Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

3 november 2016
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • D.A. van der Ree (VVD)
 • A. van Miltenburg (VVD)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • J.G.P. Vermue (PvdA)
 • A.A. Asante (PvdA)
 • P.H. van Meenen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  De commissie stemt in met het aanbod van de SER voor toelichting op advies 'Toekomstgericht beroepsonderwijs'.

 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Restitutiebeleid Cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Fiche: Besluit Europees Jaar van het cultureel erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift van brief aan het Interprovinciaal Overleg met reactie op brief IPO-standpunt over regionale publieke omroepen in Mediawet

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift van brief aan Stichting Europese Culturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uiteenzetting volkomen cycluseis in de wet en reactie op het amendement van de leden Bisschop en Bruins (Kamerstuk 34 412, nr. 24), wetsvoorstel Bescherming namen en graden hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijzigingen aan het Toezichtkader BVE 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Wijziging beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014 (Kamerstuk 31 288, nr. 544)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport Vastgoed universiteiten; Deel 1: Financieel toezicht op de sector

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het artikel 'Werkend leren verdwijnt door gebrek aan leerbanen'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Accreditatie op maat en voorhang accreditatiekader

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van de commissie inzake uitvoering moties t.a.v. cross-over kwalificaties

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het amendement van het lid Beertema over het opnemen van schoolleiders in het register

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 september 2016 over het bericht dat steeds meer scholen leerlingen proberen te weren van eindexamens met (verboden) contracten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de blog ‘Factcheck: 60.000 leraren in het register? – Onderwijzerblog’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarwerkplan 2017 van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over de brief van het Actiecomité Leerlingenvervoer de Fryske Marren te Balk

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Advies van de Onderwijsraad over Vakmanschap voortdurend in beweging n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer (Kamerstuk 32 500-VIII, nr. 192)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Fusietoets in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek van de commissie over de brief van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) naar aanleiding van de berichtgeving over de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Passend onderwijs: financiering doveninternaat Haren en uitvoering motie Rog/Ypma

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken toezeggingen AO Wetenschapsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Informatie over de toezending van de brieven over de fusietoets en de voortgangsrapportage krimp

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Initiatiefnota van het lid Bruins: ‘Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes (en ook voor juffen en meesters)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Voortgangsrapportage uitvoering maatregelen leerlingendaling funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Studenten met een functiebeperking

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toekomstverkenning macrodoelmatigheidsbeleid hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Gelijke kansen in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Werkwijze opvragen restreint documenten

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  De handleiding EU-rapporteurschap

 36. 36

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW

  Voor de periode 3 t/ 21 oktober 2016 (week 40-42): geen nieuwe EU-voorstellen.
 37. 37

  Verslag van een hoorzitting, gehouden op 9 en 12 september 2016, over het rapport "Twee werelden, twee werkelijkheden?"

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Voortgang emancipatiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 oktober 2016, over het bericht ‘Nederland hobbelt achteruit: vrouwen steeds meer achtergesteld’

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Overzicht nog te agenderen (dertigleden)debatten

  Ter informatie

  Te agenderen debatten (totaal 76 op de lijst)
  25. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (staatssecretaris OCW)
  28. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (minister OCW)
  35. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (staatssecretaris OCW)
  68. Debat over de uitschrijving van leerlingen op basisscholen naar aanleiding van de het conflict in Turkije (Van Meenen) (staatssecretaris OCW)

  Te agenderen dertigledendebatten (totaal 27 op de lijst)
  --
 41. 41

  Verplaatsen AO Schoolkosten

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek verplaatsen AO Rekenen in vo en mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  NRO-onderwijsprijs en de NRO-VOR-praktijkprijs

  Te behandelen:

  Loading data