Debat geweest
23 november 2016 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IM d.d. 23 november 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IM d.d. 23 november 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Schiphol, NS en ProRail voor werkbezoek spoorzone Schiphol d.d. 9 december 2016
3
Verzoek Wijkraad Stevenshof om betere inpassing Rijnlandroute bij de woonwijk Stevenshof in Leiden
4
Advies ‘Verbindend landschap’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli)
35
EU-stafnotitie Vaststellen prioritaire EU-dossiers 2017
38
Verslag schriftelijk overleg over de Transportraad op 1 december 2016

Te behandelen:

40
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
  Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling aan te houden in verband met een mogelijk te ontvangen nota van wijziging.
 • 34397 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid
  De eerste termijn van de behandeling van dit wetsvoorstel vond plaats in een wetgevingsoverleg d.d. 27 juni 2016. De commissie heeft op 5 oktober 2016 besloten deze behandeling plenair te vervolgen.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten:
 1. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
  Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
 2. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
 3. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten
  Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
 4. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
  Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
 5. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
 6. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
 7. Debat over milieuzones
  Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2016.
 8. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
  Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
 9. Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren
  Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
 10. Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot
  Aangevraagd door het lid Voortman (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
 11. Debat over het kernafval in Petten
  Als dertigledendebat aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 juni 2016, in de regeling van 8 september 2016 omgezet in meerderheidsdebat.
 12. Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 21 september 2016.
 13. Debat over het afschaffen van de snelwegpolitie
  Aangevraagd door het lid Hoogland (PvdA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 8 november 2016.
 14. Debat over het duurzaamheidsbeleid in Nederland
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 8 november 2016.
Besluit: Het algemeen overleg Duurzaamheid en milieu, dat wordt uitgesteld naar een nader te bepalen datum na het Kerstreces, wordt met een uur verlengd, zodat debatten nummers 6 en 14 daarmee kunnen worden samengevoegd. De leden Van Veldhoven (D66) en Van Tongeren (GL) zullen deze debatten intrekken.
Besluit: Instemmen met het voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om debatten 2, 5 en 12 en het debat van het lid Tanamal (PvdA) over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van Dupont samen te voegen tot één plenair debat, met de indieners van de genoemde debatten als 1e, 2e en 3e spreker. Het lid Van Veldhoven zal dit voorstel plenair inbrengen tijdens een regeling van werkzaamheden.

3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 april 2016.
 • Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 17 mei 2016.
 • Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 juli 2016.
   
4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
 • VAO Spoor (AO d.d. 27 oktober 2016)
  Eerste spreker: het lid Madlener (PVV)
 • VSO over het ontwerp-Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire veiligheid en Stralingsbescherming (25422, nr. 154)
  Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
41
Verzoek van het lid Visser (VVD) om een reactie van de minister van Infrastructuur en Milieu op het bericht dat waterschappen risico-leningen voor buitenlandse projecten afsluiten

Te behandelen:

43
45
Voorstel Jacobi om de PTC (Particuliere Transport Coöperatie) uit te nodigen voor het rondetafelgesprek Beprijzing en Markt Binnenvaart

Te behandelen: