Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

29 maart 2016
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.I. van der Burg (VVD)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • A. Schut-Welkzijn (VVD)
 • P. Ulenbelt (SP)
 • R.A. Vermeij (PvdA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • K. Yücel (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Ministeriële verantwoordelijkheid in kader Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag werkbezoek van 25 januari tot en met 29 januari 2016 aan Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op FNV 'Repareer het WW-lek'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de brief van de Stichting Pensioenbehoud over toetsing van eigendomsrechten, waaronder pensioenaanspraken, aan het EU Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (EU-Handvest)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Inspectie rapport "SUWI dienstverlening en de governance SVB"

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitkomsten van overleg met DNB over situatie pensioenfondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verbetering hybride markt WGA

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding afschrift beantwoording EC consultatie: evaluatie van het Europees Sociaal Fonds 2007-2013

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 7 maart 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fiche: Wijziging detacheringsrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitnodiging commissie Europese Zaken van Parlement van Frankrijk voor interparlementaire bijeenkomst 'corporate social responsibility (CSR)' en 'posting of workers' d.d. 18 mei 2016

 14. 14

  Brief commissie Financiën aan de commissies SZW, VWS, IenM, VenJ en WenR over invulling focusthema binnen verantwoordingsonderzoek 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen met als peildatum 1 januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitkomst e-mail inventarisatie - Belangstelling briefing door ARK over het onderzoek naar het UWV op dinsdag 12 april a.s. om 17.15 uur

 17. 17

  Verzoek SER om toelichting te mogen geven op advies over chronisch zieke werkenden

 18. 18

  Voorstel procedurevergaderingen van zomerreces tot aan kerstreces

   Besluit: Data vaststellen
   
   Zomerreces 2016, vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016
  • dinsdag 6 september, 16.30-17.30 uur
  • Prinsjesdag dinsdag 20 september 2016
  • dinsdag 27 september, 17.00-18.00 uur
  • dinsdag 11 oktober, 17.00-18.00 uur
    Herfstreces 2016, vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016
  • dinsdag 1 november, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 15 november, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 29 november, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 13 december, 16.30-17.30 uur
  • dinsdag 20 december, 17.00-18.00 uur
    Kerstreces 2016, vrijdag 23 december 2016 t/m 16 januari 2017
   
 19. 19

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling) 
  • Voorstel van wet van het lid Yucel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen (33 922) (aangemeld voor plenaire behandeling op 15 maart 2016)
  Plenaire debatten
  • Debat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (dertigledendebat aangevraagd door het lid Karabulut (SP) d.d. 22 april 2015, op 12 januari 2016 omgezet in een debat op verzoek van het lid Potters)
  • Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (aangevraagd door het lid Krol (50PLUS) d.d. 11 juni 2015)
  • Debat over de kabinetsreactie op het IBO 'Zelfstandigen zonder personeel' (aangevraagd door het lid Voortman d.d. 6 oktober 2015)
  • Debat over de aanpak van het kabinet m.b.t. salafistische organisaties (aangevraagd door het lid Pieter Heerma d.d. 1 maart 2016)
  • Debat over de uitwerking van de Wet werk en zekerheid (aangevraagd door het lid Pieter Heerma d.d. 1 maart 2016)
  • Debat over de uitbuiting van Roemenen op scheepswerven en de herziening van de Detacheringsrichtlijn (aangevraagd door het lid Ulenbelt d.d. 8 maart 2016)
     Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
  • Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (aangevraagd door het lid Siderius (SP) d.d. 26 januari 2016)
  • Dertigledendebat over de toekomst van de arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg d.d. 15 maart 2016)
     VAO’s
 20. 20

  Verzoek naar schriftelijke beantwoording van de vraag of het al dan niet mogelijk zijn of worden dat ZZP'ers uit Oekraïne in Nederland of de EU aan de slag kunnen gaan

  Te behandelen:

  Loading data