Agendapunten

 1. Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

 2. Geplande activiteiten van de commissie

  22-12-2016 Inbreng verslag wetsvoorstel Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) (TK 34588)
  18-01-2017 Algemeen overleg Digitale Infrastructuur/e-ID
  19-01-2017 Procedurevegadering
  23-01-2017 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug: “Lobby in daglicht: luisteren en laten zien”
  02-02-2017 Procedurevegadering
  08-02-2017 Algemeen overleg Beleidsdoorlichting burgerschap, BRP en reisdocumenten (Het algemeen overleg Paspoorten zal aan dit overleg worden toegevoegd. Het AO wordt met 1 uur verlengd)
  16-02-2017 Procedurevegadering

  De commissie wijzigt de lijst van ongeplande activiteiten als volgt:

  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
     - Beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grondwet (31570-28)
  Besluit: Het algemeen overleg zal niet meer voor het verkiezingsreces worden gepland en de Notitie Fractieafsplitsingen TK 34567 wordt van de agenda afgevoerd.

  Algemeen overleg Aanstellingswijze burgemeester
     - Notitie voor de aanstellingwijze van de burgemeester en de gevolgen daarvan voor zijn positie (31570-29)
     - Voortgang visietraject over het ambt van burgemeester (31570-31)
     - Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor het openbaar bestuur betreffende de positie van de burgemeester (31570-32)
     - Beschouwing rol en positie burgemeester (31570-33)
  Besluit: Het algemeen overleg zal niet meer voor het verkiezingsreces worden gepland.

  Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
     - Voortgang grensoverschrijdende samenwerking (32851-29)
     - Grensoverschrijdende samenwerking (32851-30)
     - Voortgang Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid (32851-32)
  Besluit: Het algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking zal worden samengevoegd met het Verzamelalgemeen overleg en zal voor het Verkiezingsreces worden gepland.

  Algemeen overleg Paspoorten
     - Uitstel informatie over de resultaten van het vervolgonderzoek naar de kosten van het reisdocumentenproces bij gemeenten (25764-100)
     - Overname producent Nederlandse reisdocumenten (25764-101)
     - Verbeteringen in de dienstverlening rondom het verstrekken van reisdocumenten (25764-102)
  Besluit: Het algemeen overleg Paspoorten zal worden samengevoegd met het algemeen overleg Beleidsdoorlichting burgerschap, BRP en reisdocumenten d.d. 8 februari 2017.

  Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
     - Toezichtsrapporten van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (nrs. 48 en 49) over internationale samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten (29924-142)
     - Openbare jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over 2015 (30977-145)
     - Gebruik van ambtsbericht AIVD in het strafrecht (29279-309)
     - Reactie op de motie van de leden Van Oosten en Recourt over monitoren van de aanwijzing van vertrouwensfuncties (30977-147)
  Besluit: Het algemeen overleg zal niet meer voor het verkiezingsreces worden gepland.

  Algemeen overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
     - Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur” (34581)
  Besluit: Het algemeen overleg zal niet meer voor het verkiezingsreces worden gepland.

  Algemeen overleg Discriminatie
     - Rapport Registratie Discriminatieklachten bij Antidiscriminatievoorzieningen 2015 (30950-106)
  Besluit: Het algemeen overleg zal niet meer voor het verkiezingsreces worden gepland.

  Verzamel algemeen overleg
     - Belevingsonderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers (28479-74)
     - Tweede voortgangsrapportage Agenda Lokale Democratie (34300-VII-67)
     - Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de motie van het lid Fokke over meer gemeenschappelijke rekenkamers (34550-VII-15)
  Besluit: Aan het verzamel algemeen overleg zal worden toegevoegd het algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking en het Algemeen Overleg zal voor het verkiezingsreces worden gepland.

  Gesprek Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
     - Aanbieding jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2015 (29924-140)
  Besluit: Het gesprek zal desgewenst voor het verkiezingsreces worden gepland.

   

   
 3. Historisch onderzoek dat zich richt op de overwegingen die een rol hebben gespeeld bij de bepaling van het inkomensbestanddeel van de grondwettelijke uitkering op basis van artikel 40 van de Grondwet

  Te behandelen:

 4. Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2016

  Te behandelen:

 5. Beantwoording vragen van het lid Koser Kaya en Amhaouch gesteld tijdens de begroting Binnenlandse Zaken over de financiering MiND en de verantwoordelijkheid voor de Wet tegemoetkoming schade bij rampen.

  Te behandelen:

 6. Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman alsmede tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met enkele rechtspositionele aanpassingen van meer technische aard

  Te behandelen:

 7. Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV20..)

  Te behandelen:

 8. GRECO tussenrapportage

  Te behandelen:

 9. Jaarlijkse rapportage over de voortgang op de kabinetsdoelstelling Digitaal 2017

  Te behandelen:

 10. Rapport “Quick scan impact Wet open overheid (Woo)”

  Te behandelen:

 11. Reactie op motie van het lid Klein over kandidaten wijzen op hun grondwettelijke rechten en plichten (Kamerstuk 34 567, nr. 9)

  Te behandelen:

 12. Kabinetsreactie op het rapport van de Nationale Ombudsman ‘Een mens leeft, een systeem niet’

  Te behandelen:

 13. Verzoek om erkenning van het Bildts onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden

  Te behandelen:

 14. Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet

  Te behandelen:

 15. Wijziging van de Kieswet ter nadere implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26)

  Te behandelen:

 16. Wijziging van de Financiële-verhoudingswet in verband met een vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds

  Te behandelen:

 17. Afschrift antwoord op de brief van de gemeente Utrecht van 15 september 2016 inzake het harmoniseren van vermogensnormen

  Te behandelen:

 18. Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van onder andere de Comptabiliteitswet 2001 en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verlagen van het aantal kandidaten op aan de Tweede Kamer toe te zenden aanbevelingslijsten ten behoeve van de benoeming van leden van de Algemene Rekenkamer en de Hoge Raad der Nederlanden, en van de Wet Nationale ombudsman in verband met het stellen van de ambtstermijn van de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman op zes jaren

  Te behandelen:

 19. Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek naar aanleiding van het wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20XX

  Te behandelen:

 20. Reactie de Nationale ombudsman m.b.t. wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (34588)

 21. WNT-jaarrapportage 2015

  Te behandelen:

 22. Voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector

  Te behandelen:

 23. Hoofdlijnen Jaarplan AIVD 2017

  Te behandelen:

 24. Voortgang programma eID

  Te behandelen:

 25. Uitvoering begrotingen 2016 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C)

  Te behandelen:

 26. Digiprogramma 2017

  Te behandelen:

 27. Motie van de leden Amhaouch en Schouten over een volgsysteem voor de uitvoering vann moties (TK 34444, nr. 13)

  Te behandelen: