Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

7 juli 2016
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • J.G.P. Vermue (PvdA)
 • L. Ypma (PvdA)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • K. Yücel (PvdA)
 • T.E. Siderius (SP)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • M.R.J. Rog (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Ter informatie: De Onderwijsraad komt begin september met het advies Professionele ruimte en medio oktober met het advies Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

 2. 2

  De commissie stemt in met het voorstel om een advies uit te brengen door de Onderwijsraad over ‘Bekostiging en sturing op kwaliteit in het onderwijs (PO/VO/MBO/HO)’ uit te brengen. Dit is een onderwerp dat ook tijdens het overleg met de Onderwijsraad op 16 april 2015 door de leden is aangemerkt als interessant onderwerp

 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift besluit WOB-verzoek benoeming raad van toezicht NPO

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Planning van werkzaamheden

  Besluit:
  • wetgevingsoverleg over OCW-begroting onderdeel Cultuur (en discussie over BIS) op maandag 21 november van 11.00 - 21.00 uur.
  • wetgevingsoverleg over OCW-begroting onderdeel Media op maandag 28 november van 11.00 - 18.00 uur.
 6. 6

  Themaonderzoek ‘Huisvesting in het mbo, hbo en wo’ van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Aanpak van laaggeletterdheid' d.d. 20 april 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoeksrapporten 'Vraag en aanbod nascholing van leerkrachten primair onderwijs' en 'Aansluiting vraag-aanbod masteropleidingen VO'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op bericht dat één op de negen middelbare scholieren wordt gepest

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Negende voortgangsrapportage passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwikkelingen schoolgewichten gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken rekenen en taal in vo en mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering van de motie van het lid Grashoff over een tweede jaar bekostiging voor asielzoekerskinderen in het primair onderwijs (Kamerstuk 34334, nr. 18)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Advies Onderwijsraad 'Internationaliseren met ambitie'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie inzake (financiële) stand van zaken met betrekking tot ROC Leiden

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Eerste bevindingen onderzoek plaatsingswijzers overgang po-vo

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang verbeteringen kwaliteit onderwijs Caribisch Nederland (Kamerstuk 31 568, nr. 173)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Evaluatie Onderwijsagenda Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de planning van het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRvNS)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nieuwe bevoegdheidscijfers leraren voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over het plan van aanpak inzake het tegengaan van onbevoegd lesgeven in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Beleidsreactie op 'Verkenning dialoog als burgerschapsinstrument'

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Big Data in Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidsreactie op het advies 'Drie routes naar een valide examenproduct' in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Initiatiefnota van de leden Ypma en Mohandis 'Gelijke kansen in het onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitvoering motie van de leden Jadnanansing en Siderius over schoolkosten mbo beperken tot het absolute minimum (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 40)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  34458 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Antwoorden op schriftelijk overleg ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder meer in verband met een andere bekostigingswijze van het wetenschappelijk onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Arbeidsmarktpositie jonge leraren in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 18 mei 2016 over het vervolg van Onderwijs2032

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel van Wet tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool)


  Onderhavig wetsvoorstel staat op het lijstje spoedeisende wetsvoorstel (afhandeling verzocht door de Kamer vóór 20 december 2016).

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Nota n.a.v. verslag van w.v. 34 446 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met de ouders

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW (week 24-25/2016)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Behandelvoorstel EU Vaardighedenagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Richtlijn audiovisuele mediadiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek brief staatssecretaris OCW inzake voortgangsberichten CBS-onderzoek ontwikkeling nieuwe indicatoren onderwijsachterstandenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek brief inzake uitvoering moties t.a.v. de cross over-kwalificaties

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Werkend leren verdwijnt door gebrek aan leerbanen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op tienpuntenplan ''aanval op uitval''

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Advies "De volle breedte van onderwijskwaliteit" van Onderwijsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Rondetafelgesprek eindexamen Nederlands (besloten deel)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Rondetafelgesprek Toekomst van het kleuteronderwijs (besloten deel)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Tijdelijke contracten voor invaldocenten in primair onderwijs (besloten deel)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Rondetafel Urban Act (besloten deel)

  Aanhouden tot volgende OCW-procedurevergadering.
 47. 47

  Werkbezoek Canada

  De commissie heeft geen toestemming van het Presidium gekregen voor een werkbezoek aan Canada in de vierde week van september (buiten het reces).