Debat geweest
27 januari 2016 | 15:45 - 16:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering - Financiën 27 januari 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 27 januari 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 14 januari 2016 wordt vastgesteld.
10
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2014 (Kamerstuk 28 165, nr. 227)

Te behandelen:

14
Informatie over het tijdpad en de gedurende dit tijdpad te nemen stappen bij invoering van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (EBV)

Te behandelen:

18
Evaluatie behandeling van de begrotingen 2016

Details

Besluit: De commissie Financiën ziet af van een separate evaluatie van de behandeling van de begrotingen 2016, zoals opgenomen in het werkprogramma Rijksuitgavenonderwerpen.

Noot: De evaluatie van de behandeling van de begrotingen 2016 is een integraal onderdeel van de evaluatie van het gehele begrotingsproces dat in de zomer van 2016 zal worden geevalueerd.
22
Position paper Interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de Europese Unie (‘Artikel 13’-conferentie)

Details

Besluit: De politieke voorbereidingsgroep IPC Artikel 13 vragen – met ondersteuning vanuit de griffie – de position paper namens de commissie op te stellen.

Noot: Op 17 februari 2016 vindt de IPC Artikel 13-conferentie plaats. Voor deze conferentie dient een position paper met het standpunt van de Staten-Generaal te worden opgesteld.
24
Plenaire debat over het bericht dat ING en ABN AMRO hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco’s

Details

Besluit: Het nog te agenderen plenaire debat vooralsnog op de langertermijn agenda van de Kamer te laten staan.
26
Commentaar NVGTK t.b.v. rondetafelgesprek FinTech d.d. 21 januari 2016 / verzoek om een gesprek
27
Reactie DOCCO n.a.v. vragen Nijboer rondom permanente educatie (PE) binnen de accountancy en tevens uitnodiging voor werkbezoek aan evenement Accountancyexpo d.d. 7 juni 2016
28
Concept agenda besloten gesprek met S&P Ratings Services
34
35
Een rappel aan de minister van Financiën sturen inzake de gevraagde reactie op het bericht ‘Dijsselbloem de mist in met Rabobankiers’ en de door de commissie Financiën gestelde aanvullende vragen

Te behandelen: