Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 24 november 2016
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 24 november 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

24-11-2016 Inbreng schriftelijk overleg Toepassing van artikel 68 Grondwet (TK 28362, nr. 8)
07-12-2016 Gesprek met de Nationale ombudsman (een agendavoorstel zal nog worden verspreid).
08-12-2016 Hoorzitting/Rondetafelgesprek Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân
08-12-2016 Inbreng verslag Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden (TK 34 258)
08-12-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
13-12-2016 Gesprek Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) met de CTIVD
14-12-2016 Technische briefing Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)
14-12-2016 Algemeen overleg Evaluatie uitwerking raadgevend referendum
15-12-2016 Rondetafelgesprek Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)
15-12-2016 Inbreng verslag Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân (TK 34 592)
15-12-2016 Inbreng verslag Samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren (TK 34 594)
15-12-2016 Inbreng verslag Samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde (TK 34 593)
15-12-2016 Inbreng verslag Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar (TK 34 595)
22-12-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
22-12-2016 Inbreng verslag Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) (TK 34588)
18-01-2017 Algemeen overleg Digitale Infrastructuur/e-ID
23-01-2017 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug "Lobby in daglicht: luisteren en laten zien"

Ongeplande activiteiten van de commissie

Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Aanstellingswijze burgemeester
Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
Algemeen overleg Beleidsdoorlichting overheid 2011-2014, en BRP met BIT-advies
Algemeen overleg Paspoorten
Verzamel algemeen overleg (Belevingsonderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers; Tweede voortgangsrapportage Agenda Lokale Democratie)
Gesprek Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
3
Voorzetting van de plenaire behandeling van Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Te behandelen:

7
34 389 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten in verband met de scheiding van taken binnen de Raad van State en de opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak)

Te behandelen:

9
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (Kamerstuk 34550-VII)

Te behandelen:

10
Verslag houdende een vraag en antwoord inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017 (Kamerstuk 34550-B)

Te behandelen:

11
Verslag houdende een vraag en antwoord inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2017 (Kamerstuk 34550-C)

Te behandelen:

17
Aanbieding zienswijze CTIVD op wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (Wiv) (34588) en tevens aanbod voor technische briefing
20
Werkgroep voorbereiding rondetafelgesprek wetsvoorstel Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten 20..)

Details

Besluit: Het programma wordt op 2 punten gewijzigd en vervolgens vastgesteld.