Debat geweest
1 juni 2016 | 15:30 - 16:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - 1 juni 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 1 juni 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 18 mei 2016 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
19
Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
20
Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën)
21
Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën dan Financiën
22
Informatie Europese Rekenkamer n.a.v. technische briefing Aanpak intracommunautaire btw-fraude d.d. 25 mei 2016
23
Nieuwe EU-adviseur Simone Melis

Details

De voorzitter en de leden van de commissie heten Simone Melis van harte welkom en wensen haar veel succes en plezier in haar nieuwe functie van EU-adviseur van de commissie Financiën.
25
Stand van zaken besprekingen EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM (2016) 26

Te behandelen:

29
31
Reactie op speciaal verslag Europese Rekenkamer " De aanpak van intracommunautaire btw-fraude: er zijn meer maatregelen nodig".

Te behandelen:

32
33
BOR-notitie - Mogelijkheden om de ICT-investeringsprogramma's bij de Belastingdienst als groot project aan te wijzen
34
Statistieken commissies 2015
35
Werkgroep fiscale constructies

Details

Besluit: De voorzitter van de werkgroep, de heer Van Weyenberg (D66), geeft een korte toelichting op de vorderingen van de werkgroep.
  • Op dinsdagavond 31 mei 2016 heeft er een besloten informeel gesprek plaatsgevonden om tot een nadere afbakening van het onderwerp fiscale constructies te komen.
  • In week 25 zullen twee openbare expertmeetings worden georganiseerd. De eerste expertmeeting zal betrekking hebben op afgezonderde particuliere vermogens. De tweede expertmeeting zal betrekking hebben op internationale belastingontwijking in het licht van hetgeen ook in het kader van het BEPS-project naar voren is gekomen.
  • Van de expertmeetings zal een stenografisch verslag worden gemaakt.
  • Het voorstel voor de uit te nodigen experts voor de expertmeetings zal door middel van een e-mailprocedure aan de commissie Financiën worden voorgelegd. De namen van de genodigden worden openbaar gemaakt nadat zij hun deelname aan de expertmeeting hebben bevestigd.
39
Algemeen overleg - nog te ontvangen - nieuw voorstel voortgangsmonitor Investeringsagenda Belastingdienst, inclusief de ICT-problematiek

Te behandelen: