Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering vkc SZW d.d. 26 april 2016, 13.30-14.00 uur; LET OP TIJDSTIP GEWIJZIGD (i.v.m. overlap met de plenaire agenda)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst pv vc SZW - 26 april 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Voorstel van wet van de leden Schouten en Pieter Heerma tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wet inwerkingtreding breed wettelijk moratorium)

Te behandelen:

4
34408 Tweede nota van wijziging inzake de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Te behandelen:

5
Beantwoording vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen ivm het stellen van regels aan de opleidingseisen waaraan een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang voldoet (Kamerstuk 31 322, nr. 289)

Te behandelen:

8
19
Beantwoording vragen commissie in het kader van de voorbereiding van het plenaire debat over de effecten van de renteverlaging ECB-beleid

Te behandelen:

23
EU-Stafnotitie - Inbreng Interparlementaire bijeenkomst herziening detacheringsrichtlijn te Parijs op 18 mei 2016
25
Uitkomst e-mailprocedure rapporteurschap en te rapporteren thema's Jaarverslag 2015

Details

Besluit: 1. Instemmen met rapporteurschap van de leden Nijkerken-de Haan (VVD) en Yücel (PvdA) en; 2. Instemmen met aangedragen thema's ter rapportering.

1.       Uitkomst inventarisatie rapporteurs:
          Chantal Nijkerken-de Haan (VVD)
          Keklik Yücel (PvdA)
 
2.       Aangedragen thema’s ter rapportering:
-         Toezeggingen gedaan bij de behandeling van het Jaarverslag 2014 als ook de Begroting 2015 (VVD)
-         Indicatorenset om doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid beter te kunnen volgen (PvdA) 
-         De voortgang van de sectorplannen (VVD)
-         Tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid (banenplannen/sectorplannen e.d.) (PvdA) 
-         Het voldoen aan de beleidsdoelstellingen van het UWV (VVD)
 
3.       Behandelingsschema Jaarverslag 2015 :
-         Briefing door Algemene Rekenkamer in de week van 14-16 juni 2016
-         Wetgevingsoverleg op 23 juni 2016 van 14.00 tot 17.00 uur

 
27
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Details

Besluit: Ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling) 
 • Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (Handhavingsrichtlijn) (op 29 maart 2016 aangemeld), debat ingepland op 26 april 2016
 • Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete (op 12 april 2016 aangemeld)
Plenaire debatten
 • Debat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (dertigledendebat aangevraagd door het lid Karabulut (SP) d.d. 22 april 2015, op 12 januari 2016 omgezet in een debat op verzoek van het lid Potters)
 • Debat over de kabinetsreactie op het IBO 'Zelfstandigen zonder personeel' (aangevraagd door het lid Voortman d.d. 6 oktober 2015)
 • Debat over de aanpak van het kabinet m.b.t. salafistische organisaties (aangevraagd door het lid Pieter Heerma d.d. 1 maart 2016)
 • Debat over de uitwerking van de Wet werk en zekerheid (aangevraagd door het lid Pieter Heerma d.d. 1 maart 2016)
 • Debat over de uitbuiting van Roemenen op scheepswerven en de herziening van de Detacheringsrichtlijn (aangevraagd door het lid Ulenbelt d.d. 8 maart 2016)
 • Debat over gezondheidsschade die is opgelopen voor werknemers van DuPont (aangevraagd door het lid Tanamal d.d. 12 april 2016)
   Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
 • Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (aangevraagd door het lid Siderius (SP) d.d. 26 januari 2016)
 • Dertigledendebat over de toekomst van de arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg d.d. 15 maart 2016)
   VAO’s
 • Naar aanleiding van AO Armoede en schuldenbeleid (aangevraagd door het lid Schouten (Christen-Unie) d.d. 14 april 2016)
28
Aanbieding publicatie "Kansrijk arbeidsmarktbeleid", deel 2 van CPB