Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

30 maart 2016
15:40 - 16:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.J. Duisenberg (VVD)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • H. Neppérus (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • R.P. van Laar (PvdA)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • A.Z. Merkies (SP)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • W. Koolmees (D66)
 • R.A. van Vliet (Van Vliet)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 16 maart 2016 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wet aanpassing fiscale eenheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Comptabiliteitswet 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijzigingsprotocol belastingverdrag met Indonesië

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijzigingsprotocol belastingverdrag met Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Het eigen vermogen van KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Overzicht ontwikkelingen Bazelse Comité

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Informatie over de financiering van de eindberging van radioactief afval (COVRA)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Terugbetaling schuld van Iran aan Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken motie van het lid Aukje de Vries over een vrijstellingsregeling voor de telecomsector met betrekking tot de Wft

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorziening DNB

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Schriftelijk overleg over risicokader staatsschuld 2016-2019 en beantwoording openstaande vragen beleidsdoorlichting Risicomanagement van de staatsschuld

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  April notificatie over EMU-saldo en EMU-schuld

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van een schriftelijk overleg over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer; oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren van PEB? (Kamerstuk 34302, nr. 108)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitstel van de evaluatie van de Wet belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Besluit van de Europese Commissie inzake Vpb-vrijstelling voor overheidsondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Schriftelijk overleg lagere energiebelastingtarief tuinbouwbedrijven; invulling voorwaarde geen onderneming in moeilijkheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Schriftelijk overleg evaluatie bankenbelasting

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Reactie op motie Van Weyenberg en Grashoff over laadpalen en energiebelasting (Kamerstuk 34302, nr. 61)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de motie van het lid Neppérus c.s. over het blokkeren van voorstellen die nog niet besproken zijn met de Kamer (Kamerstuk 22112, nr. 2086)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek van het lid Klaver over onderzoeken naar vermogensongelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen met als peildatum 1 januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  -
 27. 27

  Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  -
 28. 28

  Brief van de commissie Financiën aan de minister van Financiën over budgetflexibiliteit, informatievoorziening zbo's en evaluatie subsidies

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag 2015 van de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapport Algemene Rekenkamer over Begrotingsreserves

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

  Besluit: Het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer vindt plaats op donderdag 21 april 2016 tussen 18.00 en 19.30 uur. Locatie: Algemene Rekenkamer. De staf inventariseert mogelijke agendapunten, waarna in overleg met de Algemene Rekenkamer de agenda wordt vastgesteld.
 32. 32

  Inventarisatie deelname algemeen overleg over financieel-inhoudelijke Rekenkamerrapporten.

  Besluit: Het algemeen overleg (AO) met de minister van Financiën dat was voorzien voor dinsdag 26 april 2016 wordt geannuleerd; de mogelijkheid om een AO te houden over financieel-inhoudelijke Rekenkamerrapporten in het najaar van 2016 opnieuw bespreken bij de actualisatie van het werkprogramma Rijksuitgaven.
  Besluit: Het rapport 'Noodsteun voor eurolanden tijdens de crisis' van de Algemene Rekenkamer (21501-07, nr. 1307) en de vragen/antwoorden over dit rapport (21501-07, nr. 1339) worden geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 20 april 2016.
  Noot:
  • In het gesprek over de actualisatie van het werkprogramma Rijksuitgaven van 14 januari 2016 is besloten dat uw commissie een algemeen overleg houdt met de minister van Financiën over financieel-inhoudelijke Rekenkamerrapporten. Dit idee kwam voort uit de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven om het budgetrecht van de Tweede Kamer te versterken en het zicht van de Tweede Kamer op collectieve uitgaven te vergroten.
  • In de procedurevergadering van 16 maart 2016 is besloten om via een email te inventariseren of er voldoende leden zich aanmelden voor dit overleg, dat gepland staat op 26 april 2016. Uitkomst van deze inventarisatie is dat er onvoldoende deelnemers zijn om dit algemeen overleg door te laten gaan en dat de rijksuitgavenaspecten betrokken kunnen worden bij bijvoorbeeld het verantwoordingsdebat of het overleg over het jaarverslag 2015.
 33. 33

  Trendrapport open data 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beantwoording EC-consultatie groenboek financiële retaildiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 maart 2016 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen (FIN), week 10 en 11, 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Positiebepaling in de Raad van de EU tijdens het EU-voorzitterschap

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Fiche: Pakket anti-belastingontwijking

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanbieding petitie BonsenReuling tegen strenge wettelijke formaliteiten afdrachtsvermindering onderwijs

 40. 40

  Data besloten werkbezoeken aan De Nederlandsche Bank (DNB)

  Besluit: Werkbezoek plannen op vrijdag 27 mei 2016 van 14.00 - 17.00 uur en op maandag 23 januari 2017 van 10.00 tot 13.00 uur.
  Noot:
  Er vindt nog overleg plaats met de AFM om na te gaan of op één van bovengenoemde data tevens een werkbezoek aan de AFM kan worden gepland.
 41. 41

  Verzoek van de commissie voor de Werkwijze om commentaar op het rapport van de werkgroep “Benoemingen en voordrachten” (werkgroep Van Vliet)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Afscheid EU-adviseur Jeannette Mak

  De voorzitter en de leden van de commissie bedanken Jeannette Mak hartelijk voor haar uitstekende ondersteuning van de commissie en wensen haar veel succes en plezier in haar nieuwe functie bij de Algemene Rekenkamer.
 43. 43

  Schikkingen woekerpolissen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanvullende vragen rentemiddeling

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Beantwoording van de vragen gesteld in het schriftelijk overleg over de contouren van het UBO-register

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek aan de staatssecretaris van Financiën om een brief te sturen ter beantwoording van de tijdens het mondelinge vragenuur van 15 maart 2016 gestelde vragen met betrekking tot het plaatsen van cookies en het opslaan van je DigiD

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Rappel openstaande fiscale vragen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data