Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

11 oktober 2016
16:00 - 17:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.A. Vermeij (PvdA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • E. Dijkgraaf (SGP)
 • T.R. van Dekken (PvdA)
 • H.J.M. Leenders (PvdA)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toekomstbestendige Agrofood Export

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Jong Leren Eten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Ontwikkelingen op het gebied van de Europese toelating voor de teelt van genetisch gemodificeerde (gg-)gewassen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad op 10 oktober 2016 (Kamerstuk 21501-32, nr. 944)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Systeemaanpak duurzame gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Internationale Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Grashoff over 'Vogels de weide wereld in'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over de informele Landbouw- en Visserijraad op 11, 12 en 13 september 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag Informele Landbouwraad van 12 en 13 september 2016 in Bratislava

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 10 oktober 2016 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verzoek van het lid Van Gerven om, nadat er een commissiebesluit is genomen om een algemeen overleg om te zetten naar een schriftelijk overleg, de termijn tot de inbreng minimaal 8 werkuren te laten bedragen.

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzoek van het lid Dijkgraaf (SGP) om een nader verslag in te plannen over de nota naar aanleiding van het verslag bij de Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten en eventueel andere nog te ontvangen relevante stukken. Het lid Dijkgraaf stelt voor om de inbrengdatum voor het nader verslag vast te stellen op 18 oktober 2016 om 16.00 uur en om de staatssecretaris met klem te verzoeken om ruimschoots voor deze inbrengdatum het advies van de Landsadvocaat naar de Kamer te sturen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Verzoek van het lid Wassenberg de staatssecretaris van Economische Zaken een reactie te vragen op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie over uitbreiding van de Antwerpse haven (HvJ EU 21 juli 2016, nr. C 387/15 en nr. C 388/15 (Orleans ea)).

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzoek van het lid Van Gerven om de initiatiefnota ‘Wei voor de koe’ te behandelen in twee afzonderlijke Notaoverleggen in januari-februari 2017. De initiatiefnemers willen graag de eerste termijn in een eerste Notaoverleg doen, en de beantwoording en de tweede termijn in een volgend Notaoverleg één of enkele weken later.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Verzoek van het lid Lodders om schriftelijk aanvullende vragen te inventariseren over het bericht 'Poep op kip, vallende kuikens en Salmonella; Gelderse kippenslachters hebben boel niet op orde’ (naar aanleiding van de brief die tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 4 oktober 2016 is gevraagd).

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  (dertig) leden debatten

   1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M) (agenderen na ommekomst van de brief over het bericht dat tuinders nog altijd gif lozen op sloten in Delfland n.a.v. de RvW d.d. 31-5-2016; in de procedurevergadering van EZ d.d. 5 april 2016 is gevraagd om een reactie op de uitzending van Radio Reporter op 3 april 2016)
  2. Debat over het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
  (staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)
  4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema) (staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van de fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijn)
  5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (staatssecretaris EZ, minister VWS) 
  6. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (staatssecretaris EZ en minister VWS) (agenderen na ommekomst van de brief over de berichtgeving over onhygiënische toestanden en slappe controles bij kippenslachterijen door Omroep Gelderland op 3 oktober 2016 n.a.v. de RvW d.d. 4 oktober 2016)
  7. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (minister EZ)
  8.  Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (staatssecretaris EZ, minister VWS)
  9. Debat (voorafgegaan door een brief) over biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (staatssecretaris EZ)
  10 Debat over de berichtgeving dat Nederlandse rozenkwekers naar Afrika vertrekken (Lodders) (staatssecretaris EZ)
  11.Debat over uitspraken van de staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel
   (Geurts) (staatssecretaris EZ)
  12. Debat (voorafgegaan door een brief) over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  13. Debat (voorafgegaan door een brief) over proefboringen naar gas in natuurgebied Schiermonnikoog (Van Tongeren) (minister EZ)
  14. Debat over kerncentrale Borssele (Jan Vos) (minister EZ)
  15. Debat  over lekkage uit de strategische oliereserve (Van Tongeren) (minister EZ)
  16. Debat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (minister EZ)
  17. Debat over de zoutwinning in Twente (Van Tongeren)  
  18. Debat over het bericht dat de energiegegevens van meer dan 2 miljoen huishoudens zijn gestolen (Van Veldhoven) (minister EZ en minister V&J)
  19. Debat over de kosten van een schoner milieu en duurzame energie (Van Veldhoven) (minister EZ)  
  20. Debat over de evaluatie van het Energieakkoord (Bosman) (minister EZ) 
  21. Debat, voorafgegaan door een brief, over het bericht ‘Gronings grondwater gestegen door aardbevingen’ (NOS, 30 september 2016) (Van Veldhoven) (minister EZ):
  22. Dertigledendebat over het bericht "Oekraïnse plofkippenfabriek strijkt neer en Veenendaal" (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
  23. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
  24. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (minister EZ)
  25. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (minister EZ)
  26. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie per direct uit het convenant weidegang stapt (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
 18. 18

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kwartaaloverzicht Europese consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding handleiding EU-rapporteurschap Tweede Kamer

 21. 21

  Brief commissie werkwijze inzake procedure opvragen restreint documenten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Activiteitenlijst commissie Economische Zaken tot aan het kerstreces

 23. 23

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 (hoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Concrete data stukken over het energiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  De toekomst van de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (Stichting ECN) en de ontvlechting van het duurzame energieonderzoek en de nucleaire activiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Afschrift van het antwoord op de brief van de gemeente Utrecht met betrekking tot de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Definitief instemmingsbesluit gaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op vragen en verzoek inzake de Urgenda-zaak en CBS-cijfers over broeikasgasuitstoot

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voorstel van wet van het lid Smaling tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet teneinde het groepsverbod niet voor regionale netbeheerders te laten gelden

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken activiteiten op het gebied van energie-innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aankondiging regeling voor monomestvergisting

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 september 2016, over het bericht dat de energiegegevens van meer dan 2 miljoen huishoudens zijn gestolen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Stroomstoring Noord-Holland en Flevoland op 27 maart 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortzetting van het algemeen overleg Energie van 5 oktober 2016

  Besluit: Het AO Elektrisch rijden wordt opnieuw ingepland. Indien mogelijk voorafgaand aan de plenaire begrotingsbehandeling van IenM.
  Besluit: De voortzetting van het AO Energie d.d. 5 oktober jl. zal zo spoedig mogelijk worden ingepland. 

   
 35. 35

  Dutch Food Institute, versterking voedselonderzoek in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Fiche: Verordening Europese statistieken betreffende personen en huishoudens

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Kabinetsreactie op het SER-advies "Sociale ondernemingen; een verkennend advies"

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Nieuwe stappen naar toekomstbestendige retail

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Social audit Europees octrooibureau

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Rapport van de expertgroep big data en privacy

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Uitstel toezending BNC-fiches over de telecomplannen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  EU-voorstel: Verordening tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie COM (2016) 591 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  EU-voorstel: Richtlijn inzake instelling van de Europese Elektronische Communicatie-Code COM (2016) 590 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  EU-voorstel: Verordening tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 wat de bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen betreft COM (2016) 589

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  EU-voorstel: Mededeling inzake connectiviteit voor een competitieve digitale eengemaakte markt - Naar een Europese gigabitmaatschappij COM (2016) 597

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  EU-voorstel: Mededeling inzake 5G voor Europa: een actieplan COM (2016) 588

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Antwoorden op vragen van de commissie over de Raad voor het Concurrentievermogen van 29 september 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Rapportage Bedrijvenbeleid 2016 "Vooruitgang door vernieuwing" en Monitor Bedrijvenbeleid 2016

  Te behandelen:

  Loading data