Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

16 december 2015
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.J. Duisenberg (VVD)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • H. Neppérus (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • V.A. Groot (PvdA)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • A.Z. Merkies (SP)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • W. Koolmees (D66)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 2 december 2015 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Novelle Belastingplan 2016

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Tijdelijke vrijstelling zeehavenbeheerders

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken aanpassing regelgeving crowdfunding

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Inwerkingtreding wettelijk kader kredietunies

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kostenkaders van DNB en de AFM voor 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Herbeoordeling rentederivaten MKB

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nadere informatie over eventuele uitoefening van de greenshoe optie ABN AMRO

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Najaarsnota 2015 c.a.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Jaarverslag van het ESM over het jaar 2014, het jaarverslag van het auditcomité van het ESM en de reactie van het ESM management op de aanbevelingen van het auditcomité van het ESM

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Schriftelijke appreciatie moties ingediend tijden het VSO over uitbreiding aantal organisaties van openbaar belang in de zin van de Wta

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nadere invulling risicokader staatsschuld 2016-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  De Nederlandse reactie op de consultatie van de Europese Commissie in verband met de evaluatie van de Richtlijn alcoholaccijns

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift brief aan B.S. over klacht definitieve aanslag

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek doet naar het verdwijnen van de blauwe envelop

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Exportkredieten kolencentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding van een vertrouwelijke brief over het wijzigingsprotocol met Indonesië

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 21. 21

  Evaluatie Regeling Grote Projecten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Raming van belastingontvangsten; Aandachtspunten bij de interpretatie van de ramingscijfers in budgettaire nota’s" (Kamerstuk 34 300, nr. 44)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Focusonderwerp in de jaarverantwoording van het Rijk over 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van de Eurogroep van 23 november 2015 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 december te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen (Financiën), week 48 en 49, 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Europees depositoverzekeringsstelsel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Pakket Commissie Europees Semester 2016

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Opheffen vertrouwelijkheid rapportage van de instituties inzake het behalen van de doelstellingen door Griekenland voor het uitkeren van twee miljard euro uit de eerste tranche van het Griekse ESM-programma

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Fiche: Verordeningen tot invoering van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Openbare technische briefing door het Centraal Planbureau (CPB) over het microsimulatiemodel MICSIM

  Besluit: af te zien van het organiseren van een openbare technische briefing door het CPB over het microsimulatiemodel MICSIM, omdat het microsimulatiemodel ook onderdeel uitmaakt van de introductiecursus modellen die door het CPB wordt georganiseerd in het kader van Keuzes in Kaart.

  Noot: 
  • In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 20 mei 2015 is besloten in te gaan op het aanbod van het CPB voor een technische briefing/toelichting op het nieuwe CPB-model MICSIM. Door samenloop met een plenair debat moest de op 23 juni 2015 geplande briefing worden uitgesteld. Tijdens de procedurevergadering van 23 september 2015 is besloten om aan het einde van het jaar te inventariseren of er nog behoefte bestaat aan een technische briefing.
 32. 32

  Voorstel mevrouw De Vries (VVD) om de minister te verzoeken om een reactie op de uitspraak van de Ondernemingskamer over de garanties SNS Propertize

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voorstel mevrouw De Vries (VVD) om de minister te verzoeken om een reactie op de berichten in de media over het verhogen van de kapitaalbuffers en -vloeren

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Besloten gesprek met vicevoorzitter van de Europese Commissie Dombrovskis

  Besluit: In te gaan op de uitnodiging voor een gesprek met de heer Dombrovskis, vicevoorzitter van de Europese Commissie, over Europees economisch bestuur en het Europees semester op dinsdag 12 januari van 15:30-16:30 uur.
 35. 35

  Inventarisatie deelname artikel 13 conferentie op woensdag 17 februari 2016 in Brussel

  Besluit: Namens de commissie zullen de heer Duisenberg, de heer Harbers, mevrouw Neppérus, de heer Groot, de heer Nijboer, de heer Omtzigt en de heer Koolmees deelnemen aan de interparlementaire conferentie op woensdag 17 februari 2016.

  Noot:
  • Onder gedeeld voorzitterschap van de Staten-Generaal en het Europees Parlement vindt op woensdag 17 februari 2016 in Brussel de zogenoemde artikel 13 conferentie plaats. Deze interparlementaire bijeenkomst betreft artikel 13 van het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie (ook wel bekend als het ‘Begrotingspact’).
  • Tijdens de conferentie zullen nationale parlementen en het Europees Parlement van gedachten wisselen over de wijze waarop het begrotingspact is geïmplementeerd in de verschillende lidstaten en tot welke resultaten versterkte economische  coördinatie  heeft geleid. Tevens zal er worden nagedacht over de bijdrage van private en publieke investeringen aan duurzame groei in de EU.
 36. 36

  Gesprek Standard & Poor’s Ratings Services

  Besluit: de commissie besluit in te gaan op het aanbod voor een vervolggesprek. Het besloten gesprek zal worden georganiseerd op 30 maart 2016 van 10.00 tot 11.30 uur.

  Noot:
  • Tijdens het werkbezoek aan de Verenigde Staten is de commissie onder meer op bezoek geweest bij S&P. Na afloop van het gesprek is gesproken over een eventueel vervolggesprek met de analist die verantwoordelijk is voor Nederland.
 37. 37

  Aanbod van de Algemene Rekenkamer om een technische briefing te verzorgen over het nog te verschijnen EU-trendrapport 2016 op 26 januari 2016.

  Besluit: De commissie besluit het EU-trendrapport 2016 af te wachten alvorens te beslissen om in te gaan op het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een technische briefing over dit rapport te organiseren.
 38. 38

  De staatssecretaris van Financiën verzoeken om een brief aan de Kamer te sturen over de stand van zaken betreffende de afvalstoffenbelasting en de uitgezonderde afvalbrandstoffen bij export

  Te behandelen:

  Loading data