Debat geweest
29 juni 2016 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 29 juni 2016 - 10.15-11.30 uur
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 29 juni 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda van de Informele EU-Gezondheidsraad op 17 juni (Kamerstuk 21501-31, nr. 406)

Te behandelen:

3
34333 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg

Te behandelen:

18
23
Ontwerpbesluit ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening en de continuïteit in de hulpverlening tussen de cliënt en de hulpverlener

Te behandelen:

25
Reactie op verzoek commissie inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (Kamerstuk 33 980)

Te behandelen:

30
36
Aanbieding van het ontwerpbesluit, houdende tijdelijke regels voor een experiment in het kader van een integraal budget op grond van de Wet langdurige zorg (Besluit experiment integraal pgb 2016)

Te behandelen:

38
Lijst van vragen en antwoorden aan de Algemene Rekenkamer inzake het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Kamerstuk 34 475 XVI, nr. 2)

Te behandelen:

39
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015 (Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015 (Kamerstuk 34 475-XVI, nr. 1)

Te behandelen:

40
Lijst van vragen en antwoorden aan de regering over de Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (Kamerstuk 34 475-XVI, nr. 2)

Te behandelen:

46
Brief van lid/fractie/commissie d.d. 06-04-2016 voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - Brief van de vaste commissie voor Financiën over focusonderwerp verantwoording 2016

Te behandelen: