Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - 12 oktober 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 12 oktober 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 28 september 2016 wordt vastgesteld.
29
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
30
Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

31
Eindrapport Evaluatie Regeling Grote Projecten

Details

Conform het Werkprogramma Rijksuitgaven 2014-2017 heeft de commissie Financiën de Regeling Grote Projecten door een onafhankelijk onderzoeksbureau laten evalueren. In de procedurevergadering van 28 september 2016 heeft de begeleidingscommissie, bestaande uit de leden Aukje de Vries (VVD) en Ronnes (CDA), het eindrapport van de evaluatie aangeboden. Het rapport bevat een aantal aanbevelingen om de regeling op onderdelen te wijzigen.

Te behandelen:

32
Conceptbrief aan de minister van Financiën over evaluatie beleidsdoorlichtingen 2015-2016
35
Stafnotitie - Conceptbrief aan Presidium met behandelschema Najaarsnota 2016 en suppletoire begrotingen
39
Reactie Europese Commissie m.b.t. motie van het lid Bashir over een gelijk speelveld in alle lidstaten (34003-21)
43
Handleiding EU-rapporteurschap in de Tweede Kamer
44
Aanbieding petitie, namens samenwerkende Volvo verenigingen, m.b.t. voorstel voor een permanente overgangsregeling voor oldtimers
45
Uitnodiging House of Commons - Public Accounts Committee voor conferentie "Global Tax Transparency Summit" d.d. 8-9 december 2016
46
Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Details

Besluit: Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) plannen op maandag 22 januari 2018 van 10.30 tot 13.30 uur (inclusief lunch).
Noot:
Aansluitend is van 14.00 tot 17.00 uur het besloten werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB) gepland.
47
Verzoek Kunsten '92, mede namens FIM en Erfgoedvereniging Heemschut tot aanbieding petitie om concept-Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing van tafel te krijgen en fiscale aftrek in stand te laten d.d. 1 november 2016
51
Aanmelden voor halfjaarlijks periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

Details

Besluit: De voorzitter attendeert de commissie op het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer op dinsdag 25 oktober 2016 (17.00 - 18.30 uur in de Den Uylzaal) en roept de commissieleden op zich voor het overleg aan te melden.
Noot:
Voor het overleg hebben zich tot nu toe aangemeld de leden Duisenberg (voorzitter commissie Financiën; VVD), De Vries (VVD), Vermue (PvdA), Ronnes (CDA) en Koolmees (D66).