Debat geweest
16 december 2015 | 17:00 - 18:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Financiën - 16 december 2015
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 16 december 2015 (let op: gewijzigd tijdstip)

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 2 december 2015 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
11
BOR-notitie Najaarsnota 2015 en suppletoire begrotingswetten
20
Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

21
Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
22
Gesprek met een delegatie Afdeling Advisering Raad van State inzake de taak van Onafhankelijk Begrotingstoezicht van de afdeling Advisering
24
Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Raming van belastingontvangsten; Aandachtspunten bij de interpretatie van de ramingscijfers in budgettaire nota’s" (Kamerstuk 34 300, nr. 44)

Te behandelen:

31
Opheffen vertrouwelijkheid rapportage van de instituties inzake het behalen van de doelstellingen door Griekenland voor het uitkeren van twee miljard euro uit de eerste tranche van het Griekse ESM-programma

Te behandelen:

33
Openbare technische briefing door het Centraal Planbureau (CPB) over het microsimulatiemodel MICSIM

Details

Besluit: af te zien van het organiseren van een openbare technische briefing door het CPB over het microsimulatiemodel MICSIM, omdat het microsimulatiemodel ook onderdeel uitmaakt van de introductiecursus modellen die door het CPB wordt georganiseerd in het kader van Keuzes in Kaart.

Noot: 
  • In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 20 mei 2015 is besloten in te gaan op het aanbod van het CPB voor een technische briefing/toelichting op het nieuwe CPB-model MICSIM. Door samenloop met een plenair debat moest de op 23 juni 2015 geplande briefing worden uitgesteld. Tijdens de procedurevergadering van 23 september 2015 is besloten om aan het einde van het jaar te inventariseren of er nog behoefte bestaat aan een technische briefing.
36
Besloten gesprek met vicevoorzitter van de Europese Commissie Dombrovskis

Details

Besluit: In te gaan op de uitnodiging voor een gesprek met de heer Dombrovskis, vicevoorzitter van de Europese Commissie, over Europees economisch bestuur en het Europees semester op dinsdag 12 januari van 15:30-16:30 uur.
37
Inventarisatie deelname artikel 13 conferentie op woensdag 17 februari 2016 in Brussel

Details

Besluit: Namens de commissie zullen de heer Duisenberg, de heer Harbers, mevrouw Neppérus, de heer Groot, de heer Nijboer, de heer Omtzigt en de heer Koolmees deelnemen aan de interparlementaire conferentie op woensdag 17 februari 2016.

Noot:
  • Onder gedeeld voorzitterschap van de Staten-Generaal en het Europees Parlement vindt op woensdag 17 februari 2016 in Brussel de zogenoemde artikel 13 conferentie plaats. Deze interparlementaire bijeenkomst betreft artikel 13 van het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie (ook wel bekend als het ‘Begrotingspact’).
  • Tijdens de conferentie zullen nationale parlementen en het Europees Parlement van gedachten wisselen over de wijze waarop het begrotingspact is geïmplementeerd in de verschillende lidstaten en tot welke resultaten versterkte economische  coördinatie  heeft geleid. Tevens zal er worden nagedacht over de bijdrage van private en publieke investeringen aan duurzame groei in de EU.
38
Gesprek Standard & Poor’s Ratings Services

Details

Besluit: de commissie besluit in te gaan op het aanbod voor een vervolggesprek. Het besloten gesprek zal worden georganiseerd op 30 maart 2016 van 10.00 tot 11.30 uur.

Noot:
  • Tijdens het werkbezoek aan de Verenigde Staten is de commissie onder meer op bezoek geweest bij S&P. Na afloop van het gesprek is gesproken over een eventueel vervolggesprek met de analist die verantwoordelijk is voor Nederland.
39
Verdere wijze van behandeling burgerinitiatief “Peuro”
40
Aanbod van de Algemene Rekenkamer om een technische briefing te verzorgen over het nog te verschijnen EU-trendrapport 2016 op 26 januari 2016.

Details

Besluit: De commissie besluit het EU-trendrapport 2016 af te wachten alvorens te beslissen om in te gaan op het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een technische briefing over dit rapport te organiseren.
41
De staatssecretaris van Financiën verzoeken om een brief aan de Kamer te sturen over de stand van zaken betreffende de afvalstoffenbelasting en de uitgezonderde afvalbrandstoffen bij export

Te behandelen: