Debat geweest
6 oktober 2016 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 6 oktober 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 6 oktober 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

06-10-2016 Inbreng verslag Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (TK 34517)
06-10-2016 Inbreng verslag Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (TK 34516)
12-10-2016 Technische briefing door de Algemene Rekenkamer inzake hoofdstukken VII, B en C
13-10-2016 Algemeen overleg Sturing van de collectieve sector (Wrkg. Van de Donk, Borstlap, IBO pensioenen). Besloten wordt het algemeen overleg te verplaatsen.
13-10-2016 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2017 (34550-C)
13-10-2016 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (34550-VII)
13-10-2016 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017 (34550-B)
20-10-2016 t/m 22-10-2016 Werkbezoek Ontwikkeling digitalisering in Estland
26-10-2016 Gesprek met de VNG over gemeentelijke ervaringen met decentralisaties in het sociaal domein
27-10-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
10-11-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
24-11-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
08-12-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
22-12-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Ongeplande activiteiten van de commissie

Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Aanstellingswijze burgemeester
Algemeen overleg Sociaal domein
Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden. Besloten wordt dit AO op korte termijn in te plannen.
Algemeen overleg Evaluatie uitwerking raadgevend referendum. Besloten wordt dit AO te plannen in de laatste 2 weken voor het Kerstreces.
Algemeen overleg Beleidsdoorlichting overheid 2011-2014, en BRP met BIT-advies
Algemeen overleg Paspoorten
Algemeen overleg Digitale infrastructuur
Verzamel algemeen overleg (Belevingsonderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers)
Gesprek Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
Gesprek Jaarverslag 2015 van Raad van State
Besloten wordt om in januari 2017 een AO eID te plannen.
3
Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 september 2016, over directe openbaarmaking van de begrotingsstukken

Te behandelen:

5
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017

Te behandelen:

6
Afschrift van het Koninklijk besluit houdende ontheffing van de tijdelijke voorziening voor de periode dat dr. R. H.A. Plasterk niet in staat was zijn taak als Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit te oefenen

Te behandelen:

23
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake ambtelijke ondersteuning voor het werkbezoek aan Estland m.b.t. ICT-mogelijkheden in het openbaar bestuur van Estland

Te behandelen:

28
Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

Te behandelen:

31
34
Volgorde beantwoording van de Verslagen over de wetsvoorstellen TK 34516 en TK 34517

Details

Met betrekking tot de wetsvoorstellen Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (TK 34516) en Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (TK 34517) zal aan het ministerie worden verzocht te antwoorden in bovenstaande volgorde, eerst TK 34516 en daarna TK 34517.
35
Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (TK 34377)

Details

De commissie spreekt uit dat het Wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (TK 34377) zo spoedig mogelijk plenair zal moeten worden behandeld, eventueel via een wetgevingsoverleg.