Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 28-4-2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 28-4-2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Planning van werkzaamheden: AO passend onderwijs

Details

De voortgangsrapportage Passend onderwijs wordt medio juni verwacht. Een algemeen overleg is gepland op woensdag 29 juni 10.00-14.30 uur.
2
Planning van werkzaamheden: inbrengvergadering met rapporteurs

Details

Ten behoeve van de voorbereiding van het wetgevingsoverleg over her Jaarverslag, Onderwijsverslag en Slotwet, op 22 juni a.s. kan een inbrengvergadering van de rapporteurs Lucas, Ypma en Van Dijk worden gepland op donderdag 16 juni a.s.
3
Moties tijdens notaoverleg over Initiatiefnota van het lid Heerema inzake Lichamelijke opvoeding als apart vak in het basisonderwijs gegeven door vakleerkrachten

Details

In het notaoverleg van afgelopen maandag over bewegingsonderwijs in het basisonderwijs zijn door de staatssecretaris twee moties overgenomen, met instemming van de woordvoerders. Volgens de recente wijziging van het Reglement van Orde inzake het overnemen van moties, kunnen tijdens notaoverleggen en wetgevingsoverleggen geen moties worden overgenomen, vergelijkbaar met de regeling dat dan ook geen amendementen kunnen worden overgenomen. Dit kan alleen tijdens plenaire vergaderingen. De moties zullen daarom alsnog op de stemmingslijst (van na het meireces) worden geplaatst. De Voorzitter zal dit voorafgaand aan de stemmingen kenbaar maken.
 
4
Brievenlijst
13
Aanbieding rapport "Wakers in de Wetenschap" van Rathenau Instituut
16
Reactie op de motie van het lid Lucas c.s. over de keuzedelen in het mbo eerder onderdeel laten zijn van de slaag/zakregeling (Kamerstuk 34407, nr. 3)

Te behandelen:

18
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Te behandelen:

20
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW

Details

Voor de periode 11 april - 22 april 2016 (week 15-16): geen nieuwe EU-voorstellen.
22
Overzicht nog te agenderen (dertigleden)debatten

Details

Ter informatie:

Te agenderen debatten (totaal 76 op de lijst)
41. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (staatssecretaris OCW)
43. Debat over het dubbele schooladvies (Grashoff) (staatssecretaris OCW; in afwachting van monitor Plaatsingswijzers, juni)
46. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (minister OCW)
54. Debat over het draagvlak in het veld voor Onderwijs2032 (Rog) (staatssecretaris OCW) OMGEZET IN AO
61. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (staatssecretaris OCW)
63. Debat over de groeiende tweedeling in het mbo (Siderius) (minister OCW)
74. Debat over de effecten van het leenstelsel (Rog) (minister OCW)
 
Te agenderen dertigledendebatten (totaal 27 op de lijst)
20. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (staatssecretaris OCW)
23
Planning van werkzaamheden: bespreking format rondetafel Prestatiedruk kleuterondewijs (in besloten gedeelte)

Details

Besluit: aangehouden tot volgende procedurevergadering.
24
Planning van werkzaamheden: bespreking vormgeving gesprek Rekentoets op 8 juni a.s. (in besloten gedeelte)

Details

Besluit: Het gesprek wordt gepland.