Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

21 september 2016
9:30 - 10:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • B. Visser (VVD)
 • J.C. (Jan) Vos (PvdA)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • J. Houwers (Houwers)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • Y. Cegerek (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Topsector Logistiek voor werkbezoek Logistiek d.d. 14 oktober 2016

 3. 3

  Wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie Europese spoorwegrichtlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Initiatiefwetsvoorstel Klaver en Samsom Klimaatwet

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nota van wijziging op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ter implementatie van Europese richtlijn nr. 2014/28/EU

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Besluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Verdrag inzake het International Groundwater Resources Assessment Centre

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verdragswijziging inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verdragswijziging inzake het internationale spoorvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Behandeling begrotingen Infrastructuur en Milieu, Deltaprogramma en MIRT-overzicht 2017

  De commissie heeft tijdens de procedurevergadering d.d. 7 september 2016 al besloten over de behandeling van de begrotingen Infrastructuur en Milieu, Deltaprogramma en MIRT-overzicht 2017.
  Onderstaand zijn ter informatie de genomen besluiten over de diverse stukken weergegeven.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Publicatie ‘Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van juli en augustus 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de moties naar aanleiding van het debat over het vervallen van de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor de Nederlandse zeehavens (Kamerstuk 34003, nrs. 18, 19 en 23)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Twaalfde voortgangsrapportage voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onverwachte driedaagse buitendienststelling op de Moerdijkbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitvoering Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Implementatie ILUC-richtlijn, toezeggingen aan de Tweede Kamer en jaarrapportage hernieuwbare energie vervoer 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rijksbrede programma Circulaire Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapport voor de 7de internationale toetsingsconferentie Verdrag Nucleaire Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Samenwerkingsovereenkomst stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Situatie Petten naar aanleiding van media aandacht

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Lijst EU-voorstellen week 35-36

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Fiche: Mededeling Europese strategie voor emissiearme mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Fiche: Mededeling Een snellere overgang van Europa naar een koolstofarme economie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Fiche: Verordening integratie LULUCF

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitstel BNC-fiche verordening bindende nationale reductiepercentages broeikasgassen niet-ETS

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
   Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
  • 34474 Wet tot wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie spoorwegrichtlijnen
   Dit wetsvoorstel is op 7 september 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Het is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend wetsvoorstel. Het kan wat de commissie betreft als hamerstuk worden afgedaan.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten:
  • Debat over het alcoholslot
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
  • Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
  • Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
  • Debat over de beprijzing van Europese emissierechten
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  • Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
   Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  • Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
  • Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
  • Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof
   Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 april 2016.
  • Debat over milieuzones
   Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2016.
  • Debat over asbest
   Aangevraagd door het lid Smaling (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 2 juni 2016.
  • Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
   Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
  • Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren
   Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
  • Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot
   Aangevraagd door het lid Voortman (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
  • Debat over het kernafval in Petten
   Als dertigledendebat aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 juni 2016, in de regeling van 8 september 2016 omgezet in meerderheidsdebat.
    
  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 april 2016.
  • Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 17 mei 2016.
  • Dertigledendebat over de situatie bij de holding Air France/KLM
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
  • Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 juli 2016.
    
  4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
  • VSO Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 219 en nr. 200)
   Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
  • VAO Sociale veiligheid in het openbaar vervoer (AO d.d. 13 september 2016)
   Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
 29. 29

  Voorstel van het lid De Boer (VVD) om IRSE (Institution of Railway Signaling Engineers) uit te nodigen voor deelname aan het rondetafelgesprek ERTMS d.d. 28 september 2016

  Besluit: IRSE zal worden uitgenodigd voor deelname aan dit rondetafelgesprek.
 30. 30

  Voorstel van het lid Jacobi (PvdA) om brief over geschillencommissie n.a.v. onenigheid tussen KNRM en bergers

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorstel van de leden Dik-Faber en Van Tongeren om een reactie op het bericht 'Kernfysicus: Reactor in Petten kan dicht'.

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel van de leden Jacobi (PvdA) en Smaling (SP) voor een rondetafelgesprek Beprijzing en Markt in de binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data