Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

24 maart 2016
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • L. Ypma (PvdA)
 • T.E. Siderius (SP)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  De commissie stemt in met het voorstel van Algemene Rekenkamer voor een briefing over het onderzoek naar rijksbeleid voor bestrijden van laaggeletterdheid op 20 april a.s.

 2. 2

  De commissie stemt in met het voorstel van de OECD om een presentatie te geven over de eerste resultaten van de review van het Nederlands onderwijsstelsel, met focus op po, vo, mbo en lerarenopleidingen. De presentatie wordt gepland op woensdag 25 mei van 16.00 – 17.00 uur.

 3. 3

  De commissie stemt in met het voorstel om het rondetafelgesprek Flexibilisering onderwijstijd te plannen op 14 april van 15.00 – 16.30 uur. De SP-fractie levert nog een naam aan.

 4. 4

  De technische briefing over Beleidsmatige verplichtingenmutaties na Najaarsnota hedenmiddag wordt verplaatst naar 14.15 uur i.v.m. herdenking.

 5. 5

  Brievenlijst

 6. 6

  Afschrift van brief aan ROOS met concretisering van de toezeggingen aan de Eerste Kamer bij de plenaire behandeling van de Mediawet 2008 (Kamerstuk 34 264)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoord op schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de regionale spreiding van landelijke cultuurmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de motie-Ouwehand (Kamerstuk 32820, nr. 159) over de van de positie van de popmuziek

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Mededeling over publicatie van de "Wijzigingsregeling Subsidieregeling instandhouding monumenten”

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de subsidieaanvragen voor de culturele basisinfrastructuur 2017-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Samenstelling van het Ontwerpteam2032

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsreactie op het advies van het Platform Onderwijs2032

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Besluit van 25 januari 2016 tot wijziging van onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van keuzedelen (Kamerstuk 34 407, nr. A/ Nr.1)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Lijst van vragen en antwoorden inzake de Beleidsdoorlichting ‘Prestaties van leerlingen en studenten omhoog’ 2010-2014 (Kamerstuk 31 511, nr. 20)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Evaluatie wet Eindtoetsing PO

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over de eerste inzichten inzake de wet Eindtoetsing Primair Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding afschrift van de antwoordbrief aan het vavo-netwerk over deelexamens binnen het experiment regelluwe scholen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsreactie bij het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de naleving van declaratievoorschriften door de bestuurders hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de brief van Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) m.b.t. verhoging van boete voor niet stopzetten van OV-kaart

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitstel toezending brief ‘veldraadpleging en beleidsreactie fusietoets in het onderwijs’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang kwaliteitsafspraken mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over de rol van het onderwijs in actieprogramma Tel mee met Taal (Kamerstuk 28 760, nr. 52)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Voorlopige voortijdig schoolverlaters(vsv)-resultaten schooljaar 2014-2015

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op 'Onderzoek Spelenderwijs: Gepercipieerde effecten van Spelenderwijs, zoals ervaren door ouders van kinderen die deelnemen aan een VE-traject'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie om een brief naar aanleiding van de uitzending van De Monitor over ADHD

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanbieding rapport "Chinese borden: financiële stromen en prioriteringsbeleid in het Nederlandse universitaire onderzoek" van Rathenau Instituut

 29. 29

  Aanbieding evaluatie van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-raad, deel onderwijs) van 24 februari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW (week 9-10; 29 februari - 11 maart 2016)

  Voor de periode 29 februari - 11 maart 2016: geen nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW
 32. 32

  Aanbieding onderzoek 'Lekker vrij? Vrije tijd, tijdsdruk en arbeidsduur van vrouwen'

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op het ‘Actieplan T’ van Transgender Netwerk Nederland (TNN) en CAOP

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Nader gewijzigde motie Bergkamp/Pia Dijkstra over een veilige opvang van LHBT’ers, christenen en andere kwetsbare individuen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Rondetafelgesprek SCP-Rapport ‘Twee werelden, Twee werkelijkheden’

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Initiatiefnota over tussenschoolse opvang

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data