Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

23 november 2016
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • M.J.J. Volp (PvdA)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • W. Koolmees (D66)
 • R.J. Klever (PVV)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voortgang met betrekking tot het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over het ontwerp van het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsdoorlichting Kwaliteit en Veiligheid begrotingsartikel 2.1

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken NZa onderzoek wachttijdontwikkeling De Sionsberg

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van het openbaarmakingsbeleid van Inspectie voor Gezondheidszorg vooruitlopend op wijziging Gezondheidswet en Wet op de Jeugdzorg (Kamerstuk 34111)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet (Zvw) 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Schriftelijke reactie op amendementen bij de VWS-begroting 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het debat over de Begroting VWS 2017 op 9 november 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Duiding van wat wettelijke instrumenten zijn met betrekking tot het door het Zorginstituut te ontwikkelen kwaliteitskader

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie inzake Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6 Sport over de periode 2011-2016 (Kamerstuk 32 772, nr. 16)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Werkprogramma 2017 Nederlandse Sportraad

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgangsbrief Sport november 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 oktober 2016, over het manifest verpleeghuizen van Hugo Borst en Carin Gaemers inzake tekortschietende verpleeghuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Data procedurevergaderingen tot zomerreces 2017

  Kerstreces 2016,-2017 vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017
  • Woensdag 25 januari 2017, 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 8 februari 2017, 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 22 februari 2017, 10.15-11.30 uur
  Verkiezingsreces 2017, vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017
  • Woensdag 22 maart 2017, 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 5 april 2017, 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 19 april 2017, 10.15-11.30 uur
  Meireces 2017, 21 april t/m maandag 8 mei 2017
  • Woensdag 10 mei 2017, 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 24 mei 2017, 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 7 juni 2017, 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 21 juni 2017, 10.15-11.30 uur
  • Woensdag 5 juli 2017, 10.15-11.30 uur
 16. 16

  Verzoek om een algemeen overleg Gehandicaptenbeleid in te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzoek om reactie op brief van Woonzorg Flevoland inzake ouderenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzoek om het algemeen overleg WLZ om te zetten in een schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek om een algemeen overleg Verpleeghuiszorg in te plannen (eerste week na het Kerstreces)

  Te behandelen:

  Loading data