Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 10-3-2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 10-3-2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
7
Aanbieding afschriften van brieven aan de Eerste Kamer over het voorstel en de toezeggingen in de plenaire behandeling van het wetvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in de Eerste Kamer

Te behandelen:

10
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs)

Te behandelen:

17
Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs

Te behandelen:

32
Reactie op verzoek commissie inzake artikel in het Algemeen Dagblad dat een oplapbeurt van schoolgebouwen niet te betalen is en reactie op rapport Algemene Rekenkamer "Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt" (Kamerstuk 31 293, nr. 279)

Te behandelen:

33
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW (week 7-8; 15-27 februari 2016)

Details

Voor de periode 15-27 februari 2016: geen nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW
35
Planning van werkzaamheden: format rondetafel Flexibilisering vo / maatwerkdiploma's / effectieve leerroutes (in besloten gedeelte p.v.)
36
Planning van werkzaamheden: nog te ontvangen format t.b.v. rondetafelgesprek Flexibilisering onderwijstijd (in besloten gedeelte p.v.)

Details

Wordt schriftelijk afgehandeld.
37
Overzicht aanhangige verslagen schriftelijk overleggen /nog te ontvangen antwoorden op feitelijke vragen of verslagen

Te behandelen: