Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

23 november 2016
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • B. Visser (VVD)
 • J. Houwers (Houwers)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • S. Belhaj (D66)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • S. van Veldhoven (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Schiphol, NS en ProRail voor werkbezoek spoorzone Schiphol d.d. 9 december 2016

 3. 3

  Verzoek Wijkraad Stevenshof om betere inpassing Rijnlandroute bij de woonwijk Stevenshof in Leiden

 4. 4

  Advies ‘Verbindend landschap’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli)

 5. 5

  Tweede nota van wijziging bij het Wetsvoorstel trekkerkenteken

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en intrekking van het Besluit kleiduivenschieten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Regeling verlenging van de gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerp-Structuurvisie Ondergrond

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verdrag tussen Nederland en Myanmar inzake luchtdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorgenomen uitvoeringsverdragen op het gebied van motorvoertuigeisen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaarverslag Spoorveiligheid 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorbereiding winterweer op het spoor 2016-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Resultaten van onderzoek naar de effecten van tunneldosering op de doorstroming

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kilometerheffing in België, Belgische investeringen in infrastructuur en de metingen van de VID inzake verkeersdrukte in de provincie Noord-Brabant

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift van de reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake ‘Kapseizen Beunschepen'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitkomst bemiddeling KNRM - Noordgat

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgangsrapportage uitvoering Luchtruimvisie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Securitykosten Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzamelbrief Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzamelbrief luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording vragen commissie over de uitrolstrategie ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op commissieverzoek over geluidshinder langs de A7 bij Hoorn en over de voortgang van de motie Smaling/Visser over milieu- en geluidsoverlast

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op motie van het lid Van Helvert c.s. over de compensatieregeling voor bestelbusjes (Kamerstuk 34 550-XII, nr. 34)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  7e voortgangsrapportage over de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  IAEA rapport samenvatting INSARR-missie bij NRG-HFR

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken ten aanzien van diverse wateronderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Antwoorden op feitelijke vragen over de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beantwoording vragen commissie over het Deltaprogramma 2017. Werk aan de delta. Opgaven verbinden, samen op koers

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Antwoorden op vragen van de commissie over de 28e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Antwoorden op vragen van de commissie over de Tiende voortgangsrapportage tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Antwoorden op vragen van de commissie over de 30e voortgangsrapportage Zandmaas/Grensmaas

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rapport ‘Evaluatie Partners voor Water 3’

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitvoering van de motie van het lid Bisschop cs. over bodembescherming Friese Front en Centrale Oestergronden

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Lijst EU-voorstellen week 44-45

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Werkgelegenheidseffecten van het herziene Europese emissiehandelssysteem (ETS)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verslag Milieuraad van 17 oktober 2016 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag schriftelijk overleg over de Transportraad op 1 december 2016

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Position paper rapporteur EU-informatievoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
   Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling aan te houden in verband met een mogelijk te ontvangen nota van wijziging.
  • 34397 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid
   De eerste termijn van de behandeling van dit wetsvoorstel vond plaats in een wetgevingsoverleg d.d. 27 juni 2016. De commissie heeft op 5 oktober 2016 besloten deze behandeling plenair te vervolgen.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten:
  1. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
  2. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
  3. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  4. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
   Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  5. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
  6. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
  7. Debat over milieuzones
   Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2016.
  8. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
   Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
  9. Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren
   Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
  10. Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot
   Aangevraagd door het lid Voortman (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
  11. Debat over het kernafval in Petten
   Als dertigledendebat aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 juni 2016, in de regeling van 8 september 2016 omgezet in meerderheidsdebat.
  12. Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 21 september 2016.
  13. Debat over het afschaffen van de snelwegpolitie
   Aangevraagd door het lid Hoogland (PvdA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 8 november 2016.
  14. Debat over het duurzaamheidsbeleid in Nederland
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 8 november 2016.
  Besluit: Het algemeen overleg Duurzaamheid en milieu, dat wordt uitgesteld naar een nader te bepalen datum na het Kerstreces, wordt met een uur verlengd, zodat debatten nummers 6 en 14 daarmee kunnen worden samengevoegd. De leden Van Veldhoven (D66) en Van Tongeren (GL) zullen deze debatten intrekken.
  Besluit: Instemmen met het voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om debatten 2, 5 en 12 en het debat van het lid Tanamal (PvdA) over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van Dupont samen te voegen tot één plenair debat, met de indieners van de genoemde debatten als 1e, 2e en 3e spreker. Het lid Van Veldhoven zal dit voorstel plenair inbrengen tijdens een regeling van werkzaamheden.

  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 april 2016.
  • Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 17 mei 2016.
  • Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 juli 2016.
    
  4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
  • VAO Spoor (AO d.d. 27 oktober 2016)
   Eerste spreker: het lid Madlener (PVV)
  • VSO over het ontwerp-Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire veiligheid en Stralingsbescherming (25422, nr. 154)
   Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
 40. 40

  Verzoek van het lid Visser (VVD) om een reactie van de minister van Infrastructuur en Milieu op het bericht dat waterschappen risico-leningen voor buitenlandse projecten afsluiten

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voorstel van de leden Cegerek (PvdA), Van Veldhoven (D66) en Van Tongeren (GL) tot uitstel van het algemeen overleg Duurzaamheid en milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om een brief te vragen over de wijze waarop import en export wordt verdisconteerd bij de vaststelling van CO2-uitstoot in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voorstel van het lid Agnes Mulder (CDA) inzake een brief over Electrabel

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voorstel Jacobi om de PTC (Particuliere Transport Coöperatie) uit te nodigen voor het rondetafelgesprek Beprijzing en Markt Binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data