Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

23 november 2016
15:30 - 16:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 9 november 2016 wordt vastgesteld

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Pakket Belastingplan 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Experimenteel onderzoek naar het effect van het introduceren van standaardproducten op het keuzegedrag van consumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezending kabinetsreactie initiatiefnota van het lid Omtzigt over ECB monetair beleid en de nadelige gevolgen voor de Nederlandse pensioenfondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toezegging op het terrein van de financiële markten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op diverse amendementen van de leden Harbers en Nijboer

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Plaatsing certificaten ABN AMRO

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Schriftelijk overleg over Uitvoering moties en toezegging inzake bijzonder beheer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen over plannen van aanpak beleidsdoorlichtingen 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsdoorlichting van artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector op de begroting Financiën en Nationale Schuld (IX)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de voorgenomen verkenning naar alternatieven voor de regeling van uitgaven van specifieke zorgkosten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Tweede Voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzoek VVE Het Fonteinbos om aandacht voor vertragingen bij Energieteam Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Borging publieke belangen inzake URENCO

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  -
 19. 19

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  -
 20. 20

  Evaluatie Regeling Grote Projecten (RGP) - uitstel reacties minister van Financiën en de Auditdienst Rijk

  Besluit: Ter informatie.
  Noot:
  Van de zijde van het ministerie is te kennen gegeven dat uiterlijk vrijdag 25 november 2016 wordt voorzien in de reacties van de minister van Financiën en de Auditdienst Rijk op de bevindingen uit de evaluatie van de Regeling Grote Projecten (RGP) en de invulling die de commissie hieraan wil geven.
 21. 21

  Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het derde kwartaal van 2016 (onderdeel Financiën)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Lijst nieuwe EU-voorstellen (FIN), week 44, 45 en 46

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitkomst prioritering werkprogramma Europese Commissie 2017 (onderdeel Financiën)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Position paper van de commissie Europese Zaken over EU-informatievoorziening (rapporteur Omtzigt)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Fiches EU-pakket richtlijnen vennootschapsbelasting

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Voorstel om een gesprek te organiseren met Dennis Botman, de nieuwe hoge vertegenwoordiger van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Griekenland

  Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering die is gepland op woensdag 10 mei 2017.
  Noot:
  In de procedurevergaderingen van 12 oktober 2016 en van 9 november 2016 is op voorstel van de heer Merkies (SP) over bovengenoemd onderwerp gesproken. In laatstgenoemde procedurevergadering is besloten om in overleg met de heer Botman na te gaan of na het kerstreces een videoconferentie kan worden gevoerd. De heer Botman staat niet afwijzend tegen het voeren van een videoconferentie en stelt voor rond mei 2017 op dit onderwerp terug te komen.
 27. 27

  Gewenste planning van plenair debat, dan wel AO, over btw-carousselfraude en van rondetafelgesprek tegengaan terrorismefinanciering

  Besluit: Aangezien de implementatiewet van de vierde anti-witwasrichtlijn naar verwachting niet eerder dan in het tweede kwartaal van 2017 bij de Tweede Kamer wordt ingediend, wordt besloten om na het kerstreces het rondetafelgesprek over het tegengaan van terrorismefinanciering te organiseren, later gevolgd door een algemeen overleg over btw-carousselfraude.
  Noot:
  • Eerder was besloten:
   • een plenair debat (dan wel indien sneller: een algemeen overleg) te houden na het rondetafelgesprek over tegengaan van terrorismefinanciering; en
   • het rondetafelgesprek te plannen na ontvangst van de implementatiewet.
  • Van de zijde van het Ministerie van Financiën is vernomen dat de implementatiewet van de vierde anti-witwasrichtlijn naar verwachting niet eerder dan in het tweede kwartaal van 2017 bij de Tweede Kamer wordt ingediend.
 28. 28

  Planning plenair debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma

  Besluit: Komend jaar af te zien van het nog vóór het meireces voeren van een plenair debat met de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma. Na ontvangst van genoemde stukken zal in de procedurevergadering worden besloten over de verdere wijze van behandeling.
  Noot:
  • Ambtelijk is er contact opgenomen met de griffie over de vraag of de Kamer het gebruikelijke plenaire debat nog voor het meireces 2017 wenst te voeren. Achtergrond van de vraag is het gegeven dat het Centraal Economisch Plan 2017 die voor het opstellen van beide stukken noodzakelijk is, komend jaar later wordt gepubliceerd waardoor de planning van de zijde van het kabinet en de Raad van State krap is. Indien de commissie het plenaire debat vóór het meireces wenst te voeren, dient de Kamer er rekening mee te houden dat de stukken mogelijk niet eerder dan vrijdag 14 april 2017 aan de Kamer worden toegestuurd.
  • Het Stabiliteitsprogramma dient vóór 1 mei 2017 bij de Europese Commissie te worden ingediend.
  • De Eerste Kamer heeft besloten het debat uit te stellen tot medio juni 2017, wanneer ook de landenspecifieke aanbevelingen worden gepubliceerd.
 29. 29

  Rondvraag

  -