Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

20 januari 2016
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • B.I. van der Burg (VVD)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • Y. Berckmoes-Duindam (VVD)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • R.J. Klever (PVV)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • M. Agema (PVV)
 • M.S. van Veen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Mevrouw Leijten wordt welkom geheten na haar zwangerschapsverlof en gefeliciteerd met de geboorte van zoon Tuur, die inmiddels een emailaccount heeft doen openen. In overleg zal de commissie op een later moment een passend cadeautje overhandigen.

 3. 3

  Aanbod van het lid Azmani om de commissie te informeren over een aantal bijzondere activiteiten in de planning van de parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Inventarisatie rapporteur toegankelijkheidsakte

  Besluit: De leden Otwin van Dijk, Bergkamp en Van Veen worden aangesteld als rapporteur.
 6. 6

  Fiche: Richtlijn inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Initiatiefnota van het lid Bruins Slot: "Vrijwilligers zijn kampioenen"

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  34234 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabak- en aanverwante producten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Veegwet VWS 2015)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Inkoop specialistische zorg wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afwegingskader toegang Wet langdurige zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Advies Werkgroep Vanuit dementie bekeken

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanlevering toekenningsberichten (tkb’s) en stand van zaken pilot integraal Persoonsgebonden Budgetten (pgb's)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie op het advies van Panteia: Nederlands gesproken

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit donorregister

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Inhoudelijke reactie signalering van de NZa inzake ‘Vrije prijzen logopedie’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vergoeding magistraal bereide geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording op vragen commissie over het rapport fase 2 schadebepaling Erasmus MC (Kamerstuk 25268, nr. 126)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Evaluatie Landelijk Meldpunt Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken van de moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanbieden handreikingen schriftelijke wilsverklaring euthanasie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang Akkoord Verbetering Productsamenstelling en inzet productverbetering in de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015, over het bericht ‘Pleidooi voor revolutie in de zorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op het RSJ-advies 'Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Resultaten van het onderzoek naar de juridische mogelijkheden en beleidsmaatregelen die kunnen worden ingezet om goodwill bij huisartsen tegen te gaan

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgangsrapportage NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitbetaling salaris medewerkers TSN Thuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op onderzoeksrapport “Vraag en aanbod van wijkverpleegkundigen 2015-2019”

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toezegging n.a.v. het algemeen overleg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg van 18 juni 2015 inzake een analyse met betrekking tot specifieke en gespecificeerde toestemming

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand-van-zaken-brief over zorg in het Caribisch gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Moties en toezeggingen tabaksontmoediging en stand van zaken verkenning openbaarmaking nalevingscijfers alcohol op supermarktketen niveau

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Rapport telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek van het lid De Lange, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 december 2015 over het bericht dat de IGZ misstanden verzwijgt

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Lijst van vragen en antwoorden houdende de reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 november 2015 om een feitenrelaas over het vernietigen van correspondentie met de gemeente (Kamerstuk 27 565, nr. 138)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanbieding zevende voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (VGR GIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Evaluatie uitstroom radiotherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de evaluatie van de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) (Kamerstuk 33 693, nr. 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Beantwoording vragen commissie over het bericht in de Volkskrant d.d. 19 november 2015 inzake Recordboetes voor verboden reclame farmaceuten

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voortgangsbrief informele zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Goede zorg vraagt om goed bestuur - Beleidskader

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Aanbieden van het rapport Toekomstbestendige beroepen in de Verpleging en Verzorging

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Aanbieding van het werkplan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor het jaar 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op het amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. op de wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Kabinetsreactie op het (gewijzigde) amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. (Kamerstuk 33 990, nr. 17) in relatie tot de wetsvoorstellen Ratificatie van het VN-verdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Nadere informatie ten behoeve van plenaire behandeling van de wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op het verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 december 2015, over het aanstaande faillissement van TSN en de continuïteit van de thuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Hersendoodprotocol

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Laatste stand van zaken TSN

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Maatregelen op basis van de aanbevelingen vanuit het rapport 'Evaluatie subsidieregeling donatie bij leven'

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek om reactie staatssecretaris op brief van FIER inzake reactie op rapportage van de Commissie Azough

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek aan staatsecretaris VWS om op een juiste manier uitvoering te geven aan de motie Bergkamp/Van Dijk inzake de adviesaanvraag over de ontwikkeling van een maatwerkprofiel.

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzoek om brief van de staatssecretaris VWS waarin hij aangeeft hoe hij de motie van de leden Voortman/Bergkamp (31839-489) inzake pgb-aanvragen uitvoert/heeft uitgevoerd.

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verzoek om het AO Zorgverzekeringswet d.d. 4 februari 2016 te verplaatsen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verzoek van het lid Bergkamp om een stand-van-zakenbrief met het oog op het nog in te plannen debat burgerparticipatie

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verzoek om een spoed algemeen overleg te plannen over de problematiek rondom de levering van Thyrax door Aspen.

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie van het lid Dijkstra op het annuleren van het gesprek met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) d.d. 19 januari 2016.

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verzoek om een reactie van de staatssecretaris op berichten inzake de WMO

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verzoek om uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel 34233 (Zvw-pgb)

  Te behandelen:

  Loading data