Debat geweest
9 februari 2016 | 16:00 - 17:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Economische Zaken op 9 februari 2016
Agenda procedurevergadering
Download HERZIENE Agenda procedurevergadering commissie Economische Zaken op 9 februari 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Verzoek Natuur en Milieu tot aanbieding petitie en rapport "De mestmarathon" d.d. 16 februari 2016
3
Uitnodiging UU - Faculteit Diergeneeskunde voor werkbezoek aan faculteit Diergeneeskunde
9
Reactie op een motie van de leden Thieme en Koser Kaya (Kamerstuk 34 300 XIII, nr. 152) over een proef met de Agrilaser

Te behandelen:

10
Afschrift van het antwoord op de brief van Stichting Vissenbescherming met betrekking tot het levend koken van kreeften en krabben en het onderzoek naar de elektrische bedwelming van deze dieren

Te behandelen:

19
Vaststellen agenda algemeen overleg Visserij op 2 maart 2016 van 11.00 tot 14.00 uur.

Details

Besluit: De agenda van het algemeen overleg Visserij op 2 maart 2016 van 11:00 tot 14:00 uur is niet gewijzigd. De volgende brieven zijn geagendeerd:
 • 32201-77 - Brief regering d.d. 01-07-2015 Aanbieding EFMZV-brochure “Duurzaam vissen voor de markt”
 • 29664-133 - Brief regering d.d. 26-08-2015  Flexibiliteit in het aalbeheerplan
 • 29664-134 - Brief regering d.d. 15-10-2015  Flyshootvisserij in de Natura 2000-gebieden op de Noordzee
 • 29664-135 - Brief regering d.d. 27-11-2015  Visserij met korven in Oosterschelde
 • 32201-79 - Brief regering d.d. 14-01-2016 Reactie op het rapport van de Europese Rekenkamer (ERK) over de wijze waarop de Europese Commissie de visserijpartnerschapsakkoorden beheert
 • Nog te ontvangen: brief over bericht dat er wereldwijd meer vis gevangen wordt dan gemeld (brief is door het lid Koser Kaya gevraagd tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 januari 2016).
 • Nog te ontvangen: brief met de stand van zaken omtrent de staand want visserij op onder andere Ameland en over de mosselvisserij
20
Vaststellen datum inbreng schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid'.

Details

Besluit: De inbrengdatum van het schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid' is vastgesteld op 1 maart 2016 om 14:00 uur.  
Besluit: Het is ook mogelijk om vragen te stellen aan de opstellers van het WRR-rapport.
21
Indeling van de agenda van het algemeen overleg over Natuurbeleid en EHS/Natuurnetwerk Nederland op 23 maart van 10.00 tot 15.00 uur

Details

De mogelijkheid bestaat dit overleg met 1 uur te verlengen. AO was oorspronkelijk gepland van 10.00 tot 14.00 uur.
22
Toezegging, gedaan tijdens het 30-leden debat inzake melkveehouderij over dat melkveebedrijven de kalveren langere tijd bij de koe laten

Te behandelen:

25
BOR notitie over de Beleidsdoorlichting artikel 18 Regio en Natuur (30 991 nr. 29)
28
Verzoek van het lid Lodders om een schriftelijk overleg te houden over de ‘Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s’ met een inbrengdatum voor het krokusreces en beantwoording voor het algemeen overleg Dierziekten en Antibioticagebruik op 10 maart 2016.

Te behandelen:

29
Verzoek van het lid Wassenberg om een reactie te vragen op het wetenschappelijk onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), waarin blijkt dat medicijnresten het waterleven steeds meer verstoren. Tevens het verzoek in te gaan op de rol van de veehouderij hierin

Te behandelen:

30
31
(Dertig) leden debatten

Details

 1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand)
 2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver)
 3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
 4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema)
 5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver)
 6. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling)
 7. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling)
 8. Debat over Mijnbouw (Van Tongeren)
 9. Debat over Energie (Dik-faber)
 10. Debat over het bericht ‘Bedrijf betaalt rekening eerder, overheid steeds later’ (Graus)
 11. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen)
 12. Debat over de invloed van bedrijfslobbies op wetgeving (Van Gerven)
 13. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van Tongeren)
 14. Dertigledendebat over het bericht dat 64 hoogleraren willen dat kolencentrales sluiten (Van Tongeren)
 15. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus)
 16. Dertigledendebat over de OECD studie van het Nederlands landbouwbeleid ‘Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in the Netherlands’ en de gevolgen voor het beleid (Geurts)
 17. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren)
34
Uitnodiging voor bezoek aan schrijnende gevallen die buiten de zgn. contourlijn vallen en niet in behandeling worden genomen
55
Verslag van een schriftelijk overleg over Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG (Kamerstuk 33529, nr. 212)

Te behandelen:

57
Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Gesthuizen en Agnes Mulder dat regelt dat de CCS wordt omgevormd tot een raad van advies en het amendement van lid Mei Li Vos c.s. waarmee een raad van advies wordt ingesteld

Te behandelen:

58
Wetgevingsrapport Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening (Kamerstuk 34379)
59
BOR-notitie Voortgangsinformatie implementatie windenergie op zee en op land
60
Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie op het bericht ‘windmolens bij de Nederlandse kust hebben amper effect op toerisme’ en de reactie te betrekken bij de behandeling van de novelle wind op zee

Te behandelen:

61
Verzoek van het lid Van Veen (VVD), mede namens het lid Monasch (PvdA), om een rondetafelgesprek te houden met de Topsector Chemie naar aanleiding van de evaluaties van deze sector

Te behandelen: