Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

28 april 2016
15:00 - 16:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.A. Vermeij (PvdA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • F. Koser Kaya (D66)
 • H.J.M. Leenders (PvdA)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 maart 2016, over de zwanenjacht in Zuid-Holland

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op motie van het lid Wassenberg over het overdragen van vijf java-apen door het BPRC aan Stichting AAP (Kamerstuk 32 336, nr. 51)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen van de commissie over het aandeel weidende koeien in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding afschrift van de brief over knelpunten in de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Fiche: EU-Meststoffenverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 11 april 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding evaluatierapport 'Wie stuurt de herder - Concurrentie of coöperatie? natuur- en cultuurproductie met schaapskuddes'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding Beleidsbesluit Additionele Handkokkelvisserij

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de brief van Stichting DUPAN over de effectiviteit van de aalbeheermaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding rapport "Is het systeem van de Commissie voor prestatiemeting met betrekking tot de inkomens van landbouwers goed opgezet en gebaseerd op degelijke gegevens?" van ERK

 13. 13

  Opnieuw inplannen van het algemeen overleg Mestbeleid

  Besluit: Het algemeen overleg Mestbeleid met de staatssecretaris van EZ en de staatssecretaris van IenM wordt opnieuw ingepland op donderdag 30 juni 2016 van 14.30 tot 17.30 uur.
 14. 14

  Tweede stand van zaken brief dierenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift antwoord aan Nederlandse Vereniging van Dierentuinen inzake bezwaar tegen een loterij voor plaatsing van in beslag genomen dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzoek van het lid Geurts om de staatssecretaris van Economische Zaken een stand van zaken te vragen over de voortgang rond de wijziging van het pachtstelsel in navolging van de evaluatie en het akkoord van Spelderholt.

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzoek van het lid Koser Kaya een gesprek te voeren met de heer De Munnik (Neuromarketing strateeg) over de wildgroei aan keurmerken en mogelijke oplossingen daarvoor

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzoek van het lid Leenders het schriftelijk overleg op 23 mei 2016 ter voorbereiding van de Informele Landbouw- en Visserijraad op 30 en 31 mei 2016 om te zetten in een algemeen overleg op 25 mei 2016 van 11.00 tot 13.30 uur.

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek namens het lid Leenders (PvdA) de staatssecretaris van EZ om een schriftelijke reactie op het rapport "De toestand van de Brabantse natuur 2016" te vragen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  (dertig) leden debatten

  1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M) (agenderen na ommekomst van de reactie op de uitzending van Radio Reporter op 3 april 2016 n.a.v. de procedurevergadering van EZ d.d. 5 april 2016)
  2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver) (staatssecretaris EZ en minister VWS) (agenderen na ommekomst van het verslag van het schriftelijk overleg over het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’ en na ommekomst van de reactie op het bericht ‘Hoogleraren steunen Wakker Dier-campagne Stop de Kiloknaller’, n.a.v. de RvW d.d. 19 april 2016)
  3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
   (staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer
  4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema) (staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van de fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijn, de brief over het actieplan 'Natuurbescherming in Nederland' n.a.v. de RvW d.d. 14 april 2016 en de brief over het rapport 'De toestand van de Brabantse natuur' n.a.v. de procedurevergadering EZ d.d. 28 april 2016)
  5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (staatssecretaris EZ)
  6. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (staatssecretaris EZ en minister VWS) 
  7. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (minister EZ) (agenderen na ontvangst van de rapportage over het betaalgedrag van provincies en gemeenten)
  8. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (minister EZ)
  9. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (staatssecretaris EZ, minister VWS)
  10. Debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen (Agnes Mulder) (minister EZ)
  11. Debat over het nieuwe gasbesluit (Van Veldhoven) (minister EZ)
  12. Debat (voorafgegaan door een brief) over biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (staatssecretaris EZ)
  13. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
  14. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (minister EZ)
  15. Dertigledendebat over de begrotingsreserve duurzame energie (Van Tongeren) (minister EZ)
 21. 21

  Lijst met EU-voorstellen EZ

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Integratie van de artikelen 12, 13 en 18 (regiodeel) in de EZ-begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek staatssecretaris EZ om het wetgevingsoverleg behandeling verantwoordingsstukken 2015 op 8 juni 2016 (14.30 – 17.30 uur) te verplaatsen naar dinsdag 7 juni 2016 (19.00-22.00 uur)

  Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.
   
 24. 24

  Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. over de verkoop van emissieloze auto's in 2025 (Kamerstuk 30 196, nr. 449)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie inzake het rapport ‘Evaluatie Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’ van Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 april 2016 over de planning van het instemmingsbesluit voor gaswinning uit het Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2016, over het bericht dat de klachten over de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen met de helft zijn toegenomen en de belofte om overal schade op te nemen veelal niet is nagekomen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag Informele Energieraad 10-11 april 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken Nationale Iconen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanbieding 'Nationaal Techniekpact 2020: inzet 2016-2020'

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Fiche: Mededeling Staal

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek om uitwerking voorbereidende activiteiten ten behoeve van het Gaswinningsbesluit, de Warmtewet en de Mijnbouwwet

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek van het lid Jacobi (PvdA) om het op 16 juni van 14.00 tot 16.00 uur geplande algemeen overleg Marktwerking en mededinging te verplaatsen in verband met de samenloop van een activiteit van een andere commissie.

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek tot het houden van een hoorzitting met Shell over hun lobby-strategie rond de energietransitie en de gaswinning

  Te behandelen:

  Loading data