Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

24 november 2016
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • L. Jacobi (PvdA)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • H. Fokke (PvdA)
 • R.F.A. Oosenbrug (PvdA)
 • I.S.H. de Caluwé (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  24-11-2016 Inbreng schriftelijk overleg Toepassing van artikel 68 Grondwet (TK 28362, nr. 8)
  07-12-2016 Gesprek met de Nationale ombudsman (een agendavoorstel zal nog worden verspreid).
  08-12-2016 Hoorzitting/Rondetafelgesprek Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân
  08-12-2016 Inbreng verslag Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden (TK 34 258)
  08-12-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  13-12-2016 Gesprek Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) met de CTIVD
  14-12-2016 Technische briefing Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)
  14-12-2016 Algemeen overleg Evaluatie uitwerking raadgevend referendum
  15-12-2016 Rondetafelgesprek Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)
  15-12-2016 Inbreng verslag Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân (TK 34 592)
  15-12-2016 Inbreng verslag Samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren (TK 34 594)
  15-12-2016 Inbreng verslag Samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde (TK 34 593)
  15-12-2016 Inbreng verslag Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar (TK 34 595)
  22-12-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  22-12-2016 Inbreng verslag Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) (TK 34588)
  18-01-2017 Algemeen overleg Digitale Infrastructuur/e-ID
  23-01-2017 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug "Lobby in daglicht: luisteren en laten zien"

  Ongeplande activiteiten van de commissie

  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
  Algemeen overleg Aanstellingswijze burgemeester
  Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
  Algemeen overleg Beleidsdoorlichting overheid 2011-2014, en BRP met BIT-advies
  Algemeen overleg Paspoorten
  Verzamel algemeen overleg (Belevingsonderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers; Tweede voortgangsrapportage Agenda Lokale Democratie)
  Gesprek Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
  Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
 3. 3

  Voorzetting van de plenaire behandeling van Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Geactualiseerde Businesscase Inloggen in het BSN domein

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Gevolgen van de decentralisaties in het sociaal domein voor de verantwoording door gemeenten over het verslagjaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift van de antwoordbrief aan de gemeente Tiel over de problemen bij het verkrijgen van een controleverklaring voor 30 september 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  34 389 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten in verband met de scheiding van taken binnen de Raad van State en de opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Taakopdracht Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (Kamerstuk 34550-VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag houdende een vraag en antwoord inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017 (Kamerstuk 34550-B)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag houdende een vraag en antwoord inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2017 (Kamerstuk 34550-C)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op de Initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug: “Lobby in daglicht: luisteren en laten zien” (Kamerstuk 34 376)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang actieve openbaarmaking van onderzoeksrapporten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel vervolgonderzoek kosten reisdocumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie op de vierde jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Advies Raad voor de Rechtspraak over Wiv 20..

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbieding zienswijze CTIVD op wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (Wiv) (34588) en tevens aanbod voor technische briefing

 18. 18

  EU-voorstel: Werkprogramma 2017 Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorstel van wet van de leden Bosma en De Graaf ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Werkgroep voorbereiding rondetafelgesprek wetsvoorstel Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 20..)

  Besluit: Het programma wordt op 2 punten gewijzigd en vervolgens vastgesteld.