Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

5 november 2015
12:30 - 13:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.A. Vermeij (PvdA)
 • J.S. Monasch (PvdA)
 • H.J.M. Leenders (PvdA)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • J.C. (Jan) Vos (PvdA)
 • B.C. de Liefde (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • E. Ziengs (VVD)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • K. Verhoeven (D66)
 • M.L. Thieme (PvdD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Provincie Groningen voor werkbezoek aan gaswinningsgebied Groningen

 3. 3

  Reactie op verzoek van het lid van Tongeren om toezending van de Nationale Energieverkenning (NEV)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Nationale Energieverkenning 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Resultaten 2014 Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie MJA3 en MEE

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 oktober 2015 om een reactie op het rapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) inzake energielabels

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Agnes Mulder, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 oktober 2015, over openbaar maken advies Raad van State en wijziging Activiteitenbesluit Milieubeheer (rendementseisen kolencentrales)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang TenneT 380 kV project Zuid West 380 kV – oost (Rilland - Tilburg)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toelichting financiering Rijksdienst Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift brief aan Gemeente Noordoostpolder over verzoek om opsporingsvergunning niet te verlengen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de situatie rondom gaswinning bij Saaksum

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 april 2015, over proefboringen naar olie en gas in Woerden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoek betaaltermijnen tussen ondernemingen en reactie op initiatiefnota van de leden Mulder en Omtzigt over leverancierskrediet

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstel aanbieding rapport werkgroep BMKB

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Oprichting Nederlands Investerings Agentschap

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitstel toezending evaluatie en reactie Wet markt en overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitstel reactie op verzoek commissie inzake een reactie op het rapport van de Sociaal Economische Raad over sociaal ondernemen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Initiatiefnota van de leden Ziengs en Verhoeven over de Wet Markt en Overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezeggingen inzake de postmobiel en aansprakelijkheid van aangetekende brieven

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Evaluatie Nota Frequentiebeleid 2005

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Voorstel van de leden Ziengs en Gesthuizen voor invulling van een rondetafelgesprek over de MKB-problematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanbieding verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 1 oktober 2015 in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op rapport 'R&D goes global' van Rathenau Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op briefadvies AWTI “Blijf scherp op continue ontwikkeling topsectorenaanpak”

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Doorrekening van het voorstel voor een geïntegreerde WBSO/RDA regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek van de minister van Economische Zaken met betrekking tot het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen (formele Raad), gepland op 25 november 2015 in verband met bezoek aan buitenland

  Besluit: Het algemeen overleg zal worden omgezet naar een schriftelijk overleg met als inbrengdatum voor het verslag maandag 23 november a.s. te 12.00 uur, waarbij de minister van EZ verzocht zal worden de beantwoording uiterlijk woensdag 25 november a.s. naar de Kamer te sturen, dit met het oog op een desgewenst vso inclusief stemmingen voorafgaande Raad voor Concurrentievermogen op 30 november en 1 december 2015 (vso zal dan niet met de minister zijn).
 30. 30

  Technische briefing (besloten) UPD

  Besluit: De (besloten) technische briefing zal plaatsvinden op dinsdag 10 november 2015 van 16.00 tot 17.00 uur, niet in gezamenlijkheid met de Eerste Kamer.

   
 31. 31

  Verzoek minister van Economische Zaken om het AO Telecommunicatie op 12 november 2015 van 14.00 tot 16.00 uur niet door te laten gaan en te combineren met het AO Telecomraad (formeel) op 9 december 2015 van 14.00 tot 15.30 uur, in verband met verblijf van de minister in het buitenland.

  Besluit: het algemeen overleg Telecommunicatie op 12 november 2015 wordt verplaatst naar woensdag 18 november 2015 van 15.00 tot 17.00 uur.
 32. 32

  Instandhouding grote faciliteiten bij TO2-instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Correctie antwoord op vraag 235 van de schriftelijke vragen EZ-begroting, deel Economie en Innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beantwoording van vragen gesteld tijdens de behandeling van de begroting van Economische Zaken 2016, deel Economie en Innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek van het lid Agnes Mulder om een feitelijke vragenronde te houden over de onderzoeksrapporten inzake schaliegas (Kamerstuk 33952, nr. 32 en daaraan gerelateerde stukken) en de minister van Economische Zaken te verzoeken deze vragen ruim vooraf aan het nog in te plannen debat over Mijnbouw te beantwoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek van het lid Bosman om op basis van de departementale herindeling met betrekking tot Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming(TK 34000 XII, nr.67) enkele documenten van commissie EZ naar de commissie I&M over te dragen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek inplannen algemeen overleg over Groene Groei

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek van het lid Mulder om het algemeen overleg Energie d.d. 16 december 2015 te structureren

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII), onderdeel Landbouw en Natuur en het Diergezondheidsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  (Dertig) leden debatten

  1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand)
  2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver)
  3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
  4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema)
  5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver)
  6. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling)
  7. Debat over Groningen (Van Veldhoven)
  8. Debat over Mijnbouw (Van Tongeren)
  9. Debat over Energie (Dik-Faber)
  10. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen)
  11. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus)
  12. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand)
  13. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme)
 41. 41

  Lijst met EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Procedurevergadering commissie EZ tot aan het zomerreces 2016 op dinsdagen om 16.00 uur, uitzondering woensdag 17 februari en donderdag 28 april om 13.00 uur

  RECES van 18 december 2015 t/m 11 januari 2016
  12 januari,  26 januari , 9 februari  en 17 februari
  RECES van 19 t/m 29 februari 2016
  8 maart, 22 maart,  5 april , 19 april en 28 april
  RECES van 29 april t/m 16 mei 2016
  24 mei, 7 juni, 21 juni en 5 juli
  RECES van 8 juli 2016 t/m 5 september 2016

  De bovenstaande data zijn vastgesteld.
 43. 43

  Verzoek PETA Nederland tot aanbieding petitie ter ondersteuning van motie Jasper van Dijk over onderzoek naar alternatieven voor dierproeven op apen (28286-832) d.d. 10 december 2015

 44. 44

  Afschrift van het antwoord op de brief van Natuurboerderij Hoeve Stein met betrekking tot fosfaatrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Tijdstip van toezending kabinetsreactie op het WRR-rapport “Naar een voedselbeleid”

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Publicatie Monitor Duurzaam Voedsel 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Boerenforum

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voorschot Directe Betalingen GLB

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Toezegging over de stand van zaken met betrekking tot de vereenvoudiging van pluimveeregistraties ten aanzien van Identificatie en Registratie (I&R) en voetzoollaesies in het kader van de uitvoering van het Vleeskuikenbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Invulling van de functie van Verbindingsofficier PAS

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  3e voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op de motie van het lid Smaling over sturen op een omslag van kwantiteit naar kwaliteit van de productie (Kamerstuk 21 501-32, nr. 855)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Beantwoording op vragen commissie over de kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Agro-, Visserij-, en Voedselketens (Kamerstuk 30991, nr. 25)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voortgang inzake fraudemaatregelen meststoffenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op de brief over “de afgegeven subsidie van 500 miljoen aan de zuivelsector en niet aan de tuinbouwsector”

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie op motie van de leden Ouwehand en Thieme over niet instemmen met nieuwe leningen voor megastallen in het buitenland (Kamerstuk 28286, nr. 821)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Aanbieding onderzoeksrapporten destructiemarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Relatie toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen/Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water en uitvoering diverse moties gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verslag van een schriftelijk overleg over de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden; gewasbescherming buiten de landbouw (Kamerstuk 27 858, nr. 315)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op verzoek commissie over de omvang van de olievlek in de Noordzee en de gevolgen voor de zeevogels in het natuurgebied het Zwin als gevolg van het lekken van olie uit het vrachtschip Flinterstar

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Reactie op de tussentijdse evaluatie van de EU 2020 Biodiversiteitsstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Aankondiging internationale Wildlife Crime Conferentie van 1 tot en met 3 maart 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Stand van zaken inzake EU-visserijbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Flyshootvisserij in de Natura 2000-gebieden op de Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Aanbieding speciaal verslag "Are the fisheries partnership agreements well managed by the Commission?" van Europese Rekenkamer

 67. 67

  Toezichtkader NVWA 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Herinrichting Keuring en Toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 22 en 23 oktober 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Verzoek van het lid Geurts de staatssecretaris van I&M te vragen of de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden: gewasbescherming buiten de landbouw (Kamerstuk 27858, nr. 315) reeds voor advies naar de Raad van State is gestuurd en het advies aan de commissie te zenden.

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Verzoek van het lid Geurts een VSO in te plannen over het schriftelijk overleg Wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden; gewasbescherming buiten de landbouw (Kamerstuk 27 858, nr. 315).

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Verzoek van het lid Leenders om een reactie op het rapport "Nature-Based Solutions & Re-Naturing Cities" te vragen

  Te behandelen:

  Loading data