 
  21. Debat, voorafgegaan door een brief,  over verhoogde grondwaterstand door de gaswinning  (NOS, 30 september 2016) (Van Veldhoven) (minister EZ):
  22. Dertigledendebat over het bericht "Oekraïnse plofkippenfabriek strijkt neer en Veenendaal" (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
  23. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
  24. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (minister EZ)
  25. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (minister EZ)
  26. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie per direct uit het convenant weidegang stapt (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
 25. 25

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kabinetsreactie op het rapport “Welvaart in kaart” van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  34550 XIII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van EZ-begroting, onderdeel economie, energie en innovatie voor het jaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Lijst van commissie activiteiten EZ tot aan het kerstreces

 29. 29

  Verzoek rapporteur EU-informatievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Procedurevergaderingen commissie Economische Zaken 2017 tot aan het verkiezingsreces, op dinsdagen van 16.00 uur tot 17.15 uur.

  Besluit: De procedurevergaderingen worden ingepland op dinsdag 24 januari, dinsdag 7 februari, en dinsdag 21 februari 2017.
 31. 31

  Uitnodiging voor een gesprek met leden van de Franse Senaat over regeldruk op maandag 14 november

 32. 32

  Uitnodiging Parlement van Slowakije voor vergadering van voorzitters van commissies voor Economische Zaken over Energie-Unie d.d. 1-2 december 2016

 33. 33

  Ontwikkelingen elektrisch vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rapport Technopolis inzake de nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op de aangenomen moties n.a.v. het plenair debat over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verbreding reikwijdte uitspraken Arbiter Aardbevingsschade

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Evaluatie Energieakkoord en Nationale Energieverkenning 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Uitvoering motie van het lid Pechtold c.s. over zorgen dat het tijdspad voor sluiting van kolencentrales in lijn is met de ambities uit het Parijsakkoord (Kamerstuk 34 550, nr. 14)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Uitkomsten onderzoek naar situatie bij DELTA en de kerncentrale Borssele

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Inplannen datum voortzetting algemeen overleg Energie (van 5 oktober 2016) en algemeen overleg Elektrisch rijden

  Besluit: Middels een emailprocedure zal een voorstel gedaan worden voor de inplanning van beide algemeen overleggen

  Noot: Middels een e-mailprocedure op woensdag 26 oktober jl. is besloten om de voortzetting van het algemeen overleg Energie in te plannen op donderdag 24 november a.s. van 16.00 tot 18.00 uur en het algemeen Elektrisch rijden in te plannen op dinsdag 29 november a.s. van 16.30 tot 19.30 uur
 41. 41

  Financieringsmonitor 2016-1 over mkb kredietverlening van het Nederlandse bedrijfsleven

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stand van zaken over de oprichting van het Nederlands Investerings Agentschap (NIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op diverse moties en toezeggingen op het terrein van marktwerking en mededinging

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanbieding wijzigingsregeling horizontermijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Fiche: Verordening verlenging Europees Statistisch Programma 2018-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Jaarverslag 2015 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Centrale Commissie voor de Statistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Benoeming nationale iconen 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Rapport van de tussenevaluatie van de TKI-toeslagregeling over de periode 2013-2015

  Te behandelen:

  Loading data