Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 23 november 2016
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - 23 november 2016

Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 9 november 2016 wordt vastgesteld
2
Brievenlijst
3
Pakket Belastingplan 2017

Te behandelen:

12
Beleidsdoorlichting van artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector op de begroting Financiën en Nationale Schuld (IX)

Te behandelen:

17
Stafnotitie met voorstel tot Reglementswijziging n.a.v. Kamerbesluit over samenvoeging van de commissies Rijksuitgaven en Financiën
19
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
20
Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
21
Evaluatie Regeling Grote Projecten (RGP) - uitstel reacties minister van Financiën en de Auditdienst Rijk

Details

Besluit: Ter informatie.
Noot:
Van de zijde van het ministerie is te kennen gegeven dat uiterlijk vrijdag 25 november 2016 wordt voorzien in de reacties van de minister van Financiën en de Auditdienst Rijk op de bevindingen uit de evaluatie van de Regeling Grote Projecten (RGP) en de invulling die de commissie hieraan wil geven.
22
Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het derde kwartaal van 2016 (onderdeel Financiën)

Te behandelen:

27
Stafnotitie EU-voorstellen inzake vennootschapsbelasting; vervolgstappen na geplaatst behandelvoorbehoud

Details

Op 15 november jl. heeft de Tweede Kamer een behandelvoorbehoud geplaatst bij de voorstellen COM(2016) 683, COM(2016) 685, COM(2016) 686 en COM(2016) 687. In de bijgevoegde stafnotitie wordt verder ingegaan op de inhoud van de voorstellen alsook op het verdere behandeltraject voor het behandelvoorbehoud en een eventuele subsidiariteitstoets. Op basis hiervan zijn tijdens de procedurevergadering de volgende onderwerpen besproken:
 1. De vorm en timing van het overleg met de staatssecretaris van Financiën in het kader van het geplaatste behandelvoorbehoud op de vier voorstellen voor EU-richtlijnen.
 2. De in bijlage 1 van de stafnotitie bijgevoegde suggesties voor informatie-afspraken in het kader van het geplaatste behandelvoorbehoud.
 3. De vraag of de commissie op één of meerdere voorstellen uit het pakket een subsidiariteitstoets wenst uit te voeren.
28
Voorstel om een gesprek te organiseren met Dennis Botman, de nieuwe hoge vertegenwoordiger van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Griekenland

Details

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering die is gepland op woensdag 10 mei 2017.
Noot:
In de procedurevergaderingen van 12 oktober 2016 en van 9 november 2016 is op voorstel van de heer Merkies (SP) over bovengenoemd onderwerp gesproken. In laatstgenoemde procedurevergadering is besloten om in overleg met de heer Botman na te gaan of na het kerstreces een videoconferentie kan worden gevoerd. De heer Botman staat niet afwijzend tegen het voeren van een videoconferentie en stelt voor rond mei 2017 op dit onderwerp terug te komen.
29
Gewenste planning van plenair debat, dan wel AO, over btw-carousselfraude en van rondetafelgesprek tegengaan terrorismefinanciering

Details

Besluit: Aangezien de implementatiewet van de vierde anti-witwasrichtlijn naar verwachting niet eerder dan in het tweede kwartaal van 2017 bij de Tweede Kamer wordt ingediend, wordt besloten om na het kerstreces het rondetafelgesprek over het tegengaan van terrorismefinanciering te organiseren, later gevolgd door een algemeen overleg over btw-carousselfraude.
Noot:
 • Eerder was besloten:
  • een plenair debat (dan wel indien sneller: een algemeen overleg) te houden na het rondetafelgesprek over tegengaan van terrorismefinanciering; en
  • het rondetafelgesprek te plannen na ontvangst van de implementatiewet.
 • Van de zijde van het Ministerie van Financiën is vernomen dat de implementatiewet van de vierde anti-witwasrichtlijn naar verwachting niet eerder dan in het tweede kwartaal van 2017 bij de Tweede Kamer wordt ingediend.
30
Planning plenair debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma

Details

Besluit: Komend jaar af te zien van het nog vóór het meireces voeren van een plenair debat met de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma. Na ontvangst van genoemde stukken zal in de procedurevergadering worden besloten over de verdere wijze van behandeling.
Noot:
 • Ambtelijk is er contact opgenomen met de griffie over de vraag of de Kamer het gebruikelijke plenaire debat nog voor het meireces 2017 wenst te voeren. Achtergrond van de vraag is het gegeven dat het Centraal Economisch Plan 2017 die voor het opstellen van beide stukken noodzakelijk is, komend jaar later wordt gepubliceerd waardoor de planning van de zijde van het kabinet en de Raad van State krap is. Indien de commissie het plenaire debat vóór het meireces wenst te voeren, dient de Kamer er rekening mee te houden dat de stukken mogelijk niet eerder dan vrijdag 14 april 2017 aan de Kamer worden toegestuurd.
 • Het Stabiliteitsprogramma dient vóór 1 mei 2017 bij de Europese Commissie te worden ingediend.
 • De Eerste Kamer heeft besloten het debat uit te stellen tot medio juni 2017, wanneer ook de landenspecifieke aanbevelingen worden gepubliceerd.
31
Rondvraag