Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

8 december 2016
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • I.S.H. de Caluw√© (VVD)
 • R.F.A. Oosenbrug (PvdA)
 • H. Fokke (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  08-12-2016 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 34620-III)
  08-12-2016 Inbreng feitelijke vragen
  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 34620-B)
  08-12-2016 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 34620-VII)
  08-12-2016 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 34620-C)
  08-12-2016 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 34620-IIB)
  08-12-2016 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 34620-IIA)
  08-12-2016 Inbreng verslag Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden (TK 34 258)
  13-12-2016 Gesprek Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) met de CTIVD
  14-12-2016 Technische briefing Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)
  14-12-2016 Algemeen overleg Evaluatie uitwerking raadgevend referendum
  15-12-2016 Rondetafelgesprek Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)
  15-12-2016 Inbreng verslag Samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde (TK 34 593)
  15-12-2016 Inbreng verslag Samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren (TK 34 594)
  15-12-2016 Inbreng verslag Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar (TK 34 595)
  15-12-2016 Inbreng verslag Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân (TK 34 592)
  22-12-2016 Procedurevergadering
  22-12-2016 Inbreng verslag Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) (TK 34588)
  18-01-2017 Algemeen overleg Digitale Infrastructuur/e-ID
  19-01-2017 Procedurevegadering
  23-01-2017 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug: “Lobby in daglicht: luisteren en laten zien”
  02-02-2017 Procedurevegadering
  16-02-2017 Procedurevegadering

  Ongeplande activiteiten van de commissie

  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
  Algemeen overleg Aanstellingswijze burgemeester
  Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
  Algemeen overleg Beleidsdoorlichting overheid 2011-2014, en BRP met BIT-advies. Het AO zal begin februari worden gepland.
  Algemeen overleg Paspoorten
  Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
  Verzamel algemeen overleg (Belevingsonderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers; Tweede voortgangsrapportage Agenda Lokale Democratie)
  Gesprek Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
  Algemeen overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brief houdende intrekking van wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen TK 33900

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Compenserende maatregelen in verband met stijging ABP-premie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang Operatie Basisregistratie Personen (BRP)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beschouwing rol en positie burgemeester

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Vierde periodieke beschouwing naar de interbestuurlijke verhoudingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de motie van het lid Fokke over meer gemeenschappelijke rekenkamers (Kamerstuk 34000 VII, nr. 54)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Informatie over toezending van het eindverslag van de werkgroep Businesscase Integraal Afpakken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afschrift reactie op brief Nils Muiznieks, commissaris mensenrechten van Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Monitor integriteit en veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken op 30 november 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitstel start internetstemmen kiezers buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Tussenevaluatie bestuursafspraken Friese taal en cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rapport Registratie Discriminatieklachten bij Antidiscriminatievoorzieningen 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toezegging tijdpad implementatie initiatiefvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Tweede evaluatieverslag Referendumcommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Brief commissie voor de Werkwijze inzake het vaststellen van termijnen voor het leveren van inbrengen bij schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Behandeling Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (TK 34588)

  - Het gesprek d.d. 13 december 2016 met de CTIVD is openbaar.
  - De technische briefing op 14 december 2016 is besloten.
  - De inbreng voor het Verslag is vastgesteld op 22 december 2016. De leden wordt dringend verzocht bij hun inbreng rekening te houden met de indeling van de Memorie van Toelichting en deze te volgen.