Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

29 juni 2016
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • M. Agema (PVV)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • M.J.J. Volp (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda van de Informele EU-Gezondheidsraad op 17 juni (Kamerstuk 21501-31, nr. 406)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  34333 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding onderzoek en stand van zaken casemanagement bij dementie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang rapportage inzake de Europese toegankelijkheidsakte

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgangsbrief financiële arrangementen geneesmiddelen 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek van het lid Volp, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 april 2016 over het bericht ‘Artsen: zet alcohol op een lijn met sigaretten’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Resultaten vervolgonderzoek zorgpolissen met beperkende kenmerken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over waardig leven met zorg (Kamerstuk 34 104, nr. 105)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoek kennis en informatiebehoefte verzekerden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 juni 2016, over de miljoenenfraude met pillen bij apotheken

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Medisch beroepsgeheim

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie op IGZ rapport "Het operatieve proces in de cardiothoracale chirurgie”

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorhangbrief experimenten persoonsvolgende bekostiging

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Adviezen naar aanleiding van de gewijzigde motie van de leden Bouwmeester en Dik-Faber over het vergroten van de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitstel beantwoording vragen over de voorhang integrale bekostiging geboortezorg (Kamerstuk 32279, nr. 84)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 17 mei 2016, over het bericht ‘Het recht van tafel geveegd’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitstel Verslag van een schriftelijk overleg over dragerschapstests AMC/VUmc (Kamerstuk 30 371, nr. 32)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Conceptregeling, houdende de wijziging van de Subsidieregeling publieke gezondheid (Spg) in verband met verlenging van de werkingsduur

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ontwerpbesluit ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening en de continuïteit in de hulpverlening tussen de cliënt en de hulpverlener

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van de eHealth week van 6 tot en met 10 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (Kamerstuk 33 980)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Antwoorden op vragen van de commissie over de suppletoire begroting van VWS (34485-XVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Heffingskortingen en Wlz-premies

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken werkgroep geneesmiddelentekorten

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op artikel NPO.nl d.d. 17 mei 2016 Privacywaakhond tikt ziekenhuizen op de vingers

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Antwoorden op vragen commissie inzake Resultaten van het Jaar van de transparantie (Kamerstuk 32 620, nr. 168)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Meer tijd voor zorg: merkbaar minder regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toekomst van de uitvoering van het pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgang nieuw jeugdstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beantwoording vragen n.a.v. van de brief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) inzake het ZN-model integrale geboortezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Monitor over het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw-pgb) 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanbieding van het ontwerpbesluit, houdende tijdelijke regels voor een experiment in het kader van een integraal budget op grond van de Wet langdurige zorg (Besluit experiment integraal pgb 2016)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Trekkingsrecht pgb: voortgang en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Lijst van vragen en antwoorden aan de Algemene Rekenkamer inzake het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Kamerstuk 34 475 XVI, nr. 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015 (Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015 (Kamerstuk 34 475-XVI, nr. 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Lijst van vragen en antwoorden aan de regering over de Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (Kamerstuk 34 475-XVI, nr. 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Informatie over de reactie van IGZ over het doorleveren van dexamfetamine en de stand van zaken doorgeleverde bereidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Risicoverevening 2017: nieuwe stappen in verbetering compensatie voor chronisch zieken

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  RIVM monitor Integrale Bekostiging van de geboortezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Lijst van vragen en antwoorden over de voorhang integrale bekostiging geboortezorg (Kamerstuk 32279, nr. 84)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voortgangsbrief Sport juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Brief van lid/fractie/commissie d.d. 06-04-2016 voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - Brief van de vaste commissie voor Financiën over focusonderwerp verantwoording 2016

  Te behandelen:

  Loading data