Wetgevingsoverleg : Water

De vergadering is geweest

14 november 2016
13:00 - 20:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu
5e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
  minister van Infrastructuur en Milieu

Deelnemers

 • L. Jacobi (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • B. Visser (VVD)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijden

 2. 2

  Evaluatie Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Drinkwatertarieven Evides Recreatieparken Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard 2050 (ED2050)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Financiering Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer (RGV) en de Getijdencentrale Brouwersdam

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport 'Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2014) en trend (1992-2014)'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken microplastics

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  MIRT Overzicht 2017

  voor wat betreft de wateronderdelen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Deltaprogramma 2017. Werk aan de delta. Opgaven verbinden, samen op koers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017

  voor wat betreft de wateronderdelen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Exportondersteuning van de watersector

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  30e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Lijst van vragen en antwoorden over de 30e voortgangsrapportage Zandmaas/Grensmaas (Kamerstuk 18106, nr. 237)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  10e voortgangsrapportage (VGR10) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) met peildatum 30 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Lijst van vragen en antwoorden over de Tiende voortgangsrapportage tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (Kamerstuk 32698, nr. 29)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  28e voortgangsrapportage (VGR28) over het programma Ruimte voor de Rivier

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Lijst van vragen en antwoorden over de 28e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier (Kamerstuk 30080, nr. 83)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  RIVM-rapport “Geneesmiddelen en waterkwaliteit”

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  RIVM-rapport “Bestrijdingsmiddelen in grondwater bij drinkwaterwinningen: huidige belasting en mogelijke maatregelen”

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitwerking van de motie van het lid Jacobi over een werkbaar alternatief voor de nu geplande bomenkap in het kader van het project Stroomlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapport ‘Evaluatie Partners voor Water 3’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken ten aanzien van diverse wateronderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Uitvoering van de motie van het lid Bisschop c.s. over bodembescherming Friese Front en Centrale Oestergronden

  Te behandelen:

  Loading data