Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

10 maart 2016
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • O.C. Tellegen (VVD)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • A. van Miltenburg (VVD)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • P.J. Duisenberg (VVD)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • J.G.P. Vermue (PvdA)
 • T.E. Siderius (SP)
 • P.H. van Meenen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanbieding afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de subsidieaanvragen voor de culturele basisinfrastructuur 2017-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 26 januari 2016 over het bericht dat de cultuursector draait op weinig verdienende zzp’ers

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Mededeling over publicatie van de "Wijzigingsregeling Subsidieregeling instandhouding monumenten”

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Besluit deelneming in de gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitstelbericht beantwoording schriftelijke vragen inzake reiskosten DaMu-scholieren

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding afschriften van brieven aan de Eerste Kamer over het voorstel en de toezeggingen in de plenaire behandeling van het wetvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in de Eerste Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift van het antwoord op burgerbrief m.b.t. een 'student in nood'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Flexibilisering in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Accreditatie op maat III: Pilot instellingsaccreditatie met lichte opleidingsaccreditatie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie over de ongewenste neveneffecten Wet op de Studiefinanciering (WSF)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift reactie aan mevrouw K. naar aanleiding van de brief over de kennistoets rekenen/wiskunde op de pabo

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsreactie bij het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de naleving van declaratievoorschriften door de bestuurders hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op beroep op de Wet openbaarheid van bestuur door Algemeen Dagblad over onderwijs aan asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie inzake geldigheidsduur tentamens hbo en universiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsmatige verplichtingenmutaties na Najaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit experiment cross-over kwalificaties (Kamerstuk 31 524, nr. 273)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Plan van aanpak tegengaan onbevoegd lesgeven vo

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het rapport "Een bodemloze put?" van Beter Onderwijs Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stimuleren brede brugklassen in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Antwoorden op vragen van de commissie over de eerste inzichten inzake de wet Eindtoetsing Primair Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Evaluatie wet Eindtoetsing PO

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Toestemming gesprek inspecteur-generaal over het Onderwijsverslag 2014-2015

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding rapport "Kwaliteit van de toetsing in het hoger onderwijs"

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanbieding Rapport ‘Twee werelden, Twee werkelijkheden’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanbieding afschrift brief aan de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) met betrekking tot de effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over de “Bevindingen quick scan expertgroepen Papiaments en Nederlands” (Kamerstuk 31 568, nr. 169)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Aanbieding afschrift van de reactie op de brief van wiskundedocenten inzake petitie “Verbeter de afhandeling van klachten over de centrale eindexamens”

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie inzake artikel in het Algemeen Dagblad dat een oplapbeurt van schoolgebouwen niet te betalen is en reactie op rapport Algemene Rekenkamer "Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt" (Kamerstuk 31 293, nr. 279)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW (week 7-8; 15-27 februari 2016)

  Voor de periode 15-27 februari 2016: geen nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW
 34. 34

  Nadere informatie naar aanleiding van het Algemeen Overleg Emancipatie van 10 februari 2016 en het VAO Emancipatie van 17 februari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Planning van werkzaamheden: nog te ontvangen format t.b.v. rondetafelgesprek Flexibilisering onderwijstijd (in besloten gedeelte p.v.)

  Wordt schriftelijk afgehandeld.
 36. 36

  Overzicht aanhangige verslagen schriftelijk overleggen /nog te ontvangen antwoorden op feitelijke vragen of verslagen

  Te behandelen:

  Loading data