Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

31 mei 2016
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • R.A. Vermeij (PvdA)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • S. Karabulut (SP)
 • P.J.M.J. Moors (VVD)
 • A. Schut-Welkzijn (VVD)
 • T.E. Siderius (SP)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • B. van 't Wout (VVD)
 • K. Yücel (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Slotwet en Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aanpassing van enige bepalingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de reparatie van enige onvolkomenheden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op een brief derden over de berekening van zijn WW-uitkering door UWV

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding Jaarverslag 2015 van de Inspectie SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  SUWI-jaarverslagen 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het amendement van de leden Schouten en Karabulut dat een voorwaardelijke inkeerregeling invoert die toegang tot de schuldregeling mogelijk maakt in geval van een boete of strafrechtelijke vervolging (kamerstuk 34396 nr. 19 )

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding publicatie: Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2013-2015

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verlengen termijn garantieverklaring voor bestaande eigenrisicodragers WGA

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Betere kwaliteit, betere toegankelijkheid in de kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding onderzoeksrapport Netspar "projectierentes in verbeterde premieregelingen" naar aanleiding van de gewijzigde motie van de leden Vermeij en Aukje de Vries bij het wetsvoorstel verbeterde premieregeling (Kamerstuk 34255, nr. 27)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsappreciatie op het rapport van DNB over financiële positie pensioenfondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de verschillen in de ufr-methodes voor verzekeraars en pensioenfondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Consultatie AMvB Breed moratorium

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  105e Internationale Arbeidsconferentie 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lijst met EU-voorstellen SZW (week 19/20 mei 2016)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afschrift van de consultatiereactie Europese markt voor Persoonlijke Pensioen Producten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beëindiging inning na positief afgeronde minnelijke schuldregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitkomst e-mailinventarisatie beschikbaarheid technische briefing door de Inspectie SZW over inspecties in risicosectoren, zoals de hotelsector op 1 juni 2016, 14.00 uur - 15.00 uur

  Besluit: Ter informatie
  Tot nu toe hebben de volgende leden zich aangemeld:
  • Schut-Welkzijn (VVD)
  • Tanamal (PvdA)
  • Vermeij (PvdA)
  • Heerma (CDA)
  • Van Weyenberg (D66)

         
 21. 21

  Uitkomst email-inventarisatie technische briefing CPB - Kansrijk arbeidsmarktbeleid - 2 juni 2016, 16.00-17.00 uur

  Besluit: Ter informatie.
  Tot nu toe hebben de volgende leden zich aangemeld:
  • Schut-Welkzijn (VVD)
  • Lucas (VVD)
  • Van 't Wout (VVD)
  • Vermeij (PvdA)
  • Ulenbelt (SP)
  • Karabulut (SP)
  • Heerma (CDA)
  • Van Weyenberg (D66)
  • Schouten (ChristenUnie)
  • Krol (50PLUS)
  • Klein (Klein)
 22. 22

  Focusonderwerp voor de verantwoording over 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Schuldhulpverlening

 24. 24

  Verzoek om minister van SZW te vragen welke concrete acties en maatregelen hij op korte en middellange termijn gaat nemen ten aanzien van het beter kunnen handhaven wanneer kinderopvanghouders de veiligheid van kinderen moedwillig in gevaar brengen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling) 
  • Voorstel van wet van het lid Yucel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen (33922) (voortzetting van 21-4-2016)
  • Wijziging van de Arbeidssomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts (34375)
  Plenaire debatten
  • Debat over de kabinetsreactie op het IBO 'Zelfstandigen zonder personeel' (aangevraagd door het lid Voortman d.d. 6 oktober 2015)
  • Debat over de ongelijkheid in Nederland (aangevraagd door het lid Klaver d.d. 15 december 2015)
  • Debat over gezondheidsschade die is opgelopen voor werknemers van DuPont (aangevraagd door het lid Tanamal d.d. 12 april 2016)
  • Debat over het pakket aan arbeidsmarktmaatregelen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg d.d. 21 april 2016)
  • Debat over het het korten van pensioenen(aangevraagd door het lid KROL (50PLUS) d.d. 24 mei 2016)  
  • Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (aangevraagd door het lid Yucel (PvdA) d.d. 25 mei 2016)
  • Debat over discriminatie en racisme in Nederland Minister van VenJ samen met Minister SZW (aangevraagd door het lid Marcouch (PvdA)/Voortman (GL) d.d. 25 mei 2016)
  • Debat over het bericht 'FNV hield asbestgeval Bakkersland Waalwijk bewust onder de pet'(aangevraagd door het lid Moors (VVD) d.d. 9 juni 2016)
     Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
  • Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (aangevraagd door het lid Siderius (SP) d.d. 26 januari 2016)
  • Dertigledendebat over de toekomst van de arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (d66) d.d. 15 maart 2016)
  • Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (aangevraagd door het lid Van 't Wout (VVD) d.d. 25 mei 2016)
  • Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (aangevraagd door het lid Schouten (SP) d.d. 17 mei 2016)
     VAO’s
  • Naar aanleiding van AO Pensioenonderwerpen (aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP) d.d. 8 juni 2016)
 26. 26

  Staatssecretaris van SZW om een spoedige reactie vragen op de aangenomen motie 31497 nr. 188 (over een Wajong-uitkering voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen)

  Te behandelen:

  Loading data