Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

1 juni 2016
15:30 - 16:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • H. Nijboer (PvdA)
 • V.A. Groot (PvdA)
 • A.Z. Merkies (SP)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • W. Koolmees (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • R.A. van Vliet (Van Vliet)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 18 mei 2016 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Implementatie van het Douanewetboek van de Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering motie van het lid Grashoff over inzicht voor spaarders in de manier waarop hun spaargeld is belegd

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsreactie CEP-beschouwing consumptiespreiding van huishoudens over de levensloop

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van de voorjaarsvergadering IMF 15 en 16 april 2016 in Washington DC

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Publicatie prospectus ASR

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek van de leden Koolmees en Merkies om een kabinetsreactie over de zogenoemde Panama Papers en een kabinetsreactie op het bericht “dat ABN AMRO eigenaren van bedrijven in belastingparadijzen verhult”

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek van het lid Voortman over de btw-heffing en de afwikkeling van aardbevingsschade in de provincie Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Lijst van vragen en antwoorden over de 17e halfjaarsrapportage Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het onderzoeksrapport van SOMO naar de effectieve belastingdruk voor grote Nederlandse bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer; kabinetsreactie initiatiefnota Van Klaveren over het verlies van de ANBI-status bij het faciliteren van geweldspredikers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie inzake het bericht 'Fiscus frustreert transformatie van kantoren tot wooneenheden' op FD.nl

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Besluitvorming over uitsluitend digitaal verzenden van definitieve toeslagbeschikkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verantwoordingsbrief over het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ontwikkelingen interventies kredietcrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorjaarsnota 2016 c.a.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  -
 20. 20

  Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën)

  -
 21. 21

  Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën dan Financiën

  -
 22. 22

  Informatie Europese Rekenkamer n.a.v. technische briefing Aanpak intracommunautaire btw-fraude d.d. 25 mei 2016

 23. 23

  Nieuwe EU-adviseur Simone Melis

  De voorzitter en de leden van de commissie heten Simone Melis van harte welkom en wensen haar veel succes en plezier in haar nieuwe functie van EU-adviseur van de commissie Financiën.
 24. 24

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen (FIN), week 19 en 20, 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken besprekingen EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM (2016) 26

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Griekenland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Tweede aanvullende begroting 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Fiche: Richtlijn openbaarmaking van winstbelasting door multinationals

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in eerste kwartaal 2016 (onderdeel Financiën)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Kabinetsappreciatie van het Commissievoorstel voor landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op speciaal verslag Europese Rekenkamer " De aanpak van intracommunautaire btw-fraude: er zijn meer maatregelen nodig".

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel om een algemeen overleg te voeren over algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Statistieken commissies 2015

 34. 34

  Werkgroep fiscale constructies

  Besluit: De voorzitter van de werkgroep, de heer Van Weyenberg (D66), geeft een korte toelichting op de vorderingen van de werkgroep.
  • Op dinsdagavond 31 mei 2016 heeft er een besloten informeel gesprek plaatsgevonden om tot een nadere afbakening van het onderwerp fiscale constructies te komen.
  • In week 25 zullen twee openbare expertmeetings worden georganiseerd. De eerste expertmeeting zal betrekking hebben op afgezonderde particuliere vermogens. De tweede expertmeeting zal betrekking hebben op internationale belastingontwijking in het licht van hetgeen ook in het kader van het BEPS-project naar voren is gekomen.
  • Van de expertmeetings zal een stenografisch verslag worden gemaakt.
  • Het voorstel voor de uit te nodigen experts voor de expertmeetings zal door middel van een e-mailprocedure aan de commissie Financiën worden voorgelegd. De namen van de genodigden worden openbaar gemaakt nadat zij hun deelname aan de expertmeeting hebben bevestigd.
 35. 35

  Voorstel om een reactie aan de staatssecretaris van Financiën te vragen over het rapport "Vergeten toeslagen"

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verlenging antwoordtermijn feitelijke vragen over de jaarverantwoording 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Werkbezoek Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Algemeen overleg - nog te ontvangen - nieuw voorstel voortgangsmonitor Investeringsagenda Belastingdienst, inclusief de ICT-problematiek

  Te behandelen:

  Loading data