Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

3 februari 2016
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • M. Agema (PVV)
 • R.J. Klever (PVV)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Het lid Azmani wordt bedankt voor zijn zeer heldere toelichting en presentatie over een aantal bijzondere activiteiten in de planning van de parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap.

 3. 3

  Aanbieding rapport ‘Herziening rapport DSM-5 en de gevolgen voor de verzekering, onderdeel Andere gespecificeerde stoornissen’

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken rondom TSN Thuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding RIVM-onderzoeksrapport naar het voorkomen van pesticiden en schimmels op cannabis

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Erkenning specialistentitel openbaar apotheker

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorhangbrief herziene opbrengstverrekening 2012 voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op motie van het lid Dik-Faber over de invulling door zorgverzekeraars van de definitie van planbare en niet-planbare zorg (Kamerstuk 29 689, nr. 671)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanpak problematiek loverboys

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand-van-zakenbrief inzake Regeldruk/administratieve lasten in de caresector

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken inzake het zikavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van bijlage I van het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport; Parijs, 9 december 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding Quick scan Integrale bekostiging en governance

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsdoorlichting positie van de cliënt

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beëindiging 'sluis' nivolumab per 1 maart 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2016 en de Meerjarenvisie 2016-2019 Samenwerkend Toezicht Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzamelbrief VWS januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van een schriftelijk overleg over de inhoudelijke reactie op het adviesrapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over regulering ergotherapie (Kamerstuk 29538, nr. 199)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 november 2015, over het bericht dat één op de drie Nederlanders ooit diabetes krijgt

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 januari 2016, over een stand-van-zakenbrief over het dreigende faillissement van TSN Thuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanbieding onderzoeksrapport "Risico-analyse Stichting Sanquin"

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rapport besluitvorming rondom ongewenste zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Thyrax

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Nadere informatie naar aanleiding van de tweede termijn van de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Duiding van het gewijzigd subamendement van de leden Van der Staaij en Keijzer dat regelt dat er bij AMvB regels worden gesteld met betrekking tot de geleidelijke verwezenlijking van algemene toegankelijkheid, het treffen van voorzieningen van eenvoudige aard en de evenredigheid van de belasting en dat de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel 0A, artikel 2a, eerste en tweede lid, uiterlijk vaststelt op 1 januari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Evaluatie qatverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  IGZ rapport 'Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2014’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanbieding van de Managementrapportage 2015 van ZonMw over de uitkomsten van het eerste volle jaar van het programma “Palliantie Meer dan zorg”

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgangsbrief Curatieve zorg in krimpregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op de uitzending van Nieuwsuur op 22 januari 2016 inzake palliatieve zorg en de problemen die hospices ondervinden ten aanzien van de financiering van deze zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Afwegingskader eerstelijns verblijf

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek om een brief van het kabinet n.a.v. de uitzending van Argos van zaterdag 23 januari 2016 inzake Wob-verzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Overzicht aanhangige meerderheids- en dertigledendebatten (stand per 27 januari 2016)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek om een reactie van de minister te vragen op de rondetafel 'declaratie bestuurders ik de zorg'.

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek om antwoorden op vragen over het onderzoek dat de wachtlijsten voor verpleeghuizen een verkeerd beeld geven (Ftm.nl, 7 december 2015) Kamerstuk 34104, nr. 102 toe te voegen aan AO Wlz d.d. 3 maart 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek om reactie op het rapport "De cliënt centraal" van het College voor de Rechten van de Mens

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek op het rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel “Ontucht voor de rechter. Deel 1: De zaken”.

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek om terughoudend te zijn ten aanzien van het indienen van een verzoek voor bijvoorbeeld een SO op een reeds behandelde zaak; dit naar aanleiding van de e-mailprocedure (2016A00420) d.d. 28 januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek om een inventarisatie van de in de verschillende zorgsectoren bestaande praktijk- en aanjaagteams, ambassadeurs e.d., de samenstelling en bereikbaarheid daarvan, de verstrekte opdracht en tot dusverre bereikte resultaten in separate rapportages aan de Kamer te zenden.

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Bij het nog te plannen AO Medische zorg BES-eilanden zal alleen de minister van VWS worden uitgenodigd